Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velká arkána

0 Blázen ideje, originalita
1 Mág vůle
2 Velekněžka tajemství, nestálost
3 Císařovna plodnost
4 Císař autorita, rozhodování, válka
5 Velekněz ovládající moc, určování, podpora
6 Zamilovaní pasivní inspirace
7 Vůz triumf, vítězství
8 Síla síla, převaha
9 Poustevník božská inspirace
10 Kolo štěstí osud, úděl
11 Spravedlnost právo, vyrovnávání, zvažování
12 Viselec vnucené utrpení, oběť
13 Smrt transformace, čas
14 Pravá míra kombinace sil
15 Ďábel síla hmoty
16 Věž destrukce, žal
17 Hvězda naděje, víra
18 Měsíc iluze, klam
19 Slunce sláva a bohatství
20 Poslední soud závěrečné rozhodnutí
21 Svět podstata činu

I.MÁG

Divinační význam: Zručnost, inteligence, racionalita, síla, vůle, tvůrčí originalita, kreativita, inspirace, dovednost, diplomacie, krasořečník, mistrovství, vynalézavost, velké ambice, sebevědomí a sebeuvědomování, mnohostrannost, plné využití poskytnutých příležitostí, jasné cíle, rozvinutá individualita, schopnost spojovat protiklady, mladá mužská energie, první zkušenosti s partnerstvím. Milenec nebo tazatel (když je mužského pohlaví).
Vzhůru nohama: Zneužívání svých schopností, především v oblasti verbální, manipulace a využívání druhých, uspokojování svých potřeb na úkor ostatních, přeceňování svých sil a možností, přehnané sebevědomí, podvádění, sobectví, kariérismus, ctižádost, záludnost, používání triků, intriky, vychytralost, lstivost. Šejdíř.

 II.VELEKNĚŽKA

Divinačni význam:
Bohatý duševní život, věštecké schopnosti a vnuknutí, vysoce vyvinutá intuice, vědomý dialog s vnitřním hlasem, duševní vnímání, hluboká vnitřní transformace, vnitřní napojení na duchovní zdroje, duchovní čistota, duševní síla, harmonie těla a duše, moudrost, schopnost učit se, získávání vědomostí, pochopení pro druhé, laskavost, charitativní sklony, skromnost, cudnost, ostýchavost, trpělivost, tajuplnost, tajemství a jejich udržení, záhadnost, smysl pro povinnost, jistota a ochrana, opatrnost, preciznost, skryté motivy a duchovní úskalí partnerského vztahu. Dárkyně významných, často archetypálních snů, schopnost jejich pochopení a objasňování. Léčitelka, orodovnice. Zatím nejasná budoucnost. Žena, o kterou má tazatel zájem, nebo tazatel, je-li jím žena.
Vzhůru nohama: Iluze, iracionalita, hysterická čistotnost až fanatické pocity poskvrnění, nevyvážený vztah ke svému ženství, přecitlivělost, nedůvěra ve vlastní intuici a úsudek, nedostatek vnitřní logiky, nepochopení významu vnitřního hlasu, zvůle, nedisciplinovanost, pasivita, apatie, neposlušnost, nestálost v mezilidských vztazích, nesprávná rozhodnutí, nezvládnuté emoce, duchovní blokády, somatické i psychické problémy, sterilita, pesimismus, odpor k sobě samému, malomyslnost.

 III. CÍSAŘOVNA

Divinační význam: Mateřství, srdečnost, emotivita, výrazná ženskost, svůdnost, plodnost, síla a moc přírody, laskavá matka, smysl pro rodinu, těhotenství, porod, dědictví, nečekaný zisk, vyspělá, zkušená a zralá partnerka, vysněná žena, schopnost dávat i přijímat, osoba vytvářející vhodné prostředí pro osobnostní rozvoj a růst všech ve svém okolí sebe nevyjímaje, silná osobnost, smysl pro krásu, společenskost a družnost, příjemná, svůdná a dobrá hostitelka, kultivace vlastního charakteru, těla i přírody okolo nás, přepych, pohodlí.
 Vzhůru nohama: Majetnické postoje, panovačnost, citové vydírání, emocionální manipulace, nadměrná starostlivost, žárlivost, dominantní matka a partnerka, vlastnické sklony v partnerství, touha po ovládání, „opičí" láska, macecha, koketování, frivolnost, nezkrocené tělesné vášně, erotická nevázanost, promiskuita, nezřízený sexuální život, volba partnera na základě lepších finančních vyhlídek, vydržovaná žena, velký luxus, popírání ženskosti, neúspěch, ztráta peněz, nepříjemnosti v práci.

