Jdi na obsah Jdi na menu
 


ROZMÍSTĚNI SEDMI ČAKER

SEDM VRSTEV A SEDM ČAKER AURICKÉHO POLE

Každá vrstva je jiná, má určitou funkci a je sdružená s jednou z čaker tak, že první vrstva je sdružená s první čakrou, druhá vrstva s druhou atd. Tento popis je velmi zjednoduše­ný, při hlubším zkoumání dojdeme ke složitěj­šímu modelu, ale pro tuto chvíli vystačíme s obecným souhrnným náhledem. První čakra je spojena s fyziologickými funkcemi a fyzic­kým vnímáním - cítěním fyzické bolesti a fy­zické slasti. Do první vrstvy patří automatické a autonomní činnosti těla. Ke druhé vrstvě a druhé čakře jsou obecně přidružovány emo­cionální aspekty lidské bytosti a jsou nositeli našeho emocionálního života a pocitů. Ke tře­tí vrstvě a třetí čakře je přičleněný náš men­tální život a lineární myšlení. Čtvrtá vrstva, sdružená se srdeční čakrou, zprostředkovává člověku lásku, a to nejen ke svým nejbližším, ale i k celému lidstvu. Čtvrtá čakra proměňu­je energii lásky. K páté úrovni náleží vyšší vů­le, která je spojena s vůlí Boží. Pátá čakra je spojena se silou slova, s mluvením, naslouchá­ním a převzetím odpovědnosti za své činy. Šes­tá úroveň a šestá čakra souvisí s láskou, která je širší než pouhá láska k lidem a zahrnuje lásku k životu jako takovému, ke všem život­ním formám, protože jsou manifestací Boha. Sedmá vrstva a sedmá čakra souvisí s vyšší myslí, poznáním a integrováním duchovní a fyzické podstaty člověka. V energetickém systému jsou dále specifická místa pro vjemy, emoce, myšlenky, vzpomínky a ostatní zkuše­nosti, které svěřujeme svým lékařům a tera­peutům. Pochopení souvislostí mezi našimi fy­zickými symptomy a těmito místy nám pomů­že porozumět nejen různým onemocněním, ale podstatě zdraví a nemoci vůbec.

Obrazek

 

 

 

ROZMÍSTĚNI SEDMI ČAKER

Rozmístění sedmi hlavních čaker ve fyzic­kém těle, jak je vidíte na obrázku 7-2, kores­ponduje s hlavními nervovými plexy (pleteně­mi) v příslušné části fyzického těla.

Dr. David Tansely, specialista na radioniku, ve své knize „Radionika a jemnohmotná těla člověka" uvádí, že sedm hlavních čaker je umístěno v bodech, kde dochází k jedenadvacetinásobnému křížení stojatých světelných li­nií. Dalších jedenadvacet menších čaker je umístěno v místech čtrnáctmásobného křížení

(viz obr. 7-2B) a jsou rozmístěny takto: po jed­né před každým uchem a nad každým prsem, na každé dlani, na každém chodidle, přesně za každým okem (na obrázku není vidět) a u kaž­dé gonády. Jedna je v místě mezi klíčním: kostmi, jedna blízko jater, jedna patří k žalud­ku. Další dvě souvisejí se slezinou, každé kole­no má přidruženu také jednu, jedna je blízko brzlíku a jedna poblíž solárního plexu. Menší čakry mají průměr pouze 7,5 cm a jejich vzdá­lenost od povrchu těla je 2,5 cm. Čakry umís­těné na dlaních jsou velmi důležité pro léčení. Tam, kde se linie energií křižují sedmkrát, se nacházejí ještě menší energetické víry.V lidském těle je dále mnoho drobounkých center energie, která korespondují s akupunkturními body čínské medicíny.

Každá hlavní čakra na přední straně těla má svůj protějšek na zadní straně těla a spolu jsou považovány za přední a zadní aspekt téže čakry.

Místa, kde se čakry k hlavnímu proudu síly připojují, se nazývají kořeny nebo srdce čaker.Uvnitř těchto srdcí jsou uzávěry, které řídí výměnu energie mezi jednotlivými vrstvami aury, což znamená že každá ze sedmi čaker má sedm vrstev, odpovídajícím vrstvám aurického pole.

 

Obrazek

 

 

 

Obrazek

Hlavní čakry a jejich vazba na příslušné psychické funkce.

Mentální centra
7 korunní - Integrace celé osobnosti se životem a spirituálními aspekty lidstva
6A čelo - Schopnost viztializovat a porozumět mentálním pojmům
6B mentální výkonné - Schopnost praktického využití myšlenek

Centra vůle
5B spodní část krku
- Vědomí sebe ve společnosti a v profesi
4B mezi lopatkami - Vůle ega, vůle směrem k vnějšímu světu
3B bránice - Léčení, péče o zdraví
2B sakrální - Množství sexuální energie
1 kostrč - Množství fyzické energie, vůle žít

Pocitová centra
5A hrdlo
- Péče o druhé a přizpůsobování se
4A srdce - Pocity lásky k ostatním lidským bytostem, otevření se životu
3A solar plexus - Radostnost a přátelskost, spirituální moudrost, vědomí univerzality života. Kdo jsme uvnitř vesmíru.
2A kubické - Schopnost lásky k opačnému pohlaví, dávání a přijímání fyzické, mentální a spirituální radosti

Literatura: Ruce světla - BARBARA ANN BRENNAN

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< říjen / 2021 >>

Statistiky

Online: 3
Celkem: 1107460
Měsíc: 8595
Den: 263