Jdi na obsah Jdi na menu
 


Funkce sedmi čaker - část první


 

FUNKCE SEDMI ČAKER

Každý z těchto vírů tedy metabolizuje ener­gii z univerzálního energetického pole. Když říkáme, že čakra je „otevřená", je to doslova pravda. Všechny hlavní čakry, vedlejší čakry a akupunkturní body jsou otevřené, takže energie jimi může proudit dovnitř i ven. Jsme jako mořské houby v energetickém moři, které nás obklopuje.

Protože tato energie je vždy spojena s urči­tou formou vědomí, prožíváme zkušenost z vý­měny energie v termínech vidění, slyšení, cítě­ní, smyslového vnímání, intuice nebo přímého vědění.

Měli bychom si uvědomit, že zůstat „otevře­ný" znamená dvě věci. Za prvé to znamená proměnu velkého množství energie z univer­zálního energetického pole prostřednictvím čaker. Za druhé to znamená vpuštění vědomí, které je spojeno s energií, která námi proudí. To není lehký úkol, a většina z nás to neumí. Jednoduše řečeno, příliv, který proudí dovnitř, je příliš velký. Psychologický materiál odpoví­dající každé čakře se dostává do vědomí pro­střednictvím nárůstu energie, proudící přes příslušnou čakru. Přílišné množství psycholo­gického materiálu, vstupujícího najednou do vědomí při silném proudění energie, bychom pravděpodobně nedokázali zpracovat. Z tohoto důvodu postupujeme v jakémkoliv procesu růstu při otvírání každé čakry pomalu, aby­chom měli dost času zpracovat látku, která je při tomto procesu uvolněna, a integrovat nové informace do svého života.

Mít otevřené čakry a zvýšit tak přítok ener­gie je ale velmi důležité, protože čím víc ener­gie námi prochází, tím jsme zdravější. One­mocnění jsou zapříčiněna buď nerovnováhou energie, nebo zablokováním energetického to­ku. Jinak řečeno: nedostatek proudění energie v lidském energetickém systému vždy nakonec vede k onemocnění, zároveň také ale k pokřivení vnímání a otupěni pocitů - přichá­zíme tedy o plné prožití života. Bez práce na rozvíjení zralosti a čistoty nejsme psychologic­ky připraveni na otvírání čaker.

Každý z pěti smyslů patří k určité čakře. Hmat k první, sluch, čich a chuť k páté (krční) čakře, zrak k šesté (třetí oko).   

 

Čakry aurického těla mají tři hlavní funk­ce:

1.         Vitalizovat každé aurické tělo, a tudíž i tělo fyzické.

2.    Rozvinout různé aspekty sebeuvědomě­ní. Ke každé čakře patří specifická psycholo­gická funkce. Jedenáctá kapitola se zabývá psychologickými efekty otvírání jednotlivých čaker v éterickém, emocionálním a mentálním těle.

3.         Přenášet   energii   mezi   jednotlivými aurickými hladinami. Každá aurická vrstva má svůj vlastní soubor sedmi hlavních čaker které jsou umístěny na stejných místech fyzic­kého těla. Je to možné proto, že každá vyšší vrstva existuje v jiných frekvencích - jakoby ve vyšších oktávách. V kterékoliv čakře je skutečně uloženo všech sedm vrstev čaker, každá na vyšším frekvenčním pásmu než ta předcházející. Vypadá to, že do sebe zapadají jako skle nice. Každá čakra se v každé vyšší vrstvě rozšiřuje v aurickém poli dál - až k okraji aurické vrstvy a je malinko širší než ta, která je pod ní.

Energie je předávána z jedné vrstvy do druhé přes průchody ve špičkách čaker. U většin; lidí jsou tyto průchody ucpány. Jejich otevřen je úkolem a výsledkem duchovní očišťující práce. Každá čakra v éterickém těle je přímo spojena se stejnou čakrou v dalším, jemnějším te­le, které ji obklopuje a proniká jí. Také čakry v  emocionálním těle jsou spojeny se stejnými čakrami v dalším jemnějším těle, a tak to postupuje dál ve všech sedmi vrstvách.

