Jdi na obsah Jdi na menu
 


Způsoby vykládání tarotových karet

Na základě všeobecně přijímaných pravidel divinačního vykládání tarotových karet by měly Poháry představovat osoby se světle hnědými vlasy a světlou pletí; Hole plavovlasé lidi s modrýma očima; Meče osoby s vlasy tmavě hnědými a očima šedivýma, hnědýma nebo dokonce modrýma; Pentakly lidi s tmavou pokožkou a tmavými vlasy.
Pro bližší určení signifikátoru může sloužit ještě podrobnější rozdělení osob podle pohlaví a věku:

Králové všech barev = muž starší 35 let
Královny všech barev = žena starší 35 let
Rytíři všech barev = mladý muž (přibližně mezi 18 až 35 lety)
Pážata všech barev = děti amládež

JEDNODUCHÝ KŘÍŽ

Při této metodě používáme buď jenom karty Velké Arkány, nebo celý tarotový soubor. Rozdíl spočívá v tom, že při výkladu kartami Velké Arkány hraje důležitou roli součet číselných hodnot jednotlivých karet, který se při výkladu všemi kartami tarotového balíčku nepoužívá.
Popisovaný výkladový systém je vhodný k získání odpovědi na otázky týkající se problému, který nás v současné době nejvíce trápí, sužuje, obírá o energii, nebo jednoduše jenom obtěžuje.
Postupujeme tak, že nejdřív zamícháme zvolený počet tarotových karet. Při míchání myslíme na otázku, na kterou hledáme odpověď. Karty položíme na stůl, sejmeme a tak jak jsme na to zvyklí, vytáhneme postupně čtyři karty, které klademe na vykládací plochu lícovou stranou dolů do tvaru kříže. Začínáme kartou označující nás nebo tazatele, kartou „Já" a pokračujeme kartou „Přání" nebo „Otázka". Následovat bude karta „Okolí a jeho vlivy" a poslední je karta „Uskutečnění". Po ukončení výběru a vyložení obracíme karty lícovou stranou vzhůru v uvedeném pořadí a čteme. Při výkladu kartami Velké Arkány před čtením nejdříve sečteme číselné hodnoty všech čtyř karet a takto vypočítaná pátá karta je konečnou a definitivní odpovědí na naši otázku. Pokud nejsme schopni z vyložených karet přečíst srozumitelnou odpověď, postup zopakujeme.

ObrazekPříklad: Vytáhli jste si následující karty Velké Arkány: „Já" = XI. Spravedlnost, „Přání" = X. Kolo štěstí, „Okolí a jeho vliv" = VIII. Síla a nakonec „Uskutečnění" = XV. Ďábel. Součet karet je 8, tedy opět karta Síla. Odpověď na vaši otázku v tomto případě zní: Neměli byste se zabývat zbytečnými problémy a dělat si starosti. Jste si vědom(a), že jste na počátku udělal(a) chybu, dokonce víte i kde, kdy a jakou. Takže jste již při kladení otázky znal(a) odpověď a dotazování se nebylo potřebné.

