Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parapsychologie část.5

Mimosmyslové vnímání

Projevy mimosmyslového vnímání

Člověk vlastní doposud neznámé mimosmyslové vnímání, jak to dokazují nespočetné příklady. Toto vnímání se u něho projevuje jako vidiny, intuice, nut­kání nebo varování. Zjevení a vidiny jsou často vy­světlovány jako zjevení duchů zemřelých osob, které ovlivňují živé osoby. Tuto teorii používá spiritismus k vysvětlování paranormálních věcí. Fenomény toho­to druhu jsou doménou mágů, jasnovidců a médií, kteří tvrdí, že mají spojení s duchy a dovedou vysvět­lovat neobvyklou člověkem vnímanou událost. Jejich hodnocení však ponejvíce spočívá ve zjištění infor­mací od zájemce.

Schopností mimosmyslového vnímání není myšle­na dokonalá univerzální schopnost, která existuje mimo naše smysly. Je to více méně nedokonalá schopnost, kterou ve znatelné míře vlastní jen málo lidí a která ještě k tomu není stabilní. Existují dvě formy mimo­smyslového vnímání:

Telepatie (když se přenášejí nebo vnímají myšlenky, emoce a zážitky) a jasnovidectví (slouží k získání představ objektivních věcí a událostí). Tyto zkušenosti se dějí příliš často, než aby byly odbývány jako málo přesvěd­čující. Pochopitelně skrývají také nebezpečí lehkověrnosti a přehánění. Zprávy lidí, kteří tvrdí, že mají schop­nost mimosmyslového vnímání, mohou také spočívat v omylu, malé zkušenosti a v sebeklamu. Jsou i tací pod­vodníci, kteří si vědomě a bez ostychu osobují schop­nosti, které vůbec nemají. Často jsou populární a jsou doporučováni, mají však jen velkou schopnost vytaho­vat z klienta peníze. V nejlepším případě mají schop­nost psychického propojení, s jehož pomocí vylákají od klienta potřebné informace. Vibrace, o kterých hovoří, jsou myšlenková vyzařování zákazníka.

Předvídání(prekognice) je jedna z nejobtížněji vy­světlitelných vlastností mimosmyslového vnímání, ne­boť naráží na naši představu o čase a příčinnosti. O přes­ných předpovědích a proroctvích slyšíme teprve, až se událost stala. Mnohé předpovědi se uskuteční přes samouskutečňování. Jestliže vám vykladač osudu před­poví úspěch, podpoří tím zesílení vašich aktivit, sebe­důvěry a uklidnění mysli, takže úspěchu docílíte vaším vlastním úsilím.

Jestliže jsme si vědomi možnosti klamání lidí, které jim způsobují podvodníci, naskýtá se otázka: Je mož­né spolehlivě zjistit, zda osoba, která vám nabízí po­moc, je schopna mimosmyslového vnímání?

Pro zajištění lepší orientace si přečtěte tyto směr­nice:

Nevěřte vychloubání o výkonech.

Nevěřte bombastickým a mnohoslibným reklamám.

Nevěřte jasnovidcům, když se urazí při náznacích vaší nedůvěry, podvodník ví přesně, že nemůže před­vést důkaz své schopnosti.

Veďte si přesný záznam o konzultaci a o všem, co bylo řečeno.

Ptejte se jasnovidce na jednotlivosti, nespokojujte se se všeobecnými informacemi.

Ptejte se na jednotlivosti z minulosti vašeho života.

Pravda je vytvářena často pouhým uhádnutím.

Důkazy pro existenci mimosmyslového vnímání

Parapsychologové získali na základě velkého množ­ství kontrolovatelných pokusů důkazy pro existenci mimosmyslového vnímání. Často i nedokonalá schop­nost mimosmyslového vnímání zůstává nadále schop­ností. Pro srovnání je např. větší nebo menší schop­nost zrakového vnímání při různém osvětlení. I u mi­mosmyslového vnímání je spolehlivost funkce podří­zena různým, měnícím se podmínkám. Následkem ne­dokonalosti mimosmyslového vnímání je jeho výskyt v denním životě často nedoceněn. Normálně se ne­můžeme na zážitky mimosmyslových vnímání tak spolehnout jako u ostatních smyslů. Při smyslovém vní­mání probíhá proces vnímání takto: Vnější podněty stimulují smyslový orgán a tato stimulace je nervy přenesena k mozku, kde je informace vědomě zpra­cována a stává se zážitkem vědomí. Podnět ale ne­musí bezpodmínečně vyjít z mozku. Mnohdy je pře­veden přímo do podvědomí a může se sekundárně stát zážitkem vědomí.