Ve východní ezoterické literatuře je každá čakra znázorněna jako lotos s určitým počtem okvětních plátků. Při bližším pohledu tyto plátky vypadají jako malé rotující víry, točící se velmi vysokém tempu. Každý vír přijímá energetickou vibraci, která rezonuje při určité frekvenci otáčení. První čakra má například čtyři i malé energetické víry a pracuje ve čtyřech                                                                   základních energetických frekvencích. Barvy zaznamenané v čakře mají vztah ke frekvenci energie, která se proměňuje urči­tou rychlostí. Protože čakry slouží k zásobení těla energií a tím k udržení života a zdraví, jakékoliv one­mocnění či porucha přímo souvisí s jejich čin­ností. V tabulce 7-5 nalezneme vazby mezi sedmi hlavními čakrami a oblastmi těla, které řídí, s tím, že ke každé čakře je přiřazena jed­na endokrinní žláza a jeden velký nervový plexus.

Obrazek

 

 

Čakry přijímají univerzální neboli pri­mární energii (čchi, orgone, prána atd.), rozdě­lují ji na části a posílají dál energetickými ka­nály, zvanými nádí, do nervového systému, en­dokrinních žláz a do krve (obr. 7-6).

 

Obrazek

 

Psychodynamické fungování čaker, kterým se budeme zabývat nyní detailněji, souvisí hlavně s prvními třemi aurickými těly, která jsou spojena s fyzickými, emocionálními a mentálními interakcemi na pozemském plá­nu. Například když srdeční čakra funguje správně, dokážeme milovat. Když první čakra plní funkci v celém rozsahu, máme vůli k živo­tu, stojíme pevně na zemi a jsme v něm dobře zakotveni. Když má někdo dobře fungující tře­tí a šestou čakru, umí jasně myslet. Pokud ty­to čakry nefungují dostatečně, jeho myšlenky jsou zmatené (viz obr. 7-6).

 

 ÉTERICKÉ TĚLO (PRVNÍ VRSTVA)

Éterické tělo (podle „ether" - stav mezi energií a hmotou) je tvořeno drobnými energe­tickými liniemi, třpytivou sítí světelných pa­prsků - vypadá to podobně jako linky na tele­vizní obrazovce. Má stejnou strukturu jako fy­zické tělo, včetně všech anatomických částí a orgánů.

Éterické tělo se skládá z energetických matric, na kterých je fyzická hmota tkání ukotvena a které určují tvar těla. Fyzikální tkáně jako takové existují pouze díky životní­mu poli, to znamená, že prvotní je životní po­le, ne fyzické tělo. Tento vztah se potvrdil při zkoumání růstu rostlin, které jsem prováděla s dr. Johnem Pierrakosem. Za použití vyššího smyslového vnímání jsme zjistili, že nejdříve si rostlina vytvoří matrici energetického pole ve tvaru listu a potom list dorůstá do této již existující formy.

Tato síti podobná struktura éterického těla je v neustálém pohybu. Jasnovidec vidí, jak se jiskřičky namodralého světla pohybují podél energetických linek skrz fyzické tělo, které má určitou hustotu. Éterické tělo se rozšiřuje nad fyzické tělo na vzdálenost 0,8-5 cm, pulzujíc rychlostí 15-20 cyklů za minutu.

Barva éterického těla se pohybuje od světle modré k šedé, přičemž světle modrá patří jem­nější formě než šedá. To znamená, že osoba s citlivějším tělem má spíše modrou první vrstvu, robustnější typy více do Šeda. Všechny čakry v této vrstvě mají stejnou barvu jako éterické tělo - rovněž od modré barvy po šedi­vou. Čakry vypadají jako víry utkané ze svě­telné sítě, stejně jako celé éterické tělo. Může­me také pozorovat všechny orgány fyzického těla utvořené z kmitajícího modrého světla. Stejně jako tomu bylo u energetického systé­mu listu, i tato éterická struktura vytváří matrici, do které dorůstají buňky, to znamená, že tělesné buňky rostou podle linií energie éte­rické matrice, vytvořené předtím, než buňky započaly růst.

Pokud bychom chtěli oddělit toto éterické tělo a dívat se pouze na něj, vypadalo by jako člověk utkaný z modrých čar světla, které ne­ustále kmitají - něco jako „Spiderman". Pulzace éterického těla jsou nejlépe viditelné za slu­nečního světla proti hladkému bílému, modrému nebo černému pozadí. Pulzace začíná na ramenou a pak postupuje směrem dolů po ru­kou jako vlna. Při bližším pozorování objevíme prázdný prostor mezi rameny a modrým svě­telným oparem a také vrstvu oparu světlejší modré barvy, která směrem od těla pomalu bledne. Ale musíme si uvědomit, že jev trvá jen chviličku - rychlost pohybu je velká.

