Jdi na obsah Jdi na menu
 


Barvy aury

Barvy v auře a jejich význam

 Mnoho lidí čas od času vídá aury, avšak jen velmi málo lidí ví, jak je přesně interpretovat, neboť k tomu jsou neod­myslitelně třeba praktické znalosti o barvách v auře. Naučila jsem se, že každá barva spatřená v auře na ni má velký vliv, avšak síla tohoto vlivu u jedné barvy se liší od síly vlivu jiných barev, což je dáno různými vlnovými délkami a frek­vencemi.

Barvy aury představují život a osvobozují jedince z čer­nobílého uvažování a prožívám. My lidé máme omezenou schopnost zrakového vnímání a v barevném spektru mezi fialovou a červenou vidíme pouze několik barev. Jak u fialo­vé, tak u červené barvy však existuje množství odstínů tak zářivých a skvostných, že bychom oslepli, kdybychom spatři­li jejich jas. Plní mě úžasem, kolik nových odstínů barev jsem spatřila svým aurickým zrakem za posledních deset let. Domnívám se, že rozvíjíme-li se duchovně, naše vědomí se rozšiřuje a my začínáme vidět barvy dříve neviděné, slyšet zvuky dříve neslyšené a přijímat nové myšlenky.

Na následujících stranách najdete můj přehled barev aury. Odkryji vám teorie vyzkoušené a prověřené léty praxe, posbírané z osobních zkušeností tisíců lidí, jejichž cesta se v průběhu uplynulých čtyřiceti let zkřížila s mou. Rozšiřte a znovu oživte svůj svět prostřednictvím porozumění bar­vám aury.

 Bílá

Krémová je barva naznačující, že kráčíte nejlepším možným směrem. Objeví-li se v auře, pozemské i duchovní vibrace pracují ve prospěch osobního rozvoje a pokroku. Spatřím-li tuto barvu v auře, mám velkou radost, neboť to znamená, že člověk nemůže postupovat chybně. Radím tedy svým klientům, aby usilovali o nejvyšší cíle.

Perleťová je znakem očisty mysli, těla a duše. Lidé oddaní rozvoji duchovního osvícení, vynikající média či léčitelé, kteří jsou spjati s duchovními silami, mají občas ve svých aurách malé množství perleťové barvy. Předpokládám, že například Kristus a Buddha měli čistě perleťovou auru, neboť to je aura dokonalosti. U většiny lidí se perleťová barva objevuje v auře v okamžiku před smrtí. Domnívám se, že je tomu tak na znamení očištění a harmonizace já v přípravě na přechod z fyzického světa do světa duchovního. Průsvitná bílá svědčí o telepatických schopnostech. Tyje mož­no snadno vyhodnotit podle počtu situací, v nichž člověk předem věděl, kdo přichází na návštěvu či kdo telefonuje. Průsvitná bílá má rovněž božský původ. Sepraná bílá je znakem toho, že člověk projde fyzickou změ­nou, která ovlivní jeho životní styl, finance, vztahy, zdraví či zaměstnání. Tato změna bývá obvykle rozkladná, ale v dlou­hodobém měřítku bude mít velmi pozitivní vliv. Jinými slovy -je to změna k lepšímu. Malé nevinné lži, obvykle ty, které se vztahují ke každodennímu životu, se často projevují v auře jako energie sepraně bílé barvy.

Černá

 

Černá barva v auře hraje mnoho úloh. Je obrannou vibra­cí, máte-li strach z lidí, anebo nepřátelskou vibrací, svědčící o uzavřenosti. Nepřítomnost světla v černé barvě naneštěstí stojí v cestě přiměřené pomoci a radě, a tak je tato barva často vidět v aurách zneužívaných dětí, rozvedených lidí, obětí násilí, utečenců a lidí závislých na droze. Černá objevující se v různých vrstvách aury může označovat poškození emocí, sebeúcty či tělesných orgánů. Agresivní energie černé barvy se šíří po celé auře, vytrvale pohlcuje jas jejích barev a potla­čuje její životní sílu. Vyskytují-li se v černé barvě spršky v barvě krve, je to neklamné znamení intenzivního zla nej­zvrácenějšího typu - takovou auru mají osoby, které by člo­věk neměl potkat v potemnělém parku.