 IV. CÍSAŘ

Divinačni význam: Laskavý, starostlivý, svědomitý, ale přísný člověk, otec, přirozená autorita, kompetence, silná vůle, rozhodnost, odhodlání, důvěra ve vlastní síly, vedoucí kolektivu, organizační schopnosti, praktičnost, věcnost, neoblomnost, sebejistota, spravedlnost, moudrost, tvořivost, sebeovládání, zkušený, zralý muž, starší, ochraňující partner, životaschopnost, uspořádaný partnerský vztah, ukončení krizového životního období, materiální nebo i duchovní podpora a pomoc, stabilita. Vzhůru nohama: Dominantní ctižádost, hlad po moci, tyranie, krutost, diktátor, autokrat, taktizování, zastrašování, bezohlednost, chladnokrevnost, neoblomnost, prosazování vlastní vůle, potlačování cizích názorů a mínění, kontrola emocí, problémy s otcem nebo vlastním otcovstvím, nekonstruktivní využívání svých sil a své energie, neschopnost spolupráce a začlenění se do společenství, osamělost, bezmocnost, neschopnost zvládat životní situace, problémy s uskutečňováním svých záměrů, nedostatek zodpovědnosti, destruktivní benevolence, strach ze selhání, nedostatek koncentrace, nedostatečná motivace, těžkosti s identifikací.

 V. VELEKNĚZ

Divinační význam: Nejvyšší ochranná karta. Apologet, učitel, vůdčí osobnost, terapeut, kněz, vzor pro ostatní, inspirace, vyspělá osobnost, vnitřní síla, mužská intuice, spojení s vyššími sférami, duchovní rádce, zdroj milosrdenství, moudrý muž, sebepoznání, zodpovědnost, rozvážnost, angažovanost, touha po legalizaci vztahu, sňatek, manželský svazek, zralý, vyrovnaný vztah k sexualitě, korektní, obětavý partner, duchovní přítel, pomocník v těžkých chvílích, předvídavost, obezřetnost. Vzhůru nohama: Fanatizmus, násilné prosazování svých idejí, plýtvání vlastní energií, kritičnost, nesmlouvavost, arogance, nedostatek tolerance a pochopení, malichernost, nesmiřitelnost, zatvrzelost, nepraktičnost, nadcházející veliké životní těžkosti, neuvážené a nedoceněné motivy vlastních rozhodnutí a jednání, dogma, bigotnost, neurotický vztah k partnerovi, nezkušenost, „duchovní" zaslepenost a bloudění, byrokracie, mravokárce.

 VI. ZAMILOVANÍ'

Divinačni význam: První sexuální zkušenost a první zkušenost s partnerskými vztahy vůbec, probouzení sexuálních sil a pudů, adolescence, zamilovanost, důvěra v život, láska, sexuální přitažlivost nebo neodolatelná přitažlivost obou partnerů, okouzlení, vytváření emocionální jistoty, touha po založení vlastní rodiny, nový milostný vztah, rozhodnutí v oblasti partnerského vztahu, přijetí partnera bez výhrad se vším, co k němu patří, vědomý vstup do vyváženého partnerského vztahu.
 Vzhůru nohama: Nedostatečný kontakt mezi tělem, duší, myslí a emocemi, ambivalence nebo antinomie, nedostatek sebelásky anebo lásky vůbec, deficit laskavého fyzického kontaktu, žárlivost, nenávist, nedůvěra, přehnané nároky na partnera a partnerství, nezpracované fantazie, iluze o partnerském vztahu, tendence formovat partnera k „obrazu svému", projekce, závislost na vztazích, čekání na „prince na bílém koni", zklamání v lásce zapříčiněné nereálnými očekáváními, idealizování partnera, vyhledávání jakéhokoli partnera ze strachu ze samoty, nedobrovolný rozchod, zneužívání sexu, nevědomost, nerozhodnost, naivita.

