Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parapsychologie část.3

Pronikání do světa snů

Vliv vědomí na čas a nezávislost vědomí na dění v našem čtyřdimenzionálním univerzu jsou jasně po-znatelné z živých snů. Mnohá nepředložená jednání vědomí ve stavu snění časově neutrálním zanechávají dojem, jako by se naše pohyby zpomalily. Máme po­cit, že se vznášíme, abychom byli osvobozeni od pout času. Snění podle toho znamená odpoutání vědomí od materiálního, na čase závislého těla. V tomto stavu se pohybujeme prostorem, časem, minulostí a budouc­ností. Každý sen znamená vnímání jiné reality, která existuje zároveň s naší. Fantazie, tato volná hra vědo­mí, nezná ve snu žádné hranice. Ve stavu bdění se čas zdá pevný a neústupný jako nepřekročitelná bariéra. Ta brání bezděčným pohybům vědomí do budoucnos­ti a nazpět do minulosti. Toto ovšem neplatí při změ­něných stavech vědomí jako je spánek, trans, vliv nar­kotik nebo určitých psychických poruchách.

Jedna pacientka vyprávěla psychiatrovi: „Všechno se zdá mrtvé, celý svět je v klidu, lidé se pohybují zcela pomalu. Čas je v klidu. Vím, že se ru­čičky Vašich hodinek pohybují, ale to je jen zdání. Pro mne přicházíte z jiného času..."

Ve stavu snění je podvědomí plně aktivováno, pro snícího neexistují ani prostorová ani časová omezení. Snící vysílá své tělesné vědomí na jakékoliv místo našeho i cizího univerza a přesadí se bez námahy do bu­doucích a minulých časových epoch. Mnohé sny pů­sobí na podkladě jejich intenzity a plastičnosti pod­statně reálněji, než je naše obvyklá denní realita. Při svých nočních exkurzích dokáže naše podvědomí ob­divuhodné výkony paranormálního druhu. Na své ces­tě časem pochopí také dění, které se v budoucnu sku­tečně odehrává. Formy, které se snícímu prekognitivně nabízejí, dokazují svou existencí časovou nezávis­lost našeho vědomí.

O permanentních zážitcích snění vyprávěl anglický úředník Viktor Cleare, který jednou při večeři usnul a probudil se teprve o čtyři roky později:

„Při exkurzích svého vědomí jsem viděl do světa půvabných květin, stromů, měst atd., kde všechno bylo reálné, ale zvláštním způsobem jakési nehmotné. Pro lidsky působící bytosti tohoto světa neexistovaly žád­né překážky, všichni mohli libovolně procházet objek­ty, neexistoval pro ně pojem času a ovládaly formování hmoty pouhým vědomím..."

Je jen škoda, že se panu Clearovi nepodařilo zachy­tit tento snový svět na papír. Jeho reprodukce nikdy neodpovídaly barvám světa snů. Mnohé v jeho líčení ukazuje na to, že jeho vědomí bylo celou dobu v reálném světě snů v jednom paralelním světě, nebo ve výšedimenzionálním univerzu.

Analýzy snů

Procházení snů je z pohledu elektrofyziologie rozeznatelné jen na zvláštních vzorech mozkových proudů. O významu snů se již vědělo ve starověku. Podle mínění vědce Frederica Myerse mají doká­zat, že člověk je zároveň pozemská bytost i kos­mický duch, což náleží současně duševnímu i po­zemskému světu. Sigmund Freud říká, že sen je důležitý psychický akt, inteligentní výkon pracující se všemi prostředky duševna, takže každý sen se jeví jako smysluplné psychické zobrazování. Nověj­ší průzkumy odporují Freudovi v jeho tvrzení, že člověk sní jen tehdy, když má podvědomě zpraco­vat citové problémy. Proti tomuto tvrzení existuje skutečnost, že člověk sní proto, že určité funkce mozku potřebují sen z čistě fyziologických důvodů. Podle vědeckých výzkumů vydrží člověk delší dobu beze spánku, ale bez snů nikoliv.

 

 

Převtělení (reinkarnace) - kletba, nebo útěcha?