KELTSKÝ KŘÍŽ

Zvolíme signifikátor osoby nebo věci, které se náš dotaz týká. Měla by to být karta, která je podle názoru, přesvědčení nebo zkušenosti vykládajícího nejvýstižnější. Nemusí to být zrovna karta Mága či Velekněžky, které jsou často doporučovány v oficiálních popisech divinačních významů jednotlivých tarotových karet. Umístíme signifikátor doprostřed prostoru, ve kterém chceme podle předem zvoleného výkladového vzoru vykládat karty. Vykládající i tazatel třikrát zamíchají a třikrát sejmou karty. Při tomto způsobu výkladu bereme z balíčku karty shora tak, jak jsou za sebou.
Otočíme PRVNÍ KARTU: překryjeme jí signifikátor a řekneme: To ho (ji) obklopuje. Je to osoba nebo všeobecné prostředí v dané době, kterými je signifikátor uváděn do pohybu.
Otočíme DRUHOU KARTU: položíme ji horizontálně přes siginifikátor a řekneme: To jsou jeho (její) překážky. Pokud jde o kartu s pozitivním významem, bude to něco pozitivního samo o sobě, ale nebude to mít pravděpodobně souvislost s položenou otázkou.
Otočíme TŘETÍ KARTU: umístíme ji přímo nad siginifikátor. Tato karta vyjadřuje buď a) to nejlepší, čeho tazatel může dosáhnout anebo b) jeho (její) ideální představu či c) to, co si chce osvojit, ale d) v současnosti to není jeho (jejím) vlastnictvím. Otočíme ČTVRTOU KARTU: dáme ji přímo pod signifikátor a pravíme: To je to, s čím musí pracovat a co může použít.
Otočíme PÁTOU KARTU: umístíme ji ve směru, kam se signifikátor nedívá, tedy na jeho odvrácenou stranu. To je za ním (za ní). Je to událost, která už spěje ke konci. Může to být taky minulost celé záležitosti.
Otočíme ŠESTOU KARTU: položíme ji tam, kam směřuje pohled signifikátoru, na jeho čelní stranu. To je ještě před ním. Je to událost, která se odehraje v budoucnu a bude mít vliv na probíranou záležitost.
Karty jsou nyní rozloženy do kříže. Z balíčku postupně odebíráme další čtyři karty, které otáčíme a pokládáme na pravou stranu ve vzniklého kříže, jednu za druhou zdola nahoru.

ObrazekSEDMÁ KARTA představuje přístup a vztah k předmětné věci či záležitosti.
OSMÁ KARTA označuje jeho (její) bydliště,prostředí dané záležitosti, všechny vlivy, osoby a dané události kolem něj (ní).
DEVÁTÁ KARTA je kartou jeho (jejích) nadějí a obav.
DESÁTÁ KARTA reprezentuje budoucnost, tedy to, co teprve přijde.
Právě na tuto kartu musíme soustředit veškerou sílu své intuice, svou zkušenost a znalost divinačních významů, které jsou uvedeny v návodu. Objasňovaní obsahu každé jednotlivé karty by mělo při výkladu zahrnovat vše, co jsme vyčetli z ostatních vyložených karet, včetně samotného signifikátoru a vztahu k němu nebo k věci. Nevyjímaje úkazy vyššího významu, které se mohou snést jako zářivé jiskry z nebe, když se například stane, že karta, která slouží jako orákulum (desátá karta), je kartou Velké arkány. Ve chvíli, kdy přijmeme konečné rozhodnutí, je výklad u konce a my už musíme jen zformulovat výsledek.
Může však také dojít k tomu, že si interpretací nebudeme celkem jisti. V takovém případě můžeme použít následující postup. Vezmeme poslední kartu, označíme ji za signifikátor a celý výklad zopakujeme. K výkladu a získání konečného výsledku pak budou sloužit všechny použité karty.
Při vytváření a stanovování celkového konečného výroku by se neměla příslušnost k určité barvě Malé arkány brát příliš konvenčně. Mohlo by se totiž stát, že bychom nevzali v úvahu charakter člověka, kterému vykládáme: velmi tajemná osoba může být současně velmi energická a lépe by ji tedy vystihla některá z mečových a ne jak by se zdálo na první povrchní pohled pentaklových karet. Naopak velmi čestný, ale nepozorný, roztěkaný a letargický člověk by mel být spíše zařazen k Pohárům než k Holím.
Tato metoda vám může velmi ulehčit a zkrátit práci. Je ale zapotřebí vždy při ní využít všechen svůj talent. Jelikož jsou interpretace některých karet doslova protichůdné a ne všichni používají při výkladu význam vzhůru nohama, je jen na naší intuici, schopnostech, dovednostech a úrovni interpretačního umění, který z možných významů v dané chvíli použijeme.

 MĚSÍČNÍ ZRCADLO

Tento výklad je obecně považován za velice kvalitní a zacházející do důsledků. Poskytuje podrobné údaje o tom, co se má odehrát v následujících dvanácti měsících. Při tomto výkladu nejprve vykládající, pak tazatel karty zamíchají a sejmou a pak je vyloží ve směru hodinových ručiček, podle obrázku. První karta je kartou právě probíhajícího kalendářního měsíce. Pokud se již chýlí ke konci, označuje až měsíc následující. Použít můžete nejen 13 karet, to znamená pro každý měsíc po jedné kartě, ale také 25 nebo 37 karet, tj. pro každý měsíc karty dvě nebo tři, čímž získáte skutečně podrobný náhled na budoucí události, vlivy a podmínky. Objasnění výkladu se tak stává jednodušším, obšírnějším a obsáhlejším co se objemu informací týče. Po vyložení dvanácté karty (t.j. po prvním kole vykládání, ještě předtím, než se rozhodneme, zda překrývat prvních dvanáct karet dalšími kartami, nebo ne) položíme doprostřed výkladového pole kartu třináctou, která blíže osvětlí nejen naše současné postavení, ale i vyhlídky do budoucnosti.