VII. VŮZ

Divinační význam: Dychtivost, živost, dynamika, bdělost, odvaha, nekompromisní jednání ve vlastním zájmu, síla ducha, dobrovolný odchod z domova a jeho bezpečí, hledání a shromažďování nových zkušeností, silná individualita, síla ducha, originalita, triumf, sebevědomí, vhodné období pro začátek jakékoli činnosti, připravenost na překonávání různých těžkostí, možnost korekce následků nevhodných životních rozhodnutí, romantické setkání, přítel, pomoc v nesnázích.
 Vzhůru nohama: Násilné prosazování vlastních zájmů, snaha o postup za jakoukoli cenu, bezohlednost, nejapnost, arogance, nerozvážnost, iracionálnost, lehkomyslnost, ukvapenost, neurvalost a nezkrotnost, mstivost, vzpoura, bezuzdnost, lhostejnost, neúčelnost, podceňování, neukázněnost, dezorientace, opakované chyby, stresové situace, vrhání se do rizikových vztahů a dějů, hádka, spor, nedostatek vůle, dočasná nepříznivá životní situace, odložení důležité cesty, promarnění vhodné chvíle, nečekaný neúspěch.

 VIII. SÍLA

Divinační význam: Vyváženost, šlechetnost, zjemnělost, harmonické plynutí životní energie, klidná, promyšlená aktivita, jistota a důvěra ve své vnitřní síly, schopnost využít vhodný okamžik, úspěšné řešení situace, velkodušnost, neúnavnost a vytrvalost, kontrolovaná sexualita, integrace, harmonie protikladů, upřímnost, rozum a krása, moudré rozhodnutí, setkání s čestným člověkem, úspěch v pracovní sféře, náhlé štěstí. Čarodějka.
 Vzhůru nohama: Únava, mentální vyčerpanost, fyzická ochablost, nedostatek síly, emocionální, duševní nebo fyzická nerovnováha, falešná morálka, problémy s hmotností, nedůvěryhodnost, společenská blamáž, brutalita, barbarství, hrubost, fyzické týrání, násilí, despotismus, zneužití moci, sexuální bezuzdnost, nestydatost, rozkoš, konfliktní situace, závažné problémy. Podceňovaní podstaty řešeného problému

 IX. POUSTEVNÍK

 Divinačni význam: Morální zadostiučinění, úspěch na poli vzdělávání, starý mudrc, vlídný, a přitom přísný a náročný učitel, přívětivý průvodce, nezapomenutelný vychovatel, moudré rozhodnutí ve věci partnerského svazku, sebeuvědomování, nezávislost, dobrovolné ale i nucené odloučení od partnera, rozluka s rodinnými příslušníky, opatrnost, zralost, správná životní orientace, hledání vlastní cesty a ukazování cesty jiným, harmonický vztah k přírodě, únik z urbanizovaného světa do lůna přírody, rozluštění jejích tajů, člen ekologického hnutí, bdělost, vysoké požadavky na sebe, neposkvrněnost, moudrost a zkušenosti třetího věku, laskavý starý rodič, hluboké pochopení a přijetí zákonitostí života, vnitřní mír a usmíření, schopnost a ochota změnit své přesvědčení na základě nových poznatků a důkazů, tichá radost ze života ve vší skromnosti.
 Vzhůru nohama: Zanedbávání vlastních emocí, pocitů a potřeb v zájmu hledání nových vědomostí a moudrosti, licoměrná rada, falešný guru, pirátský maják, možné ztráty v zaměstnání, závist, žárlivost, zastírání skutečného stavu věcí, zanedbávání partnera nebo rodiny pod rouškou různých „ušlechtilých" důvodů, útěk před sebou samým a před realitou každodenního života, odcizení, fádnost, potlačování své přirozenosti, odsuzování sexuální stránky života, pokrytectví, všednost, suchopárnost, vnitřní prázdnota a vyprahlost, nedostatek radosti ze života a nadšení, osamělost a opuštěnost, podlehnutí náboženské nebo jiné sektě, počítačový fanatik, knihomol, ztráta kontaktu se světem, ustrnutí v teoretických maximách a představách vzdálených skutečnému životu, deficit víry a důvěry, mylně chápaná spiritualita, zkostnatělost, bezdůvodná askeze, senilita, pochmurnost, nevlídnost, rozmrzelost, lakomost, depresivní rozladěnost, skepse, morous.