 

Zastánci reinkarnační teorie v ní vidí koloběh ob­novy života. Thorwald Dethlefsen, psycholog a psy-choterapeut, vyvinul v roce 1968 reinkarnační teorii. Nejdříve přiváděl pacienty pomocí hypnotické regre­se jejich života až před vlastní narození a nechal je prožít dřívější inkarnace. Přitom získal zkušenost, že mezi dnešními symptomy života a dřívějšími životy je zřejmá souvislost. Proto přišel na myšlenku zřeknout se hypnózy a užít terapeutické uvědomění si dřívěj­ších inkarnaci. Tím by každému člověku umožnil být si vědom vzpomínek na dřívější inkarnace. Cílem jeho terapeutických seancí bylo zvládnutí problému při vě­domí, protože hypnóza udělá pacienta lehce pasivním spotřebičem. Již po 2 - 3 sezeních prožije pacient své narození a potom je veden dále do doby před svým početím. Pacient prožije čas, kdy vědomí je nasáto jeho embryem, a vše, co jako embryo prožil v těle matky. Měřeno na prenatálních zkušenostech, jsou dětské zážitky nevinné epizody.

 Dethlefsenovy zkušenosti vychází z toho, že prena­tální a dětské zážitky jsou články řetězu problémů, které se táhnou přes mnohé inkarnace. Duše člověka přináší s sebou zkušenosti mnoha tisíciletí. Může se stát, že novorozený je duševně starší než jeho rodiče. Rodičům dává terapeut radu, aby dítěti v těle matky zprostředkovali radost z jeho příchodu. Obtíže při porodu jsou podle jeho názoru pokusem dítěte zame­zit narození. Strach být narozen se vztahuje na zvlád­nutí života, který tímto pro něho začíná. Embryo nemá vlastní rytmus dýchání, což má za následek, že em­bryo má přístup k minulosti i k budoucnosti, může přehlédnout svůj budoucí život ve všech nejdůležitěj­ších fázích. Podobně jako umírající, před jehož dušev­ním zrakem se odvíjejí obrazy jeho života. S prvním dechem novorozeného je toto vědění zhasnuto, pro­tože rytmem dýchání je člověk začleněn do polarity a závislosti na čase. Tím je také jeho horoskop počí­tán při prvním křiku, resp. dechu.

 

Víra a energie

Víra je emocionálně nabitá zesílená myšlenka, kte­rá může energeticky proniknout do podvědomí a způ­sobit tam záznam, akci. Podvědomí pak reaguje po­chopitelně podle hloubky a způsobu víry. Zázračná uzdravení, která se na mnohých poutnických místech stanou, se dají vysvětlit sugestivním působením na podvědomí způsobeným fantazií a slepou vírou osoby. Tím jsou aktivovány léčebné schopnosti podvědomí člověka. Víra je jediným principem pro léčení, jedi­nou léčivou silou. Víra je energetická duchovní sku­tečnost, která nechá působit moc podvědomí ve všech fázích lidského života.

 

Všechna poutní místa jsou prokazatelně pozoruhod­ná i geologicky, geofyzikálně a geochemicky. Víra sa­mozřejmě hraje nezastupitelnou roli.

 

Energetické vlastnosti myšlenky

 

Myšlenka je spojovací článek k univerzální energii. Myšlenky se ladí na kmitočet této energie. Myšlenka je energie vycházející z elektrických stavů mozkových buněk. (Potenciál mozku činí 10 - 100 mV). Každá myšlenka, kterou člověk se svým vědomým rozumem přijme jako pravdivou, se vtiskne do jeho podvědomí bez ohledu na to, zda myšlenka byla správná nebo špat­ná. V hypnóze je vědomí vyřazeno a podvědomí je podřízeno sugesci hypnotizéra. Naše komunikace z vědomí do podvědomí je jednosměrná cesta, podvě­domí neuvažuje a neprošetřuje jako vědomý rozum. Jestliže dáme podvědomí špatnou myšlenku, bude pře­sto reagovat podle odpovídající víry a sugesce myš­lenky s neobyčejnou přesností.

 

 Působení na cizí podvědomí na dálku

 

Tvůrčí zákon ducha působí všude ve vesmíru (uni­verzu). Tam existuje všem společné tvůrčí podvědomí, na které jsou napojena individuální lidská podvědomí. Naše pozitivní myšlenky naladěné na zdraví, sílu a do­konalost jsou přenášeny podobně jako negativní myš­lenky přes prostředí univerzálního podvědomí do pod­vědomí jednotlivých osob bez časového a prostorové­ho omezení. Na základě všudypřítomnosti všeobecné­ho podvědomí se vzdálenost velmi redukuje. (Viz pů­sobení léčitele na pacienta při léčení duševní energie na dálku.)