Příklad: Podněty zemního vyzařování vyvolávají u proutkařů reakci svalů a pohyb proutku.

Iluze a zážitky snů vyvolávají neurčitý pocit známosti zážitku, neurčitá tušení atd. Při mnoha pokusech s mi-mosmyslovým vnímáním se zjistily informace, jak toto vnímání funguje. Dokonce základní zákony byly po-znatelné a informují, proč má mimosmyslové vnímání tyto zvláštní vlastnosti.

Proces mimosmyslového vnímání

Informace dojdou k příjemci při jasnovidectví jako obrazy, při telepatii jako myšlenky nebo emoce. In­formace přicházejí nejen od materiálních objektů jako u normálních smyslů, ale také od nehmotných objek­tů, myšlenek, citů a zážitků. Další zvláštností je sku­tečnost, že tyto signály se pohybují nejen prostorem, ale i časem. Rozeznáváme tedy přenášení současných událostí a myšlenek, dále přenášení minulých událostí retrokognicí (poznávání událostí z minula) a přenášení budoucích událostí předvídáním. Člověk nadaný schopností mimosmyslového vnímání může zjistit, co lidé v minulosti dělali, co dělají v přítomnosti a co bu­dou dělat v budoucnosti. To souvisí s vlastností výše-dimenzionální energie duševna, kde čas nehraje žád­nou roli. Čas je energie nižší dimenzionality a nižší frekvence. Vnímání dochází k člověku přímo, bezpro­středně, a nikoliv na základě odvozování ze součas­ných skutečností.

Žádná z doposud známých energií nepřenáší du­ševní energii, energii myšlenek a citů. Čas tvoří pro dosud známé fyzikální jevy nepřekonatelnou bariéru, pro telepatii a jasnovidectví však nikoliv. Výšedimenzionální energie duševna je schopna vzájemného pů­sobení s energií hmoty. Parapsychologové ji nazývají PSI-energie.

Mimosmyslově obdržené informace mají různou intenzitu a jasnost. Od tušení neurčitých pocitů k ži­vým halucinačním zážitkům, jasným zjevením a ke sly­šení jasných hlasů. Míra zkreslení těchto zážitků závi­sí na psychologických podmínkách příjemce. Poněvadž informace obdržené pomocí mimosmyslového vnímá­ní souvisí se schopností uchovávat v paměti, je to další důkaz pro souvislost této energie s energií vyšší du­ševní činnosti.

Zážitek déjá - vu (zážitek, o kterém je člověk pře­svědčen, že ho již někdy zažil).

Zážitek, který nám připomíná, že jsme ho už jed­nou viděli, se dá lehce vysvětlit. Často se stane, že při­jdeme na místo, kde jsme ještě nikdy nebyli, a náhle máme dojem, že je nám to místo známé.

Mnohdy se tvrdí, že tyto dojmy jsou vzpomínky z dří­vějšího života. Každý zážitek, který prožijeme, se skládá z mnoha detailů, z nichž nás některé ovlivní, jiné niko­liv. Během doby se na tyto zážitky zapomene. Povrch­ní detaily přejdou ihned do podvědomí, kde jsou ucho­vány, a detaily, které nás více ovlivňují, zůstávají ve vě­domé paměti déle. Schopnost vědomí však nedokáže uchovat zážitky ve své paměti delší dobu a převede je do podvědomí, tj.: my zapomínáme. Když po letech přijde nový zážitek do vědomí, oživí se latentní stopy původních zážitků a tyto zážitky přejdou z podvědomí do vědomí a my si uvědomujeme, že to zdánlivě cizí a neznámé je nám přesto již známé. Tím se dají vy­světlit mnohé jevy, které se připisují reinkarnaci (pro­žití jednoho nebo více nových ztělesnění). Podvědomí velmi dobře zaznamenává všechny dojmy i u malých dětí, například kojenců, kteří ještě nedovedou vědomě vnímat. Desítky let mohou být tyto zážitky uchovány v podvědomí, než se tyto skryté stopy dostanou po­mocí oživujícího impulsu do vědomí.