Červená

Karmínová svědčí o neočekávaných změnách. V auře se ob­vykle objevuje tehdy, usiluje-li člověk podvědomě o změnu. Rumělková označuje tvořivost a silné emoce. Setkáte-li se s dy­namickým, tvořivým či charismatickým člověkem, jeho aura je pravděpodobně protkána touto barvou. Kdykoli něco dělá­te s velkým nadšením, můžete si být jisti, že ve vaší auře se vyskytuje rumělková barva. Ztratíte-li trpělivost, rozhněváte-li se či hádáte-li se s někým, ve vaší auře se objeví rumělko­vá pruhy.

Přímá červeň svědčí o vznětlivosti, nervozitě a agresivitě. Ne­trpělivé osoby mají ve své auře vždy trochu přímé červeně. Šarlatová označuje příliš velké množství ega. Svědčí také o žá­dosti a podmaňující vášni. Převládá-li v auře tato barva, člo­věk se pravděpodobně často oddává snění. Krvavá je barva, která obnovuje přirozené tvůrčí schopnosti. Navíc zlepšuje pronikavost vnímání, což člověku umožňuje hlouběji se zaměřit na tvořivost. Velký nadbytek této barvy však ukazuje na osobu s vlastnickými sklony a posedlou nut­kavým chováním.

Kaštanová je barva velké osobní síly a odhodlaného směřo­vání. Osoby, které mění svůj životní styl či profesi, mají okolo nohou tuto barvu. Kaštanová také svědčí o tom, že v člověku fyzicky proudí silná energie.

Vínová červená zesiluje odhodlanost a zajišťuje soustředění na schopnosti a poslání. Tuto barvu často vídám v auře člověka, který mění své profesionální zaměření nebo se vyrovnává se zraňujícím střetem. Vyskytuje-li se spolu se světlou modrou, signalizuje člověka, jenž je silný navenek, ale křehký uvnitř. Hojnost vínově červené barvy v auře způsobuje výbušnost, rychlé jednání, suverénní chování a nadutost.

Hnědá

Jantarová označuje zmohutnění osobní síly či nově nalezenou odvahu stanout tváří v tvář výzvě. Často se vyskytuje v auře lidí, kteří se ucházejí o nové zaměstnání anebo povýšení, vracejí se po mnohaleté přestávce do práce nebo je čeká jejich první herecké, pěvecké či jiné veřejné vystoupení. Často pod­vědomě rozpoznáte jantarovou barvu v auře lidí, kterým prá­vě přejete hodně štěstí.

Karamelová je barva označující nadšení pro praktické a ro­zumné projekty. Lidé, kteří renovují nebo rozšiřují svůj dům či byt, anebo ti, kteří zdárně postupují v zaměstnání, mají obvykle karamelově hnědou barvou pokrytou oblast ramen a paží.

Měděná naznačuje hluboké spojení se zemskými nerosty. Nikdy jsem ji neviděla v auře jiných obyvatel měst než důl­ních prospektorů. Poprvé jsem tuto barvu uviděla asi před dvaceti lety v aurách tří horníků - hledačů opálů - v Queenslandu.

Přírodní siena (žlutavá hnědá) způsobuje zakalení aury a mů­že svědčit o fyzickém nepohodlí či neklidu způsobeném špat­ným rozhodnutím. Vyskytuje-li se tato barva okolo hlavy, dotyčný člověk není schopen myslet jasně. Je-li okolo nohou či pod nohama, má člověk pocit, že se nemůže hnout z místa. Plavá (světlá žlutohnědá) znamená, že období zmatku poma­lu končí. Dotyčná osoba může očekávat postupné znovu-získávání odvahy a jasnosti myšlenek. Srnčí hnědá označuje praktickou povahu, u níž jsou klíčovými faktory každodenního života plánování a ovládání sebe sa­ma. Mysl setrvává v uspořádaném, ukázněném systému. Houbová hnědá (světložlutě šedá) označuje zpomalování osu­du. Člověk, který má tuto houbově hnědou barvu okolo rukou či nohou, pocítí, že život se neodehrává tak rychle, jak by si přál, ať se snaží jakkoli.

Čokoládová hnědá poukazuje na spojení se zemí jako matkou. Ochránci životního prostředí, farmáři a zahradníci se pyšní touto barvou v auře. Dává člověku pocit sounáležitosti se světem a znamená, že jeho myšlenky a víra jsou pevně zako­řeněny v zemi. S touto barvou jsou spojena kosterní onemoc­nění.