Obrazek Přirozeně tvořivosti se meze nekladou ani při výkladových systémech, a není řečeno, že bychom tuto metodu nemohli použít i na následujících dvanáct týdnů, dnů nebo dokonce i let. V každém případě však tento způsob výkladu vyžaduje vrcholnou koncentraci a důkladné, na čas náročné čtení.

STŘECHA

Z promíchaného a sejmutého balíčku postupně vytáhneme 7 karet a rozložíme do stříšky podle obrázku. Karty pokládáme lícovou stranou dolů a čteme a obracíme postupně jednu po druhé. Po přečtení poslední z karet ještě uděláme konečné shrnutí významů vyložených karet i celkového výkladu.
 Karta 1 hovoří o tazateli a jeho současné situaci.
 Karta 2 ukazuje na minulé děje a události, které ještě stále ovlivňují současnou situaci tazatele.
 Karta 3 naznačuje blízkou budoucnost, která úzce souvisí s kartami číslo 1 a 2.
Karta 4 navrhuje nejlepší řešení dané situace.
Karta 5 odhaluje vlivy okolí (a také rodiny, přátel, kolegů apod.)
 Karta 6 přesněji určuje kořeny problému a přibližuje způsob, jak je najít a odstranit.

Obrazek


 Karta 7 dává konečnou odpověď na otázku tazatele a ukazuje pravděpodobné řešení.
Karta 8 se vytahuje pouze tehdy, když nejste spokojeni s výsledkem, nebo výkladu dostatečně nerozumíte. Vypovídá o tom, jak bychom mohli „zastřešit" sami sebe, jak předejít nepříjemnostem, nebo jak změnit nebo odvrátit změnou svých postojů, postupů či chování něco, co může na první pohled působit neodvratně.

ObrazekCESTA HRDINY

Je velice snadná a trochu připomíná cyklus, kterým procházejí někteří hrdinové známých pohádek či legend během svého strastiplného putování za sebeobjevováním a za kýženým štěstím.
 Karty zamícháme, sejmeme a dvanáct karet položíme do řady vedle sebe zleva doprava. Poslední, třináctou kartou překryjeme kartu dvanáctou. Karty klademe lícní stranou na vykládací plochu a čteme je postupně tak, jak je odkrýváme. Po odkrytí a přečtení všech karet ještě jednou uděláme závěrečné shrnutí.
Karta 1 Já (tazatel).
 Karta 2 Mé (tazatelovy) ukrývané hloubky a tajemství. To, co skrývám.
 Karta 3 Mé (tazatelovy) masky. To, za co se ukrývám.
 Karta 4 Mé (tazatelovy) přednosti a to, co nemám strach dávat najevo.
 Karta 5 Má (tazatelova) cesta

Obrazek


Karta 6 Záludnosti či překážky, které mě (tazatele) na ní čekají.
 Karta 7 Mí (tazatelovi) pomocníci na cestě nebo pomoc, která už tady je nebo teprve přichází.
 Karta 8 Cíl mé cesty.
 Karta 9 To, co bylo nebo je proti mně (tazatelovi).
 Karta 10 To, co bylo nebo je se mnou (s tazatelem).
Karta 11 Můj (tazatelův) vklad, příspěvek. To, co já dávám a poskytuji, čím já ovlivňuji průběh událostí.
 Karta 12 Dosažení, vrchol, cíl. Možný výsledek mého (tazatelova) snažení.
 Karta 13 Korunovace. Čím jsem nebo budu (tazatel) obdarován na konci své cesty. (Darem může být něco zcela neočekávaného, něco, co bychom ve své bláhovosti často za žádný dar nikdy nepovažovali!)