 X. KOLO ŠTĚSTÍ

Divinačni význam: Ukončení nepříznivého životního údobí, příchod období naplněného štěstím a prosperitou, štěstí, úspěch, zdařilá volba, změna v kterékoli sféře života, možná zásadní, osudové rány jako významná životní poselství, požadavek nastolení vnitřní rovnováhy a zvýšení vnitřních sil, hojnost, nadbytek, mnohotvárnost, výhra, odměna. Nědělňátko.

Vzhůru nohama: Štěstí zakalené nečekanou událostí, násilné oddělení od milované osoby, nebezpečí číhající na cestách, nemilosrdnost a nepřízeň osudu, bolestné, někdy až zničující životní zkušenosti, neúspěch, ale ne definitivní, nezastavitelný myšlenkový kolotoč, náhlý obrat přinášející nevýhodné podmínky, nerozhodnost, vnitřní nevyrovnanost a kolísavost, extrémní výkyvy reakcí, názorů, nálad, tělesných a psychických stavů, stresové situace, neštěstí, zlom v partnerském vztahu, nestálost, rozervanost, lehké podléhání vnějším vlivům, prohra, ztráta, nejistota.

 XI. SPRAVEDLNOST

Divinační význam: Pravda ve svém nejširším smyslu. Čestnost, nekompromisnost, poctivost, jasné rozlišování získaných poznatků, posuzování bez odsuzování, rozumné zvažování, neodvratné sklízení plodů toho, co jsme zaseli dříve, ostré vnímání, ničím nezastřená mysl, volnost, svoboda, rozhodnost, opravdovost, neúplatnost, rozvážnost, potřebný nadhled, analytické myšlení, objektivita, spolehlivost, zásadovost, věcnost, nestrannost a nepředpojatost, odstup, diplomacie. Hledání pozitivních východisek, přijetí odlišných hledisek, úcta k pravdě těch druhých. Výjimečná, sebejistá osobnost. Vzhůru nohama: Nepříjemná, neujasněná a nepřehledná situace, ve které jsme se ocitli nevědomky. Prohra v soudním procesu, nepříjemnosti a střet se zákonem nebo jeho představiteli. Promarněná příležitost v emocionální sféře, vynakládání neúměrně vysokého úsilí na udržení vztahu, manželství, postavení, zaměstnání. Neúprosnost, chladnokrevnost, nespravedlnost, předpojatost, jednostrannost, přehnaná přísnost a strohost, omezenost, upjatost, tvrdost, neústupnost, přehlížení čistě osobně nepřijatelných aspektů, subjektivní náhled, nezpůsobilost vidět všechny souvislosti anebo neochota vzít je v úvahu. Neschopnost odpouštět a vidět věci ve správných proporcích "

XII. VISELEC

Divinačni význam: Uvolněnost v jakékoli životní situaci nebo pozici, přijetí momentálního vývoje s vděčností, totální přijímání vůle osudu, změna postojů, přesvědčení nebo náhledů, originální, nekonvenční myšlení a jednání, rozloučení s minulostí a jejím vlivem na současný život, obezřetnost, pokoj, spiritualita, zkouška víry, úspěšný rozvoj osobnosti, připravenost riskovat, nový pohled na svět a realitu, situace, na kterou nemáme žádný vliv. Samotář.
 Vzhůru nohama: Náhlé onemocnění, vynucený odpočinek, zbytečné plýtvání energií, marná oběť, potřeba změnit způsob jednání nebo druh aktivity, vnitřní konflikt, fatalismus, psychické napětí, patetické projevy, přehánění, nepřipravenost ke vstupu do reálného života, stagnace, suspenze, ukončení vztahu, těžkosti s komunikací, problémy v manželství, lži, sklony k nekalé činnosti, utrpení, žal, pasivita, bezmocnost, beznaděj, zoufalství, myšlenková nepřítomnost, různé typy závislostí, potřeštěnost, agresivita, zdůrazňování svého ega, pomýlené chápání hrdinství a martýrství, životní síla ve slepé uličce.