Červenohnědá označuje tvrdě pracujícího člověka s tichou se­bedůvěrou. Ztělesňuje pracovitost a umírněnost. Terakota (hnědočervená) svědčí o rozchodu s konvencemi. Dospívající, kteří se snaží „přestat se držet mámy za sukně", jsou zaplaveni touto barvou. Lidé, kteří pracují v byrokra­tickém systému a odváží se prosazovat své myšlenky a činy, budou pravděpodobně okolo rukou a nohou mít terakotovou barvu.

Tmavá hnědá svědčí o zdravém rozumu. Znamená, že dotyčný člověk je praktický, stojí nohama pevně na zemi, je syste­matický a sebedisciplinovaný. Označuje rovněž konvenční chování.

Modrá

Světlá modrá je barva citlivosti. Svědčí o zvýšené emocionálnosti a představivosti. Příliš mnoho světle modré barvy v au­ře může ukazovat na usilování o zralost. V auře umělců, spisovatelů, herců či návrhářů interiérů se světle modrá mísí s oranžovou či červenou; svědčí to o tom, že tito lidé jsou prostřednictvím svých emocí vyladěni na svět okolo sebe. U většiny lidí však světle modrá energie obvykle vypovídá o melodramatické osobnosti nebo o povaze, která je příliš otevřená vůči mínění ostatních. S touto barvou jsou spojeny bolesti hlavy a bolesti u srdce.

Blankytná modrá poukazuje na silnou vnímavost vůči „zá­kladním instinktům". Taková intuice je sice silná, ale dotyčný člověk ji vědomě neuznává jako okultní schopnost.

 Kobaltová modř označuje čistou intuici vyzařující z vyšší du­ševní vrstvy aury. Vyskytuje-li se tato barva v auře, je dotyčný člověk intuitivně šťastný a shromažďuje zdroje, které mu pomáhají ve všech oblastech života. Například koupí-li si takový člověk kus země, určitě narazí na nejlepší zdroj mine­rální vody v kraji.

Pruská modř svědčí o harmonické povaze, dobrém osudu a rozvoji ženské stránky osobnosti. Vyskytuje-li se okolo no­hou, odráží nějaký vpád na úrovni aury a zabezpečuje klidný průběh věcí.

Královská modř znamená, že člověk nalezl svou pravou cestu. Dále svědčí o dobrém úsudku a upřímnosti. Podněcuje a roz­šiřuje dovednosti lidí, kteří pracují ve zdravotnictví. Delftská modř charakterizuje pevný charakter a etický přístup ke všem stránkám života, lásky i práce. Vyskytuje-li se tato barva okolo hlavy a rukou, svědčí o moudrosti a zbožnosti. Je-li této barvy nadbytek, může bránit přirozenému instink­tivnímu a logickému rozhodování, neboť takový člověk je přetížen mravními principy. V blízkosti nohou či okolo nich může tato barva znamenat, že člověk přehodnocuje své cíle. Ultramarínová modř je nejčastěji viditelná v auře rybářů, ná­mořníků či surfařů okolo jejich rukou, neboť spojuje vibrace lidské aury a vibrace moře.

Námořnická modř označuje etické uvažování. Objeví-li se kde­koli v auře, způsobuje, že dotyčný člověk dělá pomalé, ale jisté pokroky.

Indigová modř je barva okultních schopností. Objevuje se oko­lo hlavy a rukou. Je-li v kombinaci s bílou, znamená, že člo­věk má rovněž telepatické schopnosti. Indigovou barvou jsou obvykle zahaleny aury známých jasnovidců a médií, napří­klad Doris Stokesové.

Modrozelená

Modrozelená barva se vyskytuje v auře učitelů léčitelství či u lidí, kteří mají velmi rozvinuté léčitelské schopnosti. Proto se s ní nesetkáváme příliš často. Přítomnost této barvy v auře je dána osobním talentem pocházejícím od Boha či doved­nostmi a praxí.