 

Kinetická energie podvědomí

 

Kinetická energie podvědomí působí jen během spánku. Každý obraz naší fantazie tvoří látku našich snů a dokazuje tímto existenci neviditelného podvě­domí. Myšlenkový impuls zanechá dojem v podvědomí a ten se objeví jako obraz na obrazovce našich snů. Jeden představený obraz má větší hodnotu než mno­ho slov. Více než 90% duševního života se odehrává na úrovni podvědomí. Lidé, kteří se nasazení těchto sil snaží potlačit, omezují tím rámec a možnosti svého života. Podvědomí k nám hovoří v podobě intuicí, im­pulsů, tušení, instinktivních nutkání, tvůrčích myšle­nek a inspirací. Střídavý vztah mezi vědomím a podvědomím vyžaduje stejné působení sympatických nervů (sympatické nervy jsou řízeny vědomím) a parasym-patických neboli vegetativních nervů (jsou řízeny pod­vědomím). Centrem (mozkomisních) cerebrospinál-ních nervů je mozek jako zdroj vědomé činnosti. Cen­trem vegetativních nervů, které se nedají ovládat lid­skou vůlí, je solar plexus, sluneční ganglionové nervo­vé pletivo v blízkosti pupku. Je to mozek podvědomí, který ovládá důležité pochody v těle. Oba nervové sys­témy mohou pracovat odděleně nebo společně. Hlav­ní nerv vegetativních nervů, parasympaticus (vagus), opouští mozkovou část s částí sympatických nervů a kontroluje hlasové orgány. V dalším průběhu hrud­níkem vysílá nervové svazky k srdci a plicím. Dále ovlá­dá změny mysli, krevní tlak, puls, zažívací orgány, močové a pohlavní orgány. Tvoří spojovací článek mezi oběma nervovými systémy, a tak i fyzickou jednotu lid­ského těla. Rovněž různě vytvořené části mozku uka­zují na spojení mezi vědomím a podvědomím. Přední část velkého mozku se přiřazuje vědomí, zadní část, hlavně malý mozek, podvědomí.

 

Střídavý vztah mezi vědomím a podvědomím se dá představit takto: Vědomí přijme myšlenku (impuls), která vyvolá v nervech vědomého systému odpovídají­cí kmitání. Toto kmitání vyvolá podobný proudový impuls v podvědomí nervového systému, čímž je do­tyčná myšlenka zprostředkována podvědomí člověka a tím i univerzálnímu podvědomí. Tímto způsobem se předávají všechny myšlenky. Přehledně je cesta myš­lení znázorněna takto:

 

 Mozek - solar plexus - tělesná reakce - událost.

 

Ovlivnění podvědomí

 

Negativní myšlení, které je nižší frekvence než po­zitivní, působí rušivě na životodárnou a udržující čin­nost podvědomí. Žárlivé, strachuplné, starostlivé a ne­přátelské myšlení rozrušuje nervy a žlázy s vnitřní i vněj­ší sekrecí a přináší s sebou duchovní a tělesná utrpení všeho druhu. Duchovní usilovná námaha nevede ni­kdy k úspěchu. Podvědomí reaguje jen na pevné pře­svědčení vědomí. Zákon opačného působení zní: Kaž­dý tlak vyvolá protitlak. Při snaze vnutit našemu pod­vědomí myšlení vědomí, dosáhneme vždy opačného výsledku. V podvědomí ovládne vsugerovaný pocit bez­mocnosti vědomí. Čím menší je energetický tlak vě­domí, tím lépe. Jakýkoliv konflikt mezi oběma bude zamezen tím, že se převedeme do polospánku nebo transu, kdy jsou jakékoliv volní námahy vyloučeny. Do podvědomí se vtisknou jenom naše skutečné myšlen­ky, obrazy a fantazie s pravými pocity, nikoliv prázdná slova a stanoviska - ta podvědomí odmítá a podle in­tenzity zde vzbuzuje opačnou reakci. Aby nedošlo k nesouladu mezi vědomím a podvědomím, musí mít obě jeden smysl a jedno přesvědčení.

 

Cvičení:

 

Několikrát denně, hlavně před spaním a ráno po probuzení, opakovat po dobu asi pěti minut dvojici slov, kterou podvědomí jistě přijme:

 

Například: zdraví- síla, bohatství- úspěch, pomoc příbuzným, zdraví sestře, klid - spánek, síla - vitalita, harmonie - úspěch, láska - dobro atd.

