Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajemství probuzené kundalíní

 

Tajemství probuzené kundalíní

Někteří lidé píšou inspirovanou prózu či poezii a další skládají nád­hernou hudbu, zatímco ostatní nemohou. Některý student má jed­ničky bez učení a jiný navzdory těžce protrpěnému úsilí sotva pro­jde. Někdo tráví celé dny na bojišti a druzí přitom nedokážou ani správně udělat svou normální práci. Někdo je slavný pro své úžasné objevy a vynálezy, jiný žije průměrným životem a umírá bez povšim­nutí.

Již odedávna se ví, že v každém z nás je zvláštní druh energie. Kunda­líní u většiny lidí jen spí, u někoho se začíná teprve pomalu probírat a jen u nemnohých se vzbudila plně. Jelikož jde o energii nekoneč­ných možností, která nemá podobu ani rozměr, byla v různých kul­turách pod různými názvy identifikována jako cosi, co má bezpočet rozmanitých projevů. Nejstarší záznamy o této energii snad patří do indické provenience, označují ji jako kundalíní a kvůli obecnému porozumění ji znázorňují v různých formách. Ze všech metod, které jsou nám k otevření bran vyššího vědomí dostupné, je metoda pro­buzené kundalíní tou nejspolehlivější a vede praktikujícího k usku­tečnění Boha v sobě.

K tomu, abyste dokázali vyvést kundalíní z dřímoty, byste si měli nejprve přát rozluštit záhadu její stimulace a pak si najít metodu, která na vás bude působit co nejúčinněji. Odkud se vlastně ono kýžené vzplanutí této nevšední energie bere? Pochází ze skladu bezbřehé energie vesmíru; vlastní procitnutí však může nastat jen za určitých okolností. A tak klíč leží v bezpečném a plynulém vytváření těchto podmínek nebo v permanentní snaze svou hadí sílu probudit.

V zásadě jsou dva způsoby, jak uvést žádoucí poměry v život. Prv­ním z nich je šaktipát, kdy člověk přímo obdrží energii předanou pro­střednictvím gurua nebo realizované duše s probuzenou kundalíní. Druhým je jeho vlastní vytrvalost a trpělivé úsilí. I když se může šak­tipát jevit jako jednodušší cesta a jistě by mnohé uvedl v pokušení, má i tato metoda svá úskalí a omezení. Problémem je už najít pravého gurua. Lidé se mnohdy odevzdají do rukou nerealizovaného člově­ka, aby pak trávili nikoli nepodstatná a nikoli krátká období svého ži­vota docházením k nežádoucím výsledkům. Nefalšovaní guruové, v nichž Bůh zcela nahradil ego, jsou velice vzácní. Kromě toho je uži­tečné se pomocí sebekázně a introspekce na přijetí předané energie připravit. Kdykoli se již stanete pro předávanou energii úrodnou půdou, guru se v pravý čas zcela přirozeně dostaví. Ubezpečuje nás o tom i staré pořekadlo: „Je-li student připraven, objeví se Mistr."

Trvalých účinků bohatstvím. Světoznámý spirituální vůdce Osho poznamenal: „Šaktipát k vašemu bohatství nic nepřidá, jistě však zvýší jeho schop­nost růst. Účinek šaktipátu je nepřímý, a proto ho budete potřebovat zas a znovu.

 

Probuzení kundalíní připomíná blesk, který před vámi osvětlí cestu a ukáže vám chrám na jejím konci. To však jednou nestačí. Bu­dete to potřebovat i podruhé a potřetí. Ke konečné metě lze dojít i bez šaktipátu, přestože to bude pravděpodobně trvat déle. Člověk nicmé­ně zaručeně dosáhne cíle. I když je šaktipát skutečně prospěšný, na přijetí přenosu energie od gurua se musíte připravit sami pomocí své vnitřní moudrosti. A vnitřní i vnější guru jsou utkáni z téhož vědomí. Připravíte-li se a přijmete-li milost doprovázenou nadhledem od svého vnitřního gurua, teprve uvedete do chodu ono spojení, které vás při­poutá k vnějšímu guruovi. Především je třeba si uvědomit, že o šakti­pát lze požádat samotného Božího ducha a obdržet ho od něj. Vkaž- dém případě je vždycky zdrojem úspěchu vaše vlastní opravdové úsilí.

 

Ve světě se historicky vyvinulo v zásadě dvojí náboženství: to, kte­ré vychází z modlitby, a to, které je založené na meditaci. Prostřednic­tvím modlitby zažívá člověk Boha jako něco, co je kdesi nahoře, na nebesích. Při meditaci naproti tomu podněcujete zevnitř vzestup své­ho vědomí a vnímáte, že vám v kořenech cosi dřímá. Toto pojetí poj­mů „nahoře a dole" stojí i za zkušenostmi, které vám modlitba či me­ditace přinášejí. Opět se tu můžeme nechat vést Oshovými slovy:

Krok za krokem ztrácejí náboženství modliteb pevnou půdu pod nohama a vymírají. Jejich čas vypršel, nemají naprosto žádnou bu­doucnost. Meditativním náboženstvím však denně vzrůstají možnosti a čeká je naopak skvělá budoucnost.

Již jsme ukázali, že většina náboženství pod různými názvy používá praktik blízkých józe a meditaci a že energie kundalíní je - jako klíč k bráně vyššího vědomí - jádrem a společným jmenovatelem téměř všech věroučných soustav. Potíž je v tom, že si žádná z těchto škol neuvědomuje, že druzí dělají svým vlastním způsobem totéž.