Oranžová

Meruňková je barva starostlivé komunikace. Bývá vidět v au­rách bezmezně milujících rodičů, poradců, vyjednavačů. Je to má oblíbená barva, neboť svědčí o laskavosti a podpoře ostat­ních lidských bytostí. Často ji vídám v aurách členů Armády spásy a u stoupenců hnutí Hare Kršna. Pomerančová je barva motivace, komunikace a socializace; bývá často k vidění v auře úspěšných lidí, zejména podni­katelů. Oranžovými vibracemi aury jsou obklopeni politiko­vé během volební kampaně. Otevření a společenští lidé jí mají rovněž dostatek. Pomerančová barva představuje vitalitu v tom nejlepším slova smyslu, energií nabitého člověka. Lidé, kteří mají ve své auře pomerančovou barvu neustále, jsou rození vůdci. Jejich smysl pro zodpovědnost je většinou prost vášně pro osobní moc. Jsou to lidé vynikajícím způsobem schopní komunikovat s jakkoli postaveným člověkem, chu­dým či bohatým. Objeví-li se pomerančová barva okolo ru­kou, svědčí o tom, že dotyčný člověk je dobrý organizátor a pracuje pro dobro společenství.

Dýňová (zlatá oranžová) svědčí jak o pevně stanovených cí­lech, tak i o stanoveném způsobu, jak jich dosáhnout. Ozna­čuje rovněž sebekontrolu. Často bývá k vidění v aurách stu­dentů, kteří svým studiem a skládáním zkoušek usilují o vy­tvoření či rozšíření příležitostí k profesionálnímu uplatnění. Oranžovohnědá svědčí o nedostatku ambicí, lenosti a bezstarostnosti. Přebytek této barvy v auře může rovněž nazna­čovat potíže s ledvinami.

Oranžovočervená ukazuje na nerozhodnost a slabou vůli. Ob­vykle se objevuje v auře v oblasti nohou a naznačuje, že se dotyčný člověk nechává snadno vést ostatními.

 Purpurová

Levandulová je barva rozvíjejících se duchovních schopností. Obvykle znamená, že dotyčný člověk zažil událost, která ho duchovně pozvedla či probudila. Nadále bude vnímat tok vnitřního vědění a pocit, že je spojen s vyšším záměrem. Každý, kdo má za sebou zážitek blízkosti smrti, má v jedné či více oblastech své aury levandulovou barvu. Šeříková je barva duchovní rovnováhy. Harmonie, která pro­mítá tuto barvu do aury, způsobuje, že dotyčný člověk poci­ťuje klid a mír. Obvykle bývá patrná v aurách starších lidí. Domnívám se, že je tomu tak proto, že tito lidé prožili svůj život, vybojovali většinu svých bitev a zpravidla dosáhli jisté míry smíření. Součástí jejich životní skutečnosti je často také perspektiva smrti. Aktivně nábožensky založení lidé mají v auře světlou zelenou, která ve spojení s šeříkovou zname­ná, že jsou dobročinní, starostliví a dobrotiví. Fuchsiová označuje změnu spojenou se synchronicitou. Struč­ně řečeno, znamená to, že člověk bude ve správnou dobu na správném místě a dočká se vhodné příležitosti pro svůj osob­ní rozvoj. V auře podnikatelů se fuchsiová často vyskytuje okolo hlavy, nohou a rukou.

Slézová je barvou pokory. V současné západní společnosti má ve své auře tuto barvu bohužel jen málo lidí. Mnoho příslušníků náboženských řádů přitahuje tuto barvu do své aury pomocí rituálních praktik sebeobětování a sta­rostlivé účastné péče.

Císařská purpurová je pravděpodobně nejobvyklejší barvou aury lidí, kteří hledají cestu „nového věku". Barva odráží podněcování intuice a uvědomění si hloubek vnitřního já a obvykle se nachází okolo hlavy, kde vypovídá o zvýšené snové aktivitě. Pro lidi s purpurovou barvou v auře bývají jejich duchovní myšlenky a filosofie tím nejdůležitějším. Bordó symbolizuje potřebu většího úsilí ze strany dotyčného člověka. Děti a vysokoškoláci, kteří nestudují s dostatečným úsilím, mají často auru obklopenou touto barvou.

 Fialová je barva schopností duše. Představuje neomezenou duchovní moudrost a je jí dosaženo spojením mysli, emocí, těla a ducha. Skuteční a nefalšovaní guruové mají fialovou

v auře tehdy, když kážou davům. Lidé s fialovou barvou v auře vyzařují pokoru. Modrofialová v auře obvykle nebývá vidět. Je znamením transcendentního idealismu. Červenofialová vypovídá o tvořivé duševní inspiraci směřující k rozvoji osobní moci.