 

(Pozor na závist! Působí na podvědomí negativně.)

 

Duchovní vkládání informací

 

Duchovní vložení informace psychickým propoje­ním je nejmladším objevem parapsychologie. Zname­ná, že přidružování zážitků k nějakému předmětu nebo místu jim dává jiný význam. V budoucnosti vyvolávají tyto předměty a místa jinou parapsychologickou re­akci než dříve, jako by zachovaly informaci vloženou duchem člověka. Tím se také vysvětluje dobrý vztah člověka k věcem, které byly jeho duchem ovlivněny, tj. spojeny s jeho myšlením a city. Dá se to vysvětlit působením energie ducha na energii hmoty, na před­měty a místa, se kterými přicházíme do styku.

 

 Energi pozitivního myšlení

 

Pozitivní myšlenky (myšlenky inteligence, dobra, moudrosti, lásky, blahobytu, klidu, tepla, světla, harmo­nie, síly, správného jednání, pravdy, krásy a radosti) jsou vyšší frekvencí blíže k univerzální energii než negativní myšlenky. Myšlenka se představivostí konkretizuje, eli­minuje a získává směr. Přáním a vůlí se zesiluje energe­ticky. Naladěním na pozitivní myšlenky se vydáme na vyš­ší frekvenční úrovně našeho vědomí a tím jsme pro nižší kmitočty nedosažitelní. Jsme tak imunní proti všemož­nému braku myšlenek. Žijeme v moři masového myšlení (tragédií, nehod, nemocí, utrpení, zločinů, mstivosti, zá­visti atd.) a toto moře je negativním myšlením nasáklé. Nejsme-li naladěni pozitivními myšlenkami, hromadí se negativní myšlenky v naší citlivé mysli, až dosáhnou urči­tého nasycení negativními myšlenkami. Tyto myšlenky pak působí na naše podvědomí a vyvolají automaticky ne­gativní události - nehody, nemoci atd. Pozitivní myšlení toto neutralizuje. Ve stavu napětí a stresu není však mož­né podvědomí vtisknout nějakou myšlenku. Naše vědomí zvolí myšlenku, ale ta samotná nic nevytvoří. Víra je po­tenciál vědomí. Koncentrace, citové nasycení a pravdi­vost myšlenky způsobí, že se myšlenka vtiskne do podvě­domí. Jestliže je podvědomí úspěšně ovlivněno myšlen­kami, plány a úmysly, bude také tyto dojmy objektivovat.

 

Příklad koncentrace myšlení- chodci po žhavém uhlí.

 Po delším soustředění získá člověk podvědomé pře­svědčení nezranitelnosti. Jeho slepá víra je podvědomím zcela přijata, a proto podvědomí nedá signál pro­střednictvím nervů k tvoření popálenin. Podobné je operování v hypnóze, kdy se hypnotizovanému vsugeruje bezbolestnost operace.

 

Bioplazmatické tělo

Je to jemná, člověka obalující a lidské tělo pronika­jící, energie - nazvaná aura. Tvoří spojení mezi vědo­mím člověka a jeho tělem. Tato energie, kterou popr­vé zaznamenali manželé Kirliánovi na fotografickou desku při vysokofrekvenčním fotografování, vychází z těl živých organismů. V transu je viditelná lidskému zraku.

 

Vychází ze všech otvorů lidského těla a z dlaní ru­kou. Obsahuje též samostatné řídící vědomí. Při materializaci, způsobené snižováním frekvence této bio­plazmatické energie pomocí energie duševna, jeví se tato energie jako mlhavá, bělavá hmota, vláčná a lep­kavá. Při pokusech s rostlinami a zvířaty zůstává bio­plazmatické tělo úplné, i když byla část těla rostliny nebo zvířete odstraněna. Když tento bioplazmatický obal zmizí, zemřel živý organismus. Co vyrábí tuto bioplazmatickou energii? Pozorováním bylo zjištěno, že se rezervy bioplazmatické energie doplňují při vde­chování kyslíku. Aura bioplazmatického těla jeví změ­ny při onemocnění člověka a osvětlení různými barva­mi (barvy studené, teplé a bezzrakové barevné vidění). Aura lidského těla reaguje nejen na nálady člově­ka, ale i na kosmické dění. Zrakem je vnímána za stavu bdělosti lidmi citlivými na mimosmyslové vnímání. Astrální tělo se může dočasně oddělit od lidského těla.