 XIII. SMRT

 Divinační význam: Ukončení těžkého životního období, konec zkoušek, vyrovnání se s dosavadními pokušeními, zrození nových pohledů na život, zlepšení situace, závažné, v podstatě velmi pozitivní, ale někdy těžko snesitelné změny, které však dávají dobré vyhlídky do budoucna, osobní transformace, pocit prázdnoty, uvědomění si pomíjivosti všech věcí, rozvíjející se schopnost nechat věci i lidi od sebe odcházet, vytváření prostoru novým aspektům svého života, zbavování se všeho nadbytečného, pochopení tajemství života, materiální zisk.
 Vzhůru nohama: Ztráta přátel, partnera, náhlé a nepříjemnostmi naplněné ukončení vztahů, možná i pracovního poměru, finanční krach, nedodržení smluv, drastické, nekontrolovatelné změny, destruktivní depresivní stavy, vykradení, neschopnost zbavovat se již nepotřebných, zbytečných věcí, lpění na starém, na lidech, věcech, vzpomínkách, na nepodstatných a neplodných stránkách osobního života, strach z novot, zkostnatělost, nutkavé myšlenky na smrt, nepochopení zákonitostí života, odmítání nevyhnutnosti životních změn, ospalost, letargie, uvíznutí, světabol, ustrašenost, tajné obavy z nějakého hrozného neštěstí, bezdůvodný strach, melancholie, falešné naděje.

XIV. PRAVÁ MÍRA

Divinační význam: Přizpůsobivost, šetrnost, hospodárnost, taktnost, ohleduplnost, diskrétnost, schopnost rozdělit vhodným způsobem své síly a svou energii, citlivost, směřování ke klidu a vnitřní rovnováze, vnitřní harmonie a soulad, vyrovnanost, ukončení partnerského vztahu sňatkem, regenerace. Karta upozorňuje: Buďte umírněnější a v budoucnu věnujte více pozornosti svým krokům. Desetkrát měř, jednou řež!
 Vzhůru nohama: Zranitelnost, přecitlivělost, černé myšlenky, nepřetržité střídání výkonnosti a extrémní vyčerpanosti, neschopnost správně zacházet se svou životní energií, rozhořčenost, obviňování, nepromyšlená slova, snášení důsledků unáhleného, zbrklého rozhodnutí z dřívějška, aktivity, kterých můžeme později litovat, ne-vhodné a nešťastné kombinace, protichůdné zájmy, rozpad celku, odchod partnera, snahy o manipulaci dějů nebo věcí s cílem předstírat něco sobě nebo jiným, nemírnost, marnotratnost, rozmařilost, plýtvání.

 XV. ĎÁBEL

Divinační význam: Výjimečně dobrá karta v oblasti financí a materiálního zabezpečení, pozitivní výsledky v práci. Upřednostňování tělesných potřeb. Přechodné známosti, střídání partnerů. Šarm, inteligence, přitažlivost, neodolatelnost. Realistická, praktická osobnost. Důkladné poznání všech svých temných stránek, vyrovnání se se svými závislostmi.
Vzhůru nohama: Ignorování temných stránek života, tajné neřesti, chaos pod perfektním povrchem, silná orientace na materiální zabezpečení, alkoholismus, užívání psychotropních látek, drog nebo jiné formy závislosti, zaslepenost, matové situace, životní těžkosti, zanedbávání vlastní přirozenosti, malichernost, nekontrolované a nekontrolovatelné vášně, nevhodná společnost, hmotný nedostatek, problém s osobními hranicemi a neschopnost říkat lidem „ne", nedostatek lásky, neupřímnost, nestálost, lehkomyslnost, chtíč, nedostatek morálky, nechtěné otěhotnění. Černá magie, okultismus, zahrávání si s „ohněm pekelným". Pokoušení osudu.

 XVI. VĚŽ (také Válka, Revoluce, Dům boží).

Divinační význam: Nové pracovní možnosti. Únik z izolace. Revoluční životní změny. Ztráta významu dosud vyznávaných životních hodnot, odstraňování masek, opuštění zkostnatěných vztahů, útlak, uvěznění, tyranie, neštěstí, úzkost, pohroma, zkáza. Těžká první polovina života plná pádů, nových začátků a zocelování. Změna místa, ukončení déle trvajícího vztahu. Falešná hrdost, nadutost, snaha převýšit všechny ostatní, megalomanie, velikášství.
Vzhůru nohama: Nepříjemné překvapení, svízelné situace, ztráty různého charakteru, také materiální, rozčarování v emocionální oblasti, rozchod, hádky, rozepře, licoměrnost, zatajování skutečných motivů svého jednání. Fyzický útok, falešné svědectví. Náhlé a těžší onemocnění, dlouhotrvající nemoc, problémy s těhotenstvím, předčasný porod,deprese, strach z fyzického doteku. Nečekané údery osudu bez předchozího varování nebo upozornění. Neharmonické manželství odsouzené k rozpadu. Vážné nepříjemnosti s trvalými následky, neřešitelné problémy, ztracené naděje, beznaděj, zoufalství, chmurné myšlenky, nebezpečí ztráty postavení, zaměstnání.