Celá řada pověstí o reinkarnačních zážitcích, které se objevují jako nové důkazy o životě po smrti, se dá vysvětlit schopností mimosmyslového vnímání. Největší veřejnou pozornost upoutaly případy, které byly umě­le vyvolány v hypnóze, jako vzpomínky na dřívější ži­voty člověka. Víme, že u člověka je možno sugescív hyp­nóze vyvolat regresi, tj. zpětný pohyb, a nechat ho pro­žít příhody z dětství. Tuto metodu používají psychiat­ři, aby zjistili u pacientů traumatické dětské zážitky, které mohou mít souvislost s pozdějšími problémy. Někteří hypnotizéři zkusili u osob sugestivně je ne­chat prožít dřívější inkarnace. Když hypnotizovaná osoba tuto sugesci přijala, vytvořila podle svých sku­tečných zážitků, svých přání a fantazie, pomocí krea­tivnosti svého podvědomí fiktivní (zdánlivou) osobnost, podobnou hrdinovi z fantastického románu. Tyto fik­tivní osoby často žily a jejich existence byla v dějinách dokázána. Obyčejně jsou tyto osobnosti z minulých inkarnací důsledkem normálního nebo mimosmyslo­vého vnímání, někdy se jedná i o retrokognitivní tele­patii.

Rozdíl mezi magií a paranormálními jevy

Magie je úsilí člověka podchytit přírodní síly a ovlá­dat je ke svému užitku. Skládá se z rituálů a jednání, které jsou diktovány strachem před nekontrolovatel­nými událostmi, jako nemoci, války a přírodní katastrofy, strachem, aby člověk nepřišel o život. Magické rituály jsou podvědomé fantazie, které mají uklidnit obavy a strach dnešního člověka stejně tak, jako tomu bylo u původních lidí. Magický okruh není nic jiného než duchovní přesazení něčeho dokonalého do určité, konkrétní představy. Má lidi chránit před nepředvída­ným zlem. Magie je tedy forma podvědomé sebeochrany. Podvědomé já primitivního člověka vypracovalo ma­gické obranné systémy na základě vnímání vlastními smysly. Pozůstatkem rituální magie jsou předhistorické malby na stěnách jeskyň. Tyto rituály najdeme dnes při zhotovování fetišů. Ve fetiši je zakódována ochrana před škodlivými účinky mága. Vzácným kovům a po­lodrahokamům se dával magický význam. Tak vznikly amulety a talismany které se ještě dnes nosí. Moderní člověk je používá, protože i v moderní době ožívají staré obavy našich předků. Století magie odpovídá sto­letí primitivního člověka a také dítěte. Dítě a člověk, který vyvíjí civilizaci, musí tedy setřít tuto magickou pověru a dojít k lidskému vědomí typickému pro du­chovní zralost člověka.

Paranormální jevy, které samy o sobě připomínají archaickou formu komunikace (původní lidé se asi dorozumívali telepaticky), mohou i dnes jako dříve přijít do souvislosti s magií. Přitom vzniká náležitý zmatek, nemyslíme-li na to, že magie představuje jen psychický rituál jako spiritismus a že paranormální jevy mohou být následkem podnětů, které vyšly od magických představ. V žádném případě se nesmí spiritismus, který je pouze pseudonáboženstvím, a magie, která vznikla ze strachu člověka, zaměnit s mimosmyslovým vnímáním paranormálních jevů! Tyto mohou být nej­výše následkem podnětů, které vycházejí ze spiritistických a magických představ.

Podvědomí jako tvůrce nepravých paranormálních jevů

Zdá se, že podvědomí má obdivuhodnou paměť. V některých případech se zdá, že vyvolává jevy, které se dají vysvětlit jen pomocí pravých paranormálních jevů. Žádná stopa z naší poznané minulosti nezmizí, přestože si třeba na ně vůbec nepamatujeme. Všech­no to, co jsme od nejútlejšího mládí vnímali, je přesně podvědomím zaznamenáno, i když naše vědomí to za­pomene. Jestliže podvědomí je ovlivňováno např. v hyp­nóze, při nervovém zhroucení, v anestézii nebo v trau­matu, může se vzpomínka dostat do vědomí.