 PARTNERSTVÍ

Tímto výkladem je možné odhalovat různé stránky všech našich vztahů, nejen úzce partnerských. Systém je prostý, lehce osvojitelný a zapamatovatelný. Neměl by dělat potíže ani začátečníkům v práci s Tarotem, kteří už se naučili samostatně číst odkazy obrazů jednotlivých karet.
 Při tomto výkladu používáme všechny karty tarotové sady, i když je možné sáhnout jen po kartách Velké Arkány doplněných dvorními kartami Malé Arkány, které jsou vynikajícím prostředkem právě na objasňování problémů v oblasti partnerských vztahů. Zúžení výběru karet však nedoporučujeme těm, kteří si ještě dokonale neosvojili všechny aspekty práce s Tarotem.
 Karty zamícháme, sejmeme a vykládáme postupně vždy tři karty vodorovně vedle sebe ve třech svislých sloupcích (označených písmeny A, B, C).
Střední sloupec (A) zastupuje vztah obecně, to, co má tazatel společné s partnerem vybraným pro výklad (my).
 Levý sloupec (B) zastupuje tazatele, jeho postoje, jeho příspěvek a vklad do vzájemného vztahu na jeho jednotlivých úrovních ().
Pravý sloupec (C) zastupuje zvoleného partnera (ty).
Nemusíte pokaždé vykládat všechny úrovně uvedené níže. Pokud nemáte dostatek času, nebo se chcete soustředit jenom na určitou stránku vztahu, můžete některé „řádky" také vynechat.
 Řádek 1 = Každodenní úroveň vztahu. Jak vztah funguje obecně. Také to, co je zřejmé a viditelné, případně také slučitelnost obou partnerů na úrovni běžného života. Řádek 2 = Emocionální nebo duchovní či duševní stránka vztahu. To, co vytváří citový nebo duchovní prožitek obou partnerů a co do něj v těchto oblastech vnášejí vzájemně. Také jak se k sobě v této oblasti hodí nebo nehodí.
 Řádek 3 = Fyzická úroveň vztahu. Všechno, co se týká intimity a sexuální oblasti vztahu, jeho prožívání a vzájemného přínosu obou partnerů. Odhalení možného nesouladu (nebo harmonie) partnerů v sexuální sféře.
 Řádek 4 = Světlá stránka vztahu. Všechno hezké a pozitivní, co oba vnášejí do vztahu a co vztah dává jim.
Řádek 5 = Utajované stránky obou partnerů a vztahu vůbec. To, co před sebou ukrývají, nebo před čím mají obavy.
Řádek 6 = Problémy, překážky ve vztahu. Vše, co zapříčiňuje nedorozumění, spory, nespokojenost, rozvoj a růst vztahu.
 Řádek 7 = Způsob řešení, cesta k odstranění překážek ze strany obou partnerů zvlášť (B, C) i společně (sloupec A).

ObrazekURČOVÁNÍ ČASOVÉHO ROZSAHU PLATNOSTI VÝKLADU

Při práci s Tarotem je též možné zjistit pro které časové období je výklad aktuální. Používáme při tom karty Velké i Malé arkány. Dopředu však vybereme z karet Malé Arkány všechny číselné karty, od esa (jedničky) až po desítku (v tomto případě tedy vyloučíme dvorní karty Malé arkány). Jednotlivé barvy pak podle číselné hodnoty té které karty znamenají:

 Pentakly počet let
Hole počet měsíců
Meče počet týdnů
Poháry počet dnů.

Prostřednictvím karet Velké arkány určujeme konkrétní kalendářní měsíc, kterého se náš výklad nebo předpokládaná událost týká:

XVII. Hvězda = leden
XVIII. Měsíc = únor
 IV. Císař = březen
V. Velekněz = duben
VI. Zamilovaní = květen
VII. Vůz =červen
 VIII. Síla červenec
XI. Spravedlnost = srpen
IX. Poustevník = září
XIII. Smrt = říjen
XIV. Pravá míra = listopad
 XV. Ďábel = prosinec

Literatura : Tarot - Judith Peschlová

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< srpen / 2020 >>

Statistiky

Online: 10
Celkem: 994460
Měsíc: 9799
Den: 365