XVII. HVĚZDA

Divinační význam: Mladost, krása, tvořivost, neobyčejné vlohy, charisma. Příjemné překvapení, příznivé vyhlídky, naděje, splnění dávných tužeb, spokojenost, úspěch, naplněné očekávání, štěstí, sláva. Otevřenost, upřímnost, úspěšná setkání, ušlechtilé city, vyřešení problémů, využití svých schopností, nadání a talentu, odměna, uznání, oslava. Skutečná, pravá láska, dlouhé, šťastné partnerství nebo manželství.
 Vzhůru nohama: Vzdávání se vlastní identity, podléhání „kultu hvězd", komplexy méněcennosti, falešné naděje, narcismus, fixní ideje, touha po výjimečnosti a senzacích, bezmocnost provázená fantaziemi o všemohoucnosti, zklamání, vztahovačnost, nedostatek taktu, nestydatost, skandály nebo zalíbení v nich, existenční chudoba, strádání, nedořešené problémy a situace, platonická, beznadějná láska.

 XVIII. MĚSÍC

Divinační význam: Příležitost uplatnit všechno, co jsme doposud v sobě potlačovali, dusili nebo tajili, čerpání z vnitřních rezerv, proniknutí do uměleckých kruhů, síla snů a pocitů, intuice, velké spirituální vlohy, schopnost vciťování, představy a vize, nové způsoby řešení starých problémů.
Vzhůru nohama: Pasivita, nepokoj, bloudění, chaos, psychické poruchy, duševní krize, nedůvěra ve svou intuici, častá zranění, utajované vztahy, nevěra, nepodložená žárlivost a podezíravost, nedostatek racionality, skrytí nepřátelé, pomluvy, nestálost, podvody, omyly, nebezpečné sebeklamy, nestabilita, somnambulismus, noční můry, nejisté relace, falešná přátelství, prázdné fantazírování, neschopnost rozlišovat mezi realitou a fantazií, roztržitost, nepozornost, denní snění.

 XIX. SLUNCE

Divinační význam: Veselost, radost ze života, stabilita, aktivní přístup k životu, spokojenost, materiální dostatek, šťastné manželství, úspěch v práci, uskutečnění milostných očekávání, nová setkání, romantická událost, narození dítěte, výjimečně dobrý zdravotní stav, harmonie, krásné chvíle, léčitelské schopnosti, uzdravení, poznávání svých skutečných předností a jejich využití, společenské uznání.
 Vzhůru nohama: Menší finanční problémy nedlouhého trvání, vrtkavost, nevyužitá životní energie, nevysvětlitelný, neodůvodněný nepokoj, agresivní hněv, projevy egoismu, neochota být konečně dospělý, ukrývání vlastní slabosti, izolace od okolního světa, hmotářství.