 

Při psychickém léčení je aura pacienta zesilována, tj. chybějící energie se doplňuje na dálku. Přitom se však aura léčitele zeslabuje, jak dokládá vysokofrek­venční fotografie. Léčitel se nachází na výšedimenzionálním kmitočtu a ladí se na kmitočet energie pacien­ta, takže pozná chybějící bioplazmatickou energii u pacienta a tento nedostatek nahradí vlastní bioplaz­matickou energií.

 

Bioplazmatické pole je spojovacím článkem mezi tělem a vědomím člověka. Je vysvětlením vzniku mate-rializací mediální cestou. Psychické energetické pole člověka obsahuje různé stupně dimenzí. Ovlivnění bio­plazmatické energie těla člověka výšedimenzionální energií duševna a univerza se projevuje různě materi­álně, tj. bioplazmatické pole více nebo méně materia­lizováno. Neviditelné energetické pole našeho vědomí je řídící centrálou, tj. dává povely s frekvencí vyšší di­menze na vlastní bioplazmatické pole (energetické pole nižší frekvence až po hrubohmotné jevy).

 

 Konfrontace psychické energie s energií hmoty

 

Každý se může na vlastní oči přesvědčit o tom, že energie myšlení působí na energii hmoty. Zhotovte si z lehké skleněné kulové ozdoby na vánoční stromek a z lehké nitě kyvadlo. Držte nit kyvadla dvěma prsty zcela klidně asi 20 cm od těla. Soustřeďte se na hmotu kyvadla a vaším rozhodnutím určete směr pohybu ky­vadla. (Kývavý pohyb v kruhu, nebo přímý pohyb kyva­dla, jak sami určíte.) Kyvadlo vás v každém případě po­slechne, nový pohyb kyvadla začne vždy tehdy, až jste je vůlí přivedli do klidu. Sami zjistíte, že hmota kyvadla poslouchá příkazy vašeho vědomí. Zkoušejte tuto tech­niku, je třeba udržet prsty ruky v úplném klidu. Na hmotě kyvadla nezáleží, nepoužívejte však příliš velkou. Zjistíte, že existuje působení ducha na hmotu.

 

Konfrontace psychické energie s elektrickou

 

Pokusy bylo zjištěno, že ve vysokofrekvenčním elek­trickém poli nastává při větším napětí jiskřivý výboj mezi prsty dvou osob na dálku. Dojde-li však k duševnímu kontaktu těchto osob, zmizí jiskřivý výboj, respektive je zcela jasně duševní energií těchto dvou osob odsunut stra­nou. Na fotografickém snímku se mezi prsty těchto osob objeví prázdná plocha, vznikl tzv. „most přátelství".

 

Negativní energie

 

Náš trojdimenzionální svět se pohybuje ve čtvrté dimenzi - v čase. Stále se však množí důkazy o exis­tenci multidimenzionálního (vícerozměrového) univer­za, které se dá matematicky předpokládat. Toto multidimenzionální univerzum je vlastně naším duševním domovem, odkud my pocházíme a kam se zase po do­žití vracíme. Je zcela možné, že jsou mimo pozitivních multidimenzí také negativní dimenze, jako je operač­ní prostor negativních energií, zla, jako prostor pro destruktivní energie. Antihmota (antimaterie), která byla teprve nedávno objevena ve Švýcarsku, má nega­tivní energii a negativní dimenzionalitu. Zlo jako ne­gativní energie může mít při paranormálních jevech i při všech činnostech člověka ruku ve hře.

 

Věda a víra jsou budoucností lidstva

 

Ve světě, ve kterém žijeme a který je plný zmatků, bychom si měli ujasnit tyto tři základní jevy:

 a)          Magie (kouzelnictví) neexistuje jako moc, ný­brž je pouze prostředkem pro útěchu lidí, kteří nema­jí žádnou víru, mají však strach ze života. Spiritismus je jednou z dalších iluzí člověka, kte­rá je vyvolána schopností podvědomí. Spočívá na exis­tenčním strachu, který nenajde žádnou útěchu bez víry.

c) Paranormální jevy jsou uváděny zcela nespráv­ným tvrzením magie a spiritismu jako důkaz jejich existence.

 Když se nám podaří tyto věci vyjasnit, učiní lidstvo ve svém vědomí a kvalitě života velký krok vpřed, takže sku­tečně můžeme začít odhalovat tajemství našeho života.

 

 

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< srpen / 2020 >>

Statistiky

Online: 5
Celkem: 994443
Měsíc: 9788
Den: 359