Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kundalíní a nebeská brána


 Nyní již víme, že se jsoucno dělí na sedm říší různých vibrací. Patří­me do té nejhrubší a nejmasivnější. K ní přiléhá astrální svět, za nímž leží subtilnější mentální sféra. Nejjemnější říší je úroveň boží existen­ce. Do sousední dimenze obvykle cestujeme v astrálním těle, když se nám něco zdá. Stává se to i při zvláštních příležitostech, jako je nevol­nost, narkóza nebo vytržení. Můžete se tam dostat i v hypnóze - s tím, že vás nasměruje ten, kdo vás vede. Musíte si ale najít někoho, kdo má vaši důvěru, a nikdo vám v tomhle případě nezaručí, že si svou cestu budete pamatovat. Při prožívání smrti blízkých stavů okoušejí cesto­vatelé dojemnějších světů obraz a vůni svého pozdějšího posmrtné­ho života. Tyto zážitky jsou však zcela mimo vaši kontrolu a mohou se udát pouze jednou. Přišli jsme ze svého skutečného domova v ne­beské říši a tato vzpomínka nás podvědomě pronásleduje. Když se nám v některém konkrétním životě do mysli vplíží pocit nesmyslnosti majetku i citové náklonnosti, vykročíme opět cestou domů.

 

 Nejspolehlivějším a nejstálejším způsobem, jak otevřít nebeskou bránu, je probudit svou vlastní kundalíní. Je to klasická, časem vyzkou­šená metoda, kterou rozvíjeli jógini během několika tisíciletí - meto­da zapsaná již ve starobylých textech, jako jsou Védy nebo Upaniša-dy. Ve všech věroučných soustavách jde o podobný proces, různá pojetí se však liší technickými detaily i názvoslovím.

Kundalíní je duchovní energie, která nám schoulena dřímá pod úpatím páteře. Procitne-li, prochází páteří vzhůru sedmi čakrami či energetickými centry. Těchto sedm čaker odpovídá sedmi sférám jsoucna, a tak jejich prostřednictvím získáváme zcela přirozený a trvalý přístup k jemnějším říším, chcete-li nebím. Pokud se kundalíní pro­budí a překročí třetí čakru, už se nikdy úplně nevrátí na místo svého někdejšího odpočinku pod páteří. Tento jev je nezvratný a neodvo­latelně vás posílá na cestu do vašeho opravdového domova. V srdci se vám zrodí pocit štěstí a pokoje. Otázky, které vám nedaly spát, na­hradí vědomí a vy začnete žít daleko spokojenějším životem.

 

Vzestup kundalíní je provázen jakýmsi svého druhu značením: průchod každou z čaker vám totiž jednoznačně signalizují barvy a zvuky. Vizuálně jde o barvy duhy. Jdou za sebou v sestupném pořa­dí: fialová, indigově modrá, modrá, zelená, žlutá, oranžová a červená. Atak, když se vám otevře první čakra pod páteří, spatříte červenou. Pokud se vám otevře druhá čakra, postřehnete oranžovou, a tak dále. Vyspělí jógini vidí fialovou. Při otevření první čakry podobně slyšíte burácení hromu, ve druhé čakře zní hučení moře nebo lví řev a tak bychom mohli pokračovat. Názvy a umístění čaker společně s odpo­vídajícími barvami a zvuky.

 

tabulka.jpg

 

 

K proměně osobnosti dochází postupným otevíráním čaker při průchodu kundalíní. Otevře-li se vám první (kořenová) čakra - múlád-hára - přesáhne vaše vědomí odvěké nepřátele chtivost, vilnost, hněv, náklonnost a ego. Pokud se zprůchodní druhá (posvátná) čakra -svádhišthána - přesáhne vaše vědomí sex. Při uvolnění třetí (pupeční) čakry - manipáry - člověk překročí hranici mezi vyššími a nižšími světy a začne ve snech, vizích nebo transu navštěvovat nebeské říše. Prakti­kující začíná mít určitou kontrolu nad událostmi svého života.