Příklady schopnosti podvědomí:

Šestnáctiletá dívka v Brazílii přišla do jiné školy a cítila, že školu již zná, že už tam jednou byla. Popsa­la před svědky vybavení všech místností školy, aniž by budovu předtím navštívila. Udělala jen jednu chybu, když tvrdila, že jedna určitá místnost je ředitelnou školy, tato místnost byla ve skutečnosti skladištěm pro školnici. Případ byl posuzován jako reinkarnace a vzpo­mínání si na dřívější životy. Přesným šetřením se však zjistilo, že před patnácti lety byla jako jednoroční dítě v náručí své tety při slavnostním otevření školy. A teh­dy byla skutečně úřadovna ředitelky v té místnosti, ve které byla nyní školnice. Podvědomí dítěte registrova­lo tehdy jako videokamera každou jednotlivost v zaří­zení místností školy.

Francouz, povoláním řezník, recitoval během ner­vové krize v nemocnici před svědky celé stránky tragé­die Faidra od Racina. Po vyléčení si však nevzpomněl ani na jediné slovo z veršů této tragédie. Po delším šetření se zjistilo, že byl jako malý chlapec jednou pří­tomen s rodiči této tragédii v divadle.

Hovoření zcela neznámou řečí. Starý muž - Ně­mec - mluvil, recitoval a zpíval v polštině po dobu dvou hodin v nemocnici pod vlivem narkózy během chirur­gické operace, ačkoliv z polštiny neovládal ani jediné slovo. Vysvětlení bylo k dispozici, když se zjistilo, že byl jednou v mládí na návštěvě v Polsku.

Ve Skotsku recitovala žena v hypnóze bez zdráhání dlouhé kapitoly Starého zákona z Bible v hebrejštině přesto, že neuměla ani slovo z této řeči. Zjistilo se, že recitovala to, co v mladém věku slyšela od židovského rabína.

Podvědomí registruje a dává vědomí zprávy i tehdy, když člověk ztratil po traumatickém stavu paměť. Jak ukazuje případ z francouzské nemocnice, kdy pacientka po psychickém traumatu zcela ztratila paměť a nevě­děla, kde je ani kdo je. V nemocnici byla uvedena do hypnózy a mohla si precizně na všechno vzpomenout.

Další případ schopnosti podvědomí, i když ve špat­ném smyslu:

Sekretářka jednoho média obdržela během auto­matického psaní média poselství, které bylo podepsá­no jeho kontrolním duchem ze záhrobí. Poselství ho­vořilo o tom, že sekretářka ještě před koncem roku zemře. Během roku obdržela dívka ještě několik po­selství psaných rukou média v transu. Ve všech byla zmínka o její nadcházející smrti. V posledním se uvá­dělo, že sekretářka se nachází na prahu smrti. Poně­vadž dívka byla z těchto neblahých poselství nemoc­ná, přineslo jí médium poselství samo. Po jeho odcho­du spáchala dívka sebevraždu skokem z okna. Při vy­šetřování se zjistilo a médium to potvrdilo, že mu se­kretářka nebyla sympatická. Jeho podvědomí spácha­lo díky hlouposti dívky tuto vraždu.

Příklad prekognice, který je zde schopností podvě­domí:

Během druhé světové války se nacházela starší žena v kuchyni svého bytu, když náhle pocítila velký chlad a strach, vyběhla z místnosti. Několik okamžiků poté se zřítila část střechy domu a prorazila strop kuchyně i její podlahu.

Byla to prekognice, předvídání osudu? Dá se to je­dině takto vysvětlit. Žena vnímala v podvědomí názna­ky zřícení střechy. Podvědomí ohlásilo několik okamži­ků před zřícením nebezpečí tělesným signálem - chla­dem a strachem. Není zde však vyloučen jasnovidecky signál mezi duševnem a hmotou.

Jiný příklad prekognice:

Francouzský student napsal v ranních hodinách do svých poznámek výsledky voleb, které měly být ohlá­šeny až po 18. hodině. Jeho kolegové to přečetli a vy­smáli se mu. Po vyhlášení voleb zjistili, že jeho před­pověď byla zcela přesná.

