Jdi na obsah Jdi na menu
 


Funkce sedmi čaker - část druhá

MENTÁLNÍ TĚLO - TŘETÍ VRSTVA

Třetí aurické tělo je tělo mentální, které expanduje nad tělo emocionální, je tvořeno ještě jemnější substancí a patří k němu vše co je spojeno s myšlením a mentálními procesy. Obvykle vypadá jako žluté světlo,zářící kolem hlavy a ramen a rozšiřující se kolem celého těla, které se zvětšuje a zjasňuje při koncentraci na mentální procesy. Od těla je vzdáleno 7,5-20 cm.

Mentální tělo je rovněž strukturované — obsahuje strukturu našich myšlenek, a uvnitř pole můžeme vidět myšlenkové formy, které vypadají jako skvrny mající různé tvary a různou jasnost. Tyto myšlenkové formy mají na sobě navrstvené přídavné barvy, které ve skutečnosti vyzařují z emocionální úrovně. Barva reprezentuje osobní emoce související s myšlenkovou formou. Čím jasnější a přesněji formulovaná je myšlenka, tím jasnější a lépe tvarovaná myšlenková forma, která k ní patří.

Tyto myšlenkové formy se zvětšují při zaměření na myšlenky, které představují. Často opakované myšlenky se stávají „dobře organizo­vanou silou" mající nad našimi životy velkou moc. Pozorování právě tohoto těla je nej­tvrdším oříškem. Částečně to může být způso­beno tím, že v posledním období vývoje lidstva dochází k rozvoji mentálního těla a lidé začí­nají stále více užívat svůj intelekt a uvědomo­vat si svou mentální aktivitu. Stáváme se „analytickou společností".

NAD FYZICKÝM SVĚTEM

V systému, který používám při léčení , nižší tři aurické vrstvy metabolizují energie patřící k fyzickému světu, kdežto vyš­ší tři vrstvy a jejich energie patří ke světu spi­rituálnímu. Čtvrtá vrstva, neboli astrální úro­veň, je přičleněna k srdeční čakře a je tavícím kotlíkem transformace, přes který musí projít všechny energie, přecházející z jednoho světa do druhého. To znamená, že spirituální ener­gie musí projít ohněm srdce, aby se transfor­movala na nižší fyzickou energii a nižší fyzic­ká energie musí projít stejnou cestou při transformaci ve vyšší spirituální energii.

Při využití celého spektra léčení, popsané­ho ve dvacáté druhé kapitole, pracujeme s energiemi, které jsou vázané na všechny vrstvy a všechny čakry a necháváme je pro­cházet srdcem - centrem lásky.

Až do této chvíle jsme se zabývali třemi niž­šími úrovněmi. Převážná část body-psychoterapie je přednostně zaměřena na tyto tři vrst­vy a na oblast srdce. Jakmile začneme zkou­mat vyšší čtyři vrstvy aurického pole, všechno se změní. Když se naše vědomí pozvedne do těchto vyšších úrovní, začneme vnímat bytosti, které existují v těchto vrstvách a které nemají fyzická těla. Podle mých pozorování i pozoro­vání ostatních jasnovidců existují vrstvy reali­ty nebo „frekvenční pásma" reality nad realitou fyzickou. Čtyři vyšší vrstvy aurického pole korespondují se čtyřmi vrstvami této reality.

Astrální úroveň – čtvrtá vrstva

Astrální tělo je amorfní a je složeno z obláčků ještě krásnějších barev než emocionální tělo. Paleta barev je stejná, ale všechny jsou prozářeny růžovým světlem lás­ky. Rozšiřuje se na vzdálenost asi 30-45 cm odtěla. I čakry mají stejné duhové spektrum s růžovou září. Nejkrásnější je srdeční čakra milujícího člověka.

Když se lidé zamilují, mezi jejich srdci a klenou krásné oblouky růžového světla, a růžová barva se připojuje i ke zlatým pulzacím -pozorovala jsem to v jejich hypofýze. Když i mezi lidmi začnou vytvářet vztahy, z čaker vyrůstají provázky, které je spojují, a to nejen a astrální, ale i na dalších úrovních aurickeho pole. Čím delší a hlubší je vztah, tím více a silnějších provázků se vytvoří. Když vztah skončí, provázky se přetrhnou, což někdy způsobí hodně bolesti. Období po ukončení vztahu, se snažíme „přes to přenést", obvykle souvisí s rozpojováním těchto provázků na ni úrovních pole. Velká část vztahů a vzájemných vazeb mezi lidmi probíhá na astrální úrovni.

TĚLO ÉTERICKÝCH PŘEDLOH - PÁTÁ VRSTVA

 

Nazvala jsem pátou vrstvu aury tělem éterických předloh, protože obsahuje otisky, předlohy všech forem, které existují ve fyzickém plánu - dalo by se to přirovnat k negativu fotografie. Tvoří předlohovou formu pro éterickou vrstvu, která — jak už bylo zmíněno - je zase předlohou pro fyzické tělo. Eterická vrstva energetického pole odvozuje svoji strukturu právě z této vrstvy, která je jejím otiskem a dokonalým vzorem. Vrstva éterických předloh se nachází ve vzdálenosti od 30 až 45 cm do 60cm odtěla. Když přionemocněních dochází k poškození éterické vrstvy,práce vevrstvě rterických předloh na prvotních vzorechpodpoří její léčení. Je to úroveň, nakteré se zvuk zhmotňuje, a léčení zvukem, o kterém budeme mluvit ve dvacáté třetí kapitole, je zde nejefek-nější. Tyto formy se jeví jako jasné průhledné čáry na kobaltově modrém pozadí, jenomže v jiné dimenzi - jako kdyby všechno  bylo vyplněno pozadím a pouze ponechaný prázdný prostor tvořil formu.