Růžová

Světlá růžová v malém množství znamená lásku. Je-li jí nadby­tek, může svědčit o nezralosti či rezervované anebo odtažité osobnosti. Týrané děti obvykle mívají rozptýlenou růžovou barvu v auře v oblasti hrudníku.

Mořenová růžová představuje věrnost a osobní vazbu. Ve své auře ji má většina novomanželů i členové náboženských sekt. Lososová růžová svědčí o povolanosti. Lidé, kteří následují své opravdové životní poslání, mají tuto barvu v auře téměř stále. Růžová hrající duhovými barvami reprezentuje žádost ve své nejvyhraněnější podobě animální vášně. Někteří dospívající muži usilující o sexuální dobývání mají auru, která plane duhovou růžovou.

Zaprášená růžová svědčí o nezralosti. Namlouvá-li dotyčná osoba něco sama sobě, objevuje se dočasně v auře tato barva. Objevuje-li se v auře pravidelně, jde o vážnou věc, neboť to svědčí o nedostatku odpovědnosti a v některých případech i o emocionální a duševní poruše.

 

Stříbrná

 

Stříbrná (kovová) je barva spojení mezi tvořivostí a duchov­ním světem. Média a léčitelé, kteří jsou pravidelně ve spojení s duchovním světem, jsou obklopeni prolínající se stříbrnou a fialovou barvou. U většiny žen v průběhu ovulace je v auře vidět krátký okamžik trvající stříbrná a oranžová vibrace připomínající hvězdu, která svědčí o plodnosti a novém živo­tě. Domnívám se, že muži umí tuto vibraci podvědomě za­chytit a že tento kód zajistil rozmnožování a přežití lidské rasy. Stejná energie je přítomna rovněž v auře těhotné ženy. Zinková (stříbrně šedá barva) je často vidět v okolí repro­dukčních orgánů mužů i žen v očekávání rodičovství.

Šedá

Světlá šedá naznačuje, že dotyčný člověk je obětí špatného rozhodování. Lidé, kteří se cítí kvůli svému rozhodnutí (na­příklad o profesním zaměření či vztahu) chyceni do pasti, mají obvykle v auře světle šedou barvu umístěnou v oblasti kyčlí a kolen.

Stříbrná šedá ukazuje na sklony k ženskému způsobu vyjádře­ní. Stopy této barvy jsou obvykle umístěny v auře tvořivých osobností a lidí, kteří pracují ve zdravotnictví. Stopy stříbrně šedé barvy v auře se objevují i u osob, které praktikují jógu, bojová umění, meditaci a jiné formy duchovní činnosti. Uhlově šedá označuje depresi a udušení energie. Ve spojení s růžovou barvou jde o vážnou věc, neboť je to svědectví o sebevražedných sklonech.

Zelená

Světlá zelená odráží duchovní pokrok prostřednictvím sou­znění s přírodou a duchovním světem. Je klidná a tichá jako slunečný den v tropickém dešťovém lese a osvěžující jako jarní déšť. Je soucitná jako strážný anděl. Zjistila jsem, že lidé se světle zelenou barvou v auře jsou skutečně „krás­ní" lidé.

Citrónová žlutá (nazelenalá žlutá) je odstínem lhářů a pod­vodníků. Stopy této barvy vždy upozorňují na zákeřné rysy charakteru dotyčného člověka. Nachází-li se tato barva ve vnějších vrstvách aury, může to znamenat, že člověk je zatažen do zákeřné a podvodné situace způsobené jinými lidmi. Nádech citrónově zelené mají ve svých aurách často dospí­vající, jež jsou proti své vůli vystaveni nátlaku vrstevníků. Jablková zelená je léčivou silou nového života. Způsobuje zrod nových dovedností a obvykle je spojena s lidmi pracujícími ve zdravotnictví. Je-li v auře okolo rukou, označuje přirozené léčitelské schopnosti. V blízkosti či okolo nohou znamená, že dotyčný člověk se uzdravuje.

Zelená hrající duhovými barvami svědčí o přátelském naladění, spolehlivosti a otevřené mysli. Tato barva bývá většinou v jis­té míře zastoupena u většiny lidí. Soustředí-li se v oblasti stehen, může odrážet otevřenost k hojnosti všech dobrých věcí, které život nabízí.