V tomto případě se jedná o klasickou telepatii. Stu­dent telepaticky přijal duchovní zaměření poslanců, které se v nastávajících volbách konkretizovalo.

Kdo je senzibil?

Všeobecně jsme seznamováni s pojmem senzibil, tj. osobou citlivou pro vnímání paranormálních jevů. Jsou to lidé, kteří tyto jevy všeobecně používají a jejichž duševno komunikuje s duševnem druhých lidí. Tato schopnost se vztahuje nejen na mimosmyslové vnímá ní, ale i na psychokinetické jevy, protože tyto jevy také patří k fenoménu paranormální komunikace. Pojem psychokinetik znamená, že je to člověk, který ovlivňuje du­ševno. Informace, které podvědomí senzibila získá pro­střednictvím univerzálního duševna, přesahují hranice jeho individuálního podvědomí. Propojení nastává v krát­kých okamžicích při významných událostech, které sti­mulují subjekt člověka a umožňují komunikaci jeho pod­vědomí s podvědomím univerzálním.

Talent podvědomí

O velké tvůrčí činnosti podvědomí svědčí i schopnost vytvoření nové řeči, například řeči na Marsu se zcela no­vými znaky. Talent podvědomí média dokáže vytvořit před­povědi, např. neštěstí osoby, která mu není sympatická. Jestliže osoba věří předpovědi, ovlivní negativní autohypnózou vyplnění předpovědi. Jiný příklad: Podvědomí vní­má pomocí hyperestezie nebezpečí nebo jeho duševní energie vejde v kontakt s energií hmoty, tím varuje osobu před nadcházejícím nebezpečím a katastrofou.

Agresivní impulsy jsou při vědomém potlačování zatlačeny na úroveň podvědomí, kde jsou drženy. Ana­lytický rozbor je může přivolat zpět do vědomí. Tím pochopíme, proč jsme citově zaměřeni proti určitým paranormálním jevům.

 

Psychokinetické jevy postupují v tomto pořadí:

 

Psychický signál, motiv-------------- modulace bioplazmatického pole vědomím        ovlivnění konvenčních sil a energií   konečný efekt (elektrický, magnetický,gravitační).

Při telepatii a jasnovidectví je postup v tomto pořadí:


Vědomí A--------------- podvědomí B------------- vniknutí do vě­domí B.

Pocit chladu při materializacích. Na základě záko­na o zachování energie je při přeměně energií při materializacích okolí odňata tepelná energie. Často činí tepelný rozdíl až desítku stupňů Celsia.

Vlasy jako antény

Francouzský parapsycholog dr. H. Alain překvapi­vě zjistil skutečnost, že osoby s dlouhými jemnými vla­sy jsou schopny mozkové vlny lépe vysílat a myšlenko­vé jevy lépe zachycovat než ostatní osoby a že osoby silně porostlé vlasem, speciálně vousatí, jsou vynikají­cími vysílači. Vlas je z rohoviny, obsahuje arzén, žele­zo, měď a mangan. Všechny pochody v těle, které jsou vyvolány pohybem, mají za následek chemické a elek­trické reakce. Každým pohybem svalů vzniká v buň­kách elektřina. Při namáhavé činnosti a napětí v at­mosféře stoupá tělesná elektřina, která po dosažení určité míry odtéká přes antény vlasů. Hojný vzrůst vlasů je příznivý pro vyzařování a přijímání myšlenek přes vlasové antény. Byly vždy doby, kdy si lidé nechali růst dlouhý vous. Jako by věděli, že slouží důležitým elek­trickým pochodům, které fungují v oblasti nejjemněj­ších proudů. Angličtí parapsychologové jsou toho ná­zoru, že fascinující schopnost velkých kocourů s dlou­hým vousem vysílat myšlenkové proudy, má pro jejich kořist ochromující účinek.

Nyní snad pochopíme, proč mají budhističtí mni­chové holé hlavy a jsou bez vousů. Nechtějí myšlenky ani přijímat, ani vysílat. Odvrátili se od tohoto světa a koncentrují se na svět před svým početím a po smrti.

 

 

 

 

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< leden / 2021 >>

Statistiky

Online: 2
Celkem: 1033828
Měsíc: 7826
Den: 248