Když se při pozorování lidského energetic­kého pole zaměříme pouze na vibrační frek­venci páté vrstvy, dokážeme ji izolovat. Tato forma aurického pole se rozprostírá ve vzdále­nosti asi 75 cm od těla, má úzký oválný tvar a je v ní obsažena celková struktura pole včet­ně čaker, tělesných orgánů a tělových forem (končetiny atd.) - vše v negativní formě. Všechny tyto struktury vypadají jako vytvoře­né z průhledných čar na tmavě modrém pod­kladu, který tvoří pevný prostor.

NEBESKÉ TĚLO - ŠESTÁ VRSTVA

Šestá úroveň je emocionální úrovní spiri­tuálního plánu a nazývám ji nebeské (celestiální) tělo. Rozprostírá se ve vzdá­lenosti asi 60-82 cm od povrchu těla. Je to úroveň, která námumožňuje prožívat duchov­ní extázi, dosaženou pomocí meditace nebo ji­ných forem transformační práce, o kterých se zmiňuji v této knize. Když se dostaneme do místa „bytí", kde si uvědomujeme své spojení s celým vesmírem, vidíme světlo a lásku ve všem, co existuje. Když jsme ponořeni do světla a cítíme, že my jsme světlem a světlo je námi a cítíme jednotu s Bohem, pak se naše vědomí pozvedlo k šesté úrovni aury.

Po otevření srdeční čakry i čakry celestiáluní, když dojde k jejich vzájemnému spojení, cí­tíme plynutí bezpodmínečné lásky. Lásku k li­dem, lásku ke svým bližním přetavíme při spi­rituální extázi ve spirituální lásku, která se klene nad fyzickou realitou ve všech existují­cích sférách.

Nebeské tělo vnímám jako překrásné třpy­tící se světlo, tvořené hlavně pastelovými bar­vami. Světlo má zlatostříbrnou zář a opalizuje jako perleť. Forma nebeského těla je méně ohraničená, než je tomu na úrovni éterických předloh, zdá se, jako by bylo složeno ze světla vyzařujícího z těla jako záře kolem svíčky. V této záři jsou obsaženy jasnější, silnější pa­prsky světla.

 

ÚROVEŇ KÉTERICKÉ PŘEDLOHY NEBOLI KAUZÁLNÍ TĚLO -SEDMÁ VRSTVA

Sedmá úroveň, zvaná kéterická předloha, je mentální úrovní spirituálního plánu. Rozkládá se ve vzdálenosti od 75-90 cm do 105 cm od těla. Když pozvednu vědomí na tuto úroveň, poznávám, že jsem jedno s Tvůr­cem. Vnější forma kauzálního těla má tvar va­jíčka a obsahuje všechna aurická těla sdruže­ná s inkarnací, kterou jednotlivec právě pro­chází. Toto tělo je také vysoce strukturovanou předlohou a zdá se, že je složeno z drobných, velmi odolných vláken zlatostříbrného světla, která udržují pohromadě celou auru. Obsahu­je zlatou mřížkovou strukturu fyzického těla a všech čaker. Když se naladím na frekvenční úroveň sedmé vrstvy, vnímám nádherné třpy­tící se světlo, pulzující tak rychle, že to vypadá jako tisíce blikajících zlatých nitek. Kauzální tělo ve tvaru zlatého vajíčka vyzařuje do vzdá­lenosti od 90 až do 105 cm od pokožky pozoro­vané osoby (u každého je to jiné), užší konec je pod chodidly a širší konec nad hlavou. Vzdále­nost vyzařování může být dokonce ještě větší, pokud se jedná o osobu, která má hodně ener­gie. Vnější obal je jako vaječná skořápka o tloušťce 0,8-1,2 cm. Tato část sedmé vrstvy je velmi silná a houževnatá, odolná vůči vnějším vlivům a chrání pole jako vaječná skořáp­ka chrání kuřátko. Všechny čakry a tělesné formy na této úrovni se zdají být utkány ze zlatého světla. Je to nejsilnější a nejodolnější vrstva aurického pole.

Toto pole je podobné stojatým světelným vlnám komplikovaného tvaru a formy, které vib­rují velmi vysokou rychlostí. Téměř můžete slyšet zvuk, který při tom vzniká, když se na to díváte. Jsem se jistá, že pokud byste meditovali na tento obraz, zvuk byste uslyšeli. Součástí kéterické předlohy je také hlavní proud síly živující tělo, který se pohybuje nahoru a dolů podél páteře. Tento zlatý silový proud spojuje v sobě energie, které procházejí čakrami.

Hlavní  vertikální proud  indukuje  další proudy, vystupující z něj v pravých úhlech formě svazků zlatých paprsků, rozšiřujících přímo z těla ven. Tyto energie zase indikují další proudy, které cirkulují okolo pole, takže celé aurické pole se všemi jeho nižšími úrovněmi je obklopeno touto sítí a drženo v ní jako v koši. Tato síť představuje sílu zlatého světla, Božskou mysl, která drží celé pole pohromadě v celistvosti a integritě.

V úrovni kéterické předlohy jsou uloženy také pásy minulých životů - barevné pruhy světla, které obtáčejí auru kolem dokola a lze je nalézt kdekoli na povrchu obalu – skořápky. Pás, umístěný v oblasti hlavy a krku, obsahuje obvykle ten minulý život, na jehož objasnění pracujeme v současném životě.

Literatura: Ruce světla - BARBARA ANN BRENNAN

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< říjen / 2021 >>

Statistiky

Online: 3
Celkem: 1107461
Měsíc: 8595
Den: 264