A tak představují jóga i meditace skutečnou vrozenou moudrost, která vytváří nevšední podmínky k probuzení nekonečné energie zva­né kundalíní. Vědecké skloubení všech jógových metod jsem pojme­noval integrální cestou a nabízím vám ji jako „nejkratší cestu" k procit­nutí.

 

Probouzení kundalíní

Probuzenou kundalíní vždy doprovázejí určité příznaky. Nabízímvám teď jejich seznam přestože není vyčerpávající.

 

·                  Bušení v múládháře; třes celého těla a nedobrovolné nadechová­ní i vydechování se ztrátou kontroly těla.

·                  Chvění v celém těle; nedobrovolný smích i pláč; kroutící se jazyk a z toho pocházející zkomolené zvuky; úzkost a děsivé vize; zje­žené vlasy; výtok semene.

·                  Neměnná poloha s koncentrací mezi obočí; kroužící oční bulvy a automatické zadržování dechu v plicích (kumbhakaj, zástavy de­chu a prázdnota mysli.

·                  Neměnná poloha a nedobrovolné, samovolné spouštění tří uzá­věrů (mála, uddijána a d^alandhdra bandhaj, jazyk stahující se zpět a tlačící na patro; silné vystřelování paží i nohou.

·                  Vnímání spirituální energie (prány), která je v těle dnem i nocí ak­tivní; soustředění, které plní mysl radostí a blahem; tělo, které se začíná třást nebo houpat; pocit, že duchovní energie stoupá kaž­dým okamžikem k sahasráře, ať člověk spí, sní nebo se věnuje nut­nosti vykonat potřebu.

·                  Pocit, že vaše tělo vlastní nějaká nebeská instituce nebo duch, pod jejichž vlivem samovolně bez bolesti a únavy provádí jógické po­zice doprovázené podivným dechem.

·                  Vjemy různých vnitřních zvuků, pocit absence těla a zážitky vib­rací v páteři, samovolné otevírání a zavírání očních víček, pocit elektrických proudů procházejících nervy, křeče.

·                  Ustavičné automatické opakování manter doprovázené vlnami blaženosti a průchod spirituálních proudů do mozku.

·                  Tělo v moci nebeské instituce se začíná točit jako brusný kámen, ztráta kontroly dechu, sed se zkříženýma nohama, tělo skákající sem a tam jako žába, tělo nehybné jako mrtvola a pocit, jako byste zemřeli.

 

·         V momentě, kdy si sednete se zavřenýma očima, začne tělo vší si­lou vystřelovat údy a vydávat zkomolené či zvířecí zvuky.

 

·                  Ať zaměříte svou pozornost na jakoukoli část těla, začne tam téci spirituální energie, prána, přičemž nervy procházejí záškuby a cukáním, jako by jimi prostupovala elektřina.

·                  Pocit intoxikace bez drog, opilá chůze, neschopnost udělat jakou­koli práci, majestátně dopadající kroky, malý zájem o rozhovory s druhými, pocit opilé božskosti.

·                  Třes těla, radostný a extatický zpěv hymnů a chvalozpěvů, kdyko­li přijde na modlitbu, samovolně z člověka vycházející hudba a poezie, mluvení neznámými jazyky.

·                  Udržování vyrovnané mysli, která zůstává ve všech situacích ne­vzrušená; nevyčerpatelná energie, svěžest i po mnohahodinové práci, pocit těla lehkého jako vzduch, plného radosti a chuti do života a šťastného dokonce i ve snech.

 

·                  Upadání do snového stavu mysli při meditaci, vjemy božských vizí, vůní, zvuků, chutí, obrazců, doteků a rad.

·                  Při meditaci se člověku začínají vyjevovat tajemství budoucnosti i skryté významy posvátných textů zahánějící veškeré pochyby. Člověk na první pohled začíná rozumět duchovnímu úsilí a práci a získává sebedůvěru, v jejímž důsledku nepotřebuje za nikým chodit pro poznání, i kdyby mělo jít o samotného Brahmu. Zís­kává i zvláštní řečnický talent a schopnost ovlivňovat publikum.

·                  Při meditaci se rychle soustřeďujete na střed mezi obočím, zpo­maluje se vám dech a hroužíte se do oceánu blaha, začíná působit khéčaríasambhavi mudra2ivyz2á.ivíx.c štěstí stavu savikalpa samádhi.

·                  Každé ráno a večer se pravidelně nabíjíte božskými vlivy a cítíte se v moci nebeské instituce.

Tady je důležité zdůraznit, že člověk naštěstí netrpí všemi uvedený­mi symptomy. U každého se objeví pouze některé v závislosti na tem­peramentu, karmě a individuální přípravě. Pokud například člověk poctivě cvičil nezbytné jógové pozice jako součást normální praxe, nedobrovolné provádění těchto pozic se po probuzení kundalíní neprojeví, jelikož se s těmito požadavky již střetl. U člověka, který žil přirozeným sexuálním životem, se neukážou nadměrné teploty v hla­vě či jiných částech těla. Ti, kdo svou praxí pokryjí všechny faktory uvedené v integrální cestě, budou mít velmi hladké probouzení kun­dalíní s ojedinělými nebo žádnými postranními efekty. Projeví se u nich jen pozitivní příznaky.

 

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< srpen / 2020 >>

Statistiky

Online: 6
Celkem: 994452
Měsíc: 9792
Den: 361