XX. POSLEDNÍ SOUD

 Divinační význam:
Analýza dosavadních dějů v životě a na jejím základě učiněné nové kroky, osvobození se od strachu, postup nebo proměna v emocionální či pracovní sféře, přinášející spokojenost a jistotu, hluboká a komplexní transformace, úspěšné osvobozování se z pout minulých zážitků, zbavení se pocitů viny nebo studu, získání celistvého pohledu na svůj život, obnovení životní energie, vyléčení, celková obnova, změna pozice, nová východiska nebo východisko z krizového období, schopnost nadhledu a správného posuzování, vyřešení na pohled neřešitelného problému, události měnící se v náš prospěch, pozitivní změny, zbavování se starých zvyklostí, nový způsob žití, změna sociálního statusu, využívání svého „šestého" smyslu, schopnost být pánem svého osudu, odevzdání se svému vnitřnímu hlasu a neobjasnitelným silám, které nás vedou a provázejí k celistvému bytí i žití, dosáhnutí nového rozměru reality prostřednictvím sjednocení protikladů, ukončení období menších střetů v partnerských vztazích, změna stanovisek k problematice lásky a partnerství, možnost znovuvzkříšení staré lásky, ukončení nepříjemného, utiskujícího a traumatizujícího krizového období, získání nového úhlu pohledu a blahodárného pocitu uvolnění skrze osvobození se od hluboce zakořeněných úzkostí a obav, rozvíjení a podporování nových, plodných myšlenek, idejí a plánů společně s jinými lidmi ze svého okolí.
Vzhůru nohama: nerozhodnost, slabost, výrazná nezralost, neschopnost ovládat se, neobratnost, dezorientace v momentální situaci, rozvod nebo rozchod s partnerem, nepokoj, nespokojenost, dlouhotrvající, nákladné léčení, nesoulad mezi přáními a možnostmi jejich uskutečnění, neskromnost, dobrodružství se smutným koncem, nerozumné plány o úniku, odjezdu nebo zanechání něčeho, co jsme započali, neochota vzít v úvahu nevyhnutnost změn, neschopnost přijímat vlivy nevyhnutelných životních podmínek, přehlédnutí nutnosti nevyhnutelné změny provázené skepsí a nechutí, odmítání definitivnosti rozloučení se s něčím, co nás doprovázelo delší dobu, nová pozice v zaměstnání bez pocitu uspokojení, neschopnost přispůsobit se novým vývojovým tendencím (především v pracovní oblasti).

 XXI. SVĚT

Divinační význam: Karta „dobré vůle", uskutečnění snů, pracovní postup, jistý, zářivý úspěch, ochrana, spokojenost se sebou, naplněné životní poslání, požadavek sebezpytování, odhalení vlastních hodnot, jistý úspěch, postup v zaměstnání, změna místa, stěhování, delší cesta, nové životní podmínky, začátek dlouhotrvajícího šťastného a příznivého období, pomoc a náklonnost okolí, dědictví, setkání s důležitou osobností veřejného života, sňatek nebo pobyt v zahraničí, klidné a rozvážné zvládnutí všednosti každodenního života a všech potenciálních těžkostí, rovnováha mezi emocemi a skutky, dosáhnutí vytouženého cíle a nový začátek, nalezení správné profesionální orientace, velkorysost a prozíravost, fyzická i duševní harmonie mezi partnery.
Vzhůru nohama: Izolace plná hořkosti, připoutanost, zajetí, stagnace, setrvávání na jednom místě, neochota a neschopnost podniknout cokoli pro svůj rozvoj, otálení s přiznáním si vlastních nedostatků, neopatrnost při rozhodování a jednání, netrpělivost, přiznání vlastních chyb zapříčiněných nepozorností, nedůvěra v sebe a ve své vlastní pocity, nespokojenost i v případě dosažení vnějšího úspěchu, přechodné milostné blouznění.

0. BLÁZEN

Divinační význam: Mladá, nezkušená, ale originální osobnost. Otevřenost, upřímnost, nekonvenčnost, nezávislost, svoboda, sebedůvěra, radost z experimentování, odvaha vykročit vlastní cestou, realizace plánů na základě vlastních instinktů, překvapivé výsledky, nebojácnost, síla vůle, nevinnost, bezstarostnost, dobrosrdečnost, důvěra v nadpozemské i pozemské síly, řídící vše živé i neživé, dobrodružná povaha, „lehkost bytí", následování svých instinktů a vlastní intuice. Vzhůru nohama: nedbalost, bláhovost, extravagance, nevychovanost, šílenství, nepozornost, unáhlenost, nesoustředěnost, neuvážené jednání, naivita, ztráta nadání, talentu a reálných možností uskutečnit své štěstí, marnivost, nelogičnost, ztráta cíle a kontroly nad událostmi svého života, nepřízeň až nenávist okolí, podléhání momentálním, někdy velmi prudkým emocím, prázdný, nenaplněný život, ješitnost, komplikace, nepromyšlenost vymykající se jakékoli logice, ztráta kontroly, závislost na partnerovi nebo na vztazích, náladovost, nemírná vášnivost, posedlost fixní idejí. Pokud je tato karta ve výkladu vedle některé z karet Malé arkány v řádné pozici, potvrzuje její význam. Pokud je v obrácené pozici, zesiluje negativní význam sousední karty.

Literatura : Tarot - Judith Peschlová

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< červenec / 2021 >>

Statistiky

Online: 2
Celkem: 1083332
Měsíc: 7736
Den: 274