 

 

 

Uvolňování sedmé (korunní) čakry - sabasrdry - probíhá v určitých záblescích. Jde tu vlastně o fázi, kdy se tělo otevírá, aby mohla duše splynout s Absolutnem. Praktikující se obvykle rozhodnou, že budou žít tak dlouho, dokud čas jim vyměřený na Zemi nebude dovršen. Chtějí se o získané vědomí podělit s ostatními. Dochází k tomu ze dvou důvodů. Tím prvním je bezvýhradná láska ke všem bytostem a úsilí pomoci jim dosáhnout vysvobození. Tím druhým může být snaha zamést po sobě a nenechat tu žádný důvod k návratu v dalších vtěleních. Jógini v tomto stadiu vývoje si obyčejně ponechají nějaký světský zájem, aby se vazby nadobro nezpřetrhaly. Paramhans Ráma-krišna například jídával denně lahodné jídlo. Když se ho kdosi zeptal na příčinu, odpověděl: „Zeptal ses mě příliš brzy. Chtěl jsem s vámi lidmi zůstat o trochu déle." Říká se, že tři nebo čtyři dny poté se pře­místil do svého nebeského domova. Jógini nadále žijí týmž životem s podobným zájmem o druhé, avšak uvnitř jsou beze zbytku promě­nění- a to většinou běžní lidé nevidí. Někdy jóginy posuzují podle svých vlastních kritérií vnějšího životního stylu a špatně je chápou, protože nemají ponětí o jejich vnitřní metamorfóze. Ježíš neustále říkal: „Já a můj otec jedno jsme", nikdo mu však neporozuměl.

 


  Vysvobozený člověk žije stejný život jako před svou realizací, není však již nadále vázán karmou. Dá se to pochopit s pomocí příkladu jízdy na kole. Aby kolo vůbec jelo, musíte šlapat. Pokud šlapat přestanete, nezastaví se kolo se hned. Pohybuje se dál, jako kdybyste šlapali. Tou­ha v jóginovi vyhasíná v okamžiku osvobození, přesto zůstává zdání, že tento člověk dál žije normálním životem. Rozdíl je v tom, že již neusiluje o hmotné uspokojení a prožívá svůj život nezúčastněně -jako svědek a nikoli jako aktér. Druzí za to mohou jóginy kritizovat, důvodem je tu však jejich vnitřní proměna, z níž vyplývá lhostejnost k tomu, zda určitá konkrétní zkušenost přijde, či ne. Mohou klidně jíst, pít, milovat se nebo hrát hry jako předtím, naprosto v nich však chybí jakákoli žízeň po věcech. Za všech okolností jsou plní klidu, míru a spokojenosti. Tak jako se kolo pozvolna zastavuje, přestane-te-li šlapat, ustávají v životě jógina postupně i světské aktivity. Jógini si nicméně udržují nějaký živý zájem, aby uchránili fyzické tělo před zničením. Stav nepomíjejícího štěstí a blaženosti je v nich natolik za­kořeněn, že nepotřebují ani nic vědět o minulosti a budoucnosti, ani se poddávat přítomnosti.

 

 

Kundalíní

 

Význam kundalíní znala většina dávných kultur. Elizabeth Claire Pro­priet ve svých spisech opakovaně zmiňuje, že si velcí mistři ztracené atlantské civilizace kundalíní osvojili, aby vědomosti o ní i sedmi čakrách předávali dalším adeptům. Podle Jaspera Swaina radí Mistři astrální říše pozemšťanům, aby s kundalíní zacházeli velmi opatrně. K tomu, abychom ukázali, že starobylé věroučné soustavy kundalíní znaly, stačí jen otevřít pár knih od odborníků na tuto oblast.

 Poté, co John White kundalíní několik let zkoumal a stal se auto­rem patnácti knih na téma vědomí a osvícení, napsal:
 
Přestože pojem kundalíní pochází z jóginské tradice, odhalují téměř všechna hlavní světová náboženství, všechny duchovní cesty a všech­ny původní okultní tradice cosi, co se zkušenostem s kundalíní veli­ce podobá. Toto slovo se v nich třeba neobjevuje, celá koncepce je tu nicméně přítomna pod nejrůznějšími názvy a nejrozmanitější sym­bolikou. Prese všechno zůstává rozpoznatelná jako klíč k dosažení božské přirozenosti. Byla popsána v dávných záznamech ze starého Egypta, Tibetu, Sumeru, Číny, Řecka a dalších kultur i náboženských tradic včetně počátečního judaismu a raného křesťanství. Koruna fa­raónů, mexický opeřený had, drak z orientální mytologie či had v Rajské zahradě - to jsou všechno náznaky kundalíní. Indikuje ji i Aeskulapovo žezlo, hadí dvojčata stočená kolem hole - tedy součas­ný symbol lékařské praxe. Říká se, že toto žezlo bylo kdysi odvozeno od boha Herma, zakladatele hermetické tradice vyššího vědomí.