Smaragdová zeleň zastoupená v auře znamená, že dlouho pře­trvávající zraňující okolnost byla šetrným způsobem odstra­něna. Tato barva má léčivé účinky na emoce a způsobuje, že dotyčný člověk v určité situaci spíše naslouchá, než reaguje. Smaragdově zelenomodrá je barvou rozených léčitelů a ozna­čuje výjimečnou vlastnost. Někdy je k vidění v aurách lidí pracujících v oblasti zdravotní péče - duchovních léčitelů, přírodních léčitelů, lékařů, ošetřovatelek, dentistů, poradců, charitativních pracovníků a podobně.

Jadeitová zeleň svědčí o šlechetné povaze a o člověku, který se obětuje pro druhé a nečeká nic nebo skoro nic na oplátku. Často bývá k vidění v auře členů náboženských řádů. Chromová zeleň (střední modrozelená) značí, že dotyčný člo­věk právě prožívá období emocionálního a duševního stresu, který vyčerpává jeho vitální a astrální auru. Olivová zeleň by jistě byla vidět v auře Ebenezera Scrooge, postavy z Dickensova románu, neboť tato barva odráží lakotnost a nedůvěru. Zakalí-li se, znamená chtivost. Tmavá zeleň odráží duševní stres, jak ten, který vychází z člo­věka, tak stres způsobený vnějšími vlivy. Je-li tmavá zeleň spojena se žlutou barvou, znamená, že mysl je polapena do pasti pochybností o sobě, sebeodmítání a sebekritiky. Zelenostříbrná šedá se v auře objevuje pouze tehdy, má-li do­tyčný člověk negativní vzpomínky na prenatální život. Mlha­vá podoba této barvy auru jakoby zakaluje.

 Tyrkysová je barva pozitivního a neobyčejného růstu. Lidé, kteří se soustřeďují na rozvoj svého charakteru a dovedností a chtějí se povznést nad společenskou třídu, z níž pochá­zejí, často mívají v auře tyrkysovou barvu po dobu něko­lika let.

 

Zlatá

Zlatá barva je barvou rozvinutého vědomí. Často bývá k vi­dění na obrazech svatozáří okolo hlav duchovně vyspělých osobností, například Ježíše Krista, Buddhy, světců a dalších výjimečně zbožných osob. Tuto barvu jsem viděla v aurách charismatických duchovních vůdců, jako jsou otec Bede Griffith a Sai Baba. Jasnovidci často zaměňují zlatavou žlutou za zlatou, neboť jejich oči nejsou vyladěny na vibrace aury.

Žlutá

Světlá žlutá svědčí o nízkém stavu ducha či bázlivé povaze. Lidé, kteří byli zastrašování jinými, upozorňují přítomností této barvy ve své auře na stará emocionální zranění. Petrklíčová žlutá odráží optimismus a učení se novým věcem. Lidé, kteří začínají novou kariéru, mají petrklíčově žlutou barvu okolo hlavy. Aura malých dětí v jejich první školní den vyzařuje právě tuto barvu.

Citrónová žlutá svědčí o tom, že mysl člověka má svůj ne­ochvějný cíl a v současné době třídí a odděluje podstatné a nepodstatné záležitosti života.

Blatouchová žlutá znamená, že mysl je jasně zaměřena na důle­žitou záležitost nebo průběh věcí.

Zlatá žlutá odráží povznesení mysli k vyššímu stavu vědomí. Svědčí o velké inspiraci a v některých případech o revitalizaci mysli.

Hořčicová vypovídá o manipulativním stylu myšlení. Ukazu­je na zákeřnou povahu; dotyčný člověk je schopen být záro­veň přítelem i nepřítelem.

Oranžová žlutá vypovídá o přehnaném přemýšlení a o dog­matické osobnosti. Dotyčný člověk má potřebu být uznáván za každou maličkost, jinak se cítí zanedbávaný a stává se analytickým a příliš kritickým. Může trpět neustálou bolestí hlavy.

Slámová žlutá označuje lidi, kteří tráví celé hodiny neužiteč­ným a bezúčelným sněním, vymýšlením vizí a vzdušných zámků. Jejich nepraktická povaha také často vede k finanční­mu stresu, který je v auře viditelný jako propletenec různých odstínů šedé a slámově žluté barvy.

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< leden / 2022 >>

Statistiky

Online: 4
Celkem: 1131089
Měsíc: 8038
Den: 284