 

 

Obrazek

 

 

EMOCIONÁLNÍ TĚLO -DRUHÁ VRSTVA

Druhé aurické tělo, které nás.e duje po éterickém těle, se nazývá emocionální tělo a obecně je sdruženo s pocity. Přibližně sleduje obrys fyzického těla, ale není jeho kopií. Jeho struktura je mnohem více fluidní (podobná tekutině) než u éterického těla. Spíše 1 vypadá jako barevné mraky jemné tekuté in­stance v nepřetržitém pohybu. Rozšiřuje se vzdálenosti 2,5-7,5 cm od těla a proniká hustšími těly, která obklopuje. Barvy jsou ve škále od křišťálově jasného zabarvení po tmavý určitý odstín v závislosti na pocitech a energiích, které je vytvářejí. Jednoznačné a vysoce energetické pocity jako láska, vzrušení, radost  nebo vztek jsou světlé a jasné. Pocity, které jsou zmatené, jsou tmavé a nejasné. Když tyto pocity zaktivizují - nabijí energií - pomocí personální interakce nebo body-psychoterapie apod., barvám se vrátí jejich původní ton a rozjasní se. Tělo může obsahovat barvy celého spektra duhy a každá čakra tvoří vír odlišné barvy. Čakry emocionálního těla mají tyto barvy:

1.       čakra červená

2.   čakra červenooranžová

3.   čakra žlutá

4.   čakra světlá trávově zelená

5.   čakra modrá jako barva oblohy

6.   čakra indigová modř

7.   čakra bílá

 

 

 Literatura:  Ruce světla - BARBARA ANN BRENNAN

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Stav čaker

(Marcela, 23. 1. 2015 13:09)

Dobrý den,
zajímám se o meditaci a pokouším se čistit své čakry. Nerozumím ale, jakým způsobem vyčtete z data narození stav čaker.
Děkuji za vysvětlení.

Re: Stav čaker

(Arachnid, 23. 1. 2015 14:13)

Dobrý den, pro zjištění stavu čaker používám jméno, datum narození a nebo fotografii. To používám pro naladění na danou osobu. Žádné výpočty nedělám.

Stav čaker

(Jana, 30. 11. 2014 19:50)

Dobrý den, mohla bych také poprosit o analýzu mých čaker??
Moc děkuji, Jana 27.2.1985

juraj

(juraj, 8. 4. 2013 20:20)

chcel by som vediet v akom stave mam cakry.dakujem

Re: juraj

(Arachnid, 8. 4. 2013 21:33)

Dotaz ohledně čaker pište na můj email: arachnid@seznam.cz

Prosba

(Eva, 3. 3. 2013 12:10)

Dobrý den, mohl byste mi, prosím, napsat o stavu mých čaker?
Eva 24.12.1947

Re: Prosba

(Arachnid, 3. 3. 2013 14:46)

Máte všechny čakry více oslabené.

prosba - dotaz

(Markéta, 5. 1. 2013 18:38)

dobrý den, prosim o sdeleni stavu mych caker. dekuji, Marketa 20.12.1975

Re: prosba - dotaz

(Arachnid, 5. 1. 2013 20:53)

Máte všechny čakry oslabené.

ČAKRY

(Monika, 7. 8. 2011 18:57)

Dobrý večer ráda bych se zeptala zda jsou otevřené všechny mé čakry.Předem děkuji Monia 17.8 1974

Re: ČAKRY

(Arachnid, 7. 8. 2011 22:21)

Máte nerovnováhu (více energie) u čaker 2A,3A,4A,5A,6A.

Re: ČAKRY

(Olga, 2. 1. 2012 16:47)

Chtěla bych se zeptat, zda jsou otevřené mé čakry, moc děkuji.Olga 21.5. 1955

Re: Re: ČAKRY

(Arachnid, 2. 1. 2012 17:33)

Máte nerovnováhu energie u většiny čaker, to znamená že jejich energie není vyvážená.

 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< říjen / 2021 >>

Statistiky

Online: 3
Celkem: 1107460
Měsíc: 8595
Den: 263