 

Gene Kieffer, prezident Nadace pro výzkum kundalíní v Connecti-cutu, píše:

 


Pokud kundalíní plně probudíte a proběhne-li proces proměny zdra­vě až k samému konci, stanete se duchovním géniem a učitelem svě­ta. Budete zavázáni k akci.

 A podle Roberta Sheera: dá z těchto sedmi dutin zaplněna zlatem, křišťály či drahokamy ... energie, kterou Inkové nazývali Kori Mačakwej, je toutéž silou trans­formace, již Indové popisují jako kundalíní. Je to energie zlatého hada stočeného pod lidskou páteří... vyjmenovává mnohá slova, která jsou v jazyce kečua i v sanskrtu společná ... síla by měla být používána ke službě druhým - lekce, která by stejně dobře mohla přijít od indic­kého gurua jako od potomka starobylých Inků.

 Lidé přechodně zažívají realitu jemnějších říší jsoucna prostřednic­tvím nejrůznějších zkušeností prožitých mimo tělo, jimž byla věno­vána tato kapitola. S probuzenou kundalíní se však nebeská realita stává nepomíjivou. K tomu všemu se z člověka, jehož kundalíní pro­citla, stává spirituální veleduch a průvodce všech lidí. Pokud máme dopředu povědomí o vyšších sférách a nebeských světech, může nám to s použitím správných metod při aktivaci vlastní kundalíní pomo­ci. Kundalíní je univerzální jev, který je v různých částech světa zná­mý pod různými názvy. Její vytržení z dřímoty se pojí s možností být svědkem duše a také s proměnou vědomí. O obojím pojednáme v ná­sledujících kapitolách.

V mexickém a guatemalském světě Inků a Mayů je nejmocnějším bohem Quetzalcoatl, okřídlený had. Dále na jih, v Peru, nalezneme v pradávných kamenných svatyních rytiny představující pumu, kon­dora a hada - symboly tří říší: naší země, světa nad ní a světa pod ní. Mezi rytinami je sedm otvorů, které jsou umístěné nad sebou - kaž­dý pro jednu ze sedmi čaker. Podle rané mytologie Kečuů byla kaž dá z těchto sedmi dutin zaplněna zlatem, křišťály či drahokamy ... energie, kterou Inkové nazývali Kori Mačakwej, je toutéž silou trans­formace, již Indové popisují jako kundalíní. Je to energie zlatého hada stočeného pod lidskou páteří... vyjmenovává mnohá slova, která jsou v jazyce kečua i v sanskrtu společná ... síla by měla být používána ke službě druhým - lekce, která by stejně dobře mohla přijít od indic­kého gurua jako od potomka starobylých Inků.

 Lidé přechodně zažívají realitu jemnějších říší jsoucna prostřednic­tvím nejrůznějších zkušeností prožitých mimo tělo, jimž byla věno­vána tato kapitola. S probuzenou kundalíní se však nebeská realita stává nepomíjivou. K tomu všemu se z člověka, jehož kundalíní pro­citla, stává spirituální veleduch a průvodce všech lidí. Pokud máme dopředu povědomí o vyšších sférách a nebeských světech, může nám to s použitím správných metod při aktivaci vlastní kundalíní pomo­ci. Kundalíní je univerzální jev, který je v různých částech světa zná­mý pod různými názvy. Její vytržení z dřímoty se pojí s možností být svědkem duše a také s proměnou vědomí. O obojím pojednáme v ná­sledujících kapitolách.

 

 

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< srpen / 2020 >>

Statistiky

Online: 5
Celkem: 994467
Měsíc: 9803
Den: 368