Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malá arkána poháry

POHÁRY

 Živel: Voda
 Atribut: láska, vztahy.
Symbol: nevědomí, podvědomí, síla duše a instinktů. Symbol srdce jako nádoby na krev, emoce a nálady.
 Oblast: emoce. Přátelství, partnerské vztahy (taky na pracovišti). Umění, učení, zdokonalování. Smyslná stránka bytí. Vztahy ve společnosti a ke společnosti. Význam: Možnosti uzavírání vztahů a jejich legalizace.

 KRÁLOVNA POHÁRŮ

 Divinaíni význam: Dobromyslná, vlídná, laskavá, spravedlivá osoba; věrná, oddaná, úslužná, ochotná, praktická, ale i romantická, zasněná, citlivá. Krásná až pohádková bytost. Milující inteligence a s ní i dar předvídavosti. Úspěch, štěstí, potěšení, moudrost, ctnost, oddanost ve vztazích i v práci. Schopnost odstraňovat a překračovat hranice mezi snem a realitou v pozitivním smyslu. Mediální schopnosti, vnitřní moudrost, empatie, hluboké prožívání, vizionářství, vnitřní světlo. Připravenost a ochota pomoci.
 Vzhůru nohama: Výjimečná osobnost, která však není schopna upřímnosti ve vztazích, nedůvěryhodná, nespolehlivá, neřestná, nečestná až perverzní a zkažená. Extrém: Zloba, faleš, náladovost, labilita. Chaos v pracovní sféře, nepořádek v agendě, uzavírání se před vnějším světem. Neochota plnit příkazy. Iracionalita, rozptýlenost, zmatenost, popletenost, roztržitost.
 Vztahy: Nezájem o potomky, soustředěnost na čistě partnerské vztahy a v extrémním případě jen na lásku na fyzické úrovni. Romantické, nereálné představy o vztahu, podřízenost partnerovi, nedostatek svobody ve vztahu k partnerovi, jeho slepé následování (někdy jen z pocitu povinnosti). Nadlidská očekávání vůči partnerovi. Jinak po osobní transformaci a práci na sobě velmi vhodná osobnost pro partnerský život vytvářející pevné svazky, schopná lásky v její nejčistší formě. V pozitivním aspektu citlivé, laskavé vztahy, vzájemná připoutanost a doplňování se bez požadavků na totální přizpůsobení a nepřirozené ztotožnění s partnerem.
 
KRÁL POHÁRŮ

 Divinační význam
: Setkání se vzdělanou osobou, která se nám zalíbí na první pohled. Možný pracovní nebo dokonce milostný vztah, či obojí. Duchovní a duševní sjednocení s vyšším principem. Spravedlivý muž, obchodník, právník nebo kněz. Zodpovědná osoba, ochotná vždy vyhovět, pomoci, dokonce se až obětovat. Slušnost, spolehlivost, moudrost, schopnost empatie, soucit, starostlivost. Umění, věda včetně těch, kteří je vyučují. Právo, kreativní inteligence, síla fantazie, něha, umělecké nadání
. Vzhůru nohama: Neschopnost vytvářet upřímné, vřelé vztahy, skandální způsob života. Rozmarný, vrtošivý, nepoctivný, falešný muž dvou tváří. Šibalství, přehnané požadavky, nespravedlnost, neřest.
 Extrém: Egoista, člověk bez svědomí věřící svým vlastním výmyslům. Faleš, svádění, zkaženost, nestálost, labilita. Sklony k užívání návykových látek. Náladovost, ovlivnitelnost. Někdy však i syndrom „věčného pomocníka". Nepříjemnosti, snad až skandál, ztráta.
 Vztahy: Vytváří složité vztahy, které často nedotáhne, někdy je až zruinuje anebo z nich nakonec odchází jeden z partnerů. Neseriózní osoba s přehnaným vztahem k vlastnímu egu; využívá všechny kolem sebe. Ovládán chtíčem a vlastními choutkami. Nechává se obdivovat: když nedosáhne kýženého obdivu, má ve zvyku řádit nebo se uraženě stáhne. Pocity viny v sexuální oblasti. Neschopnost odpoutat se od vlivu matky. Idealizování situace ve vztazích, které nezřídka vede ke zklamání a rozčarování (někdy například jenom pro údajné odmítnutí pomoci - nabídnuté nebo očekávané). V pozitivním významu schopnost vcítit se do přání, tužeb, snů, ale i obav a úzkostí partnera a následné vytváření velmi citově zbarveného, stálého vztahu.

 RYTÍŘ POHÁRŮ

 Divinační význam
: Člověk, který pro lásku obětuje cokoli. Sympatická, společenská osobnost, která často zmírňuje konflikty jiných. Vynalézavý, záhadný, něžný, náruživý, zanícený, nadaný, ale i náročný. Půvabný, nebojovný, s velikou představivostí a fantazií. Příjezd, přiblížení, někdy jde o posla. Výhody, tvrzení, chování, pozvání, podnět, pokrok, výzva, nová láska. Schopnost snášet rány osudu pozitivně a s úsměvem, bez potlačování negativních pocitů nebo frustrací z nevyjádření skutečného psychického rozpoložení. Výjimečné nadání vnímat ostatní v jejich komplexnosti, především na úrovni, kterou nedávají navenek znát. Spojení s vyšším „Já". Láska, spolucítění, soucit, srdečnost, vroucnost. Schopnost spojovat emoce s duchovní oblastí.
 Vzhůru nohama: Přílišná hravost, lest, důvtip, podvod, dvojakost, lež. Nespolehlivost ve vztazích. Nadějné vyhlídky, které končí neúspěchem. Upozornění: Důkladné zvážit jakoukoli nabídku!
 Extrém: Osamělý individualista dávající přednost nepřímé komunikaci přes uměle vytvořená média. Manipuluje s ostatními. Příliš zaměřený na budoucnost, zapomíná na přítomnost. Bezcitnost, naivita, sobectví, bezohlednost. Hrozící podlehnutí některému typu závislosti. Vztahy: Velmi harmonické, příjemné, až extatické, plné fantazie, citlivosti, romantiky a svěžesti. Dlouhotrvající vztahy až do pozdního věku: až „za hrob". Schopnost vytvářet útulný domov s velikou dávkou představivosti a neočekávané originality. Soulad nejenom v partnerství, rodině, ale i na pracovišti a v širším měřítku mezilidských vztahů.

 PÁŽE POHÁRŮ

 Divinaíni význam
: Fantazie, intuice, poetičnost, citlivost, měkkost. Příležitost ke vzniku milostného vztahu. Nabídka ke smíření; rozvíjení zatím nevyužívané schopnosti. Přímá mladá osoba, která ráda pomůže a spojí se s tazatelem. Romantický, zasněný, přátelský člověk, občas stydlivý, ale i spontánní, inteligentní, přemýšlivý, horkokrevný. Upřímná, roztomilá, trochu zženštilá bytost s aspekty usilovnosti a oddanosti. Studentská léta, zprávy, oznámení. Pozornost, reflexe, meditace. Záležitosti spojené s obchodováním.
 Vzhůru nohama; Dobrý vkus, náklonnost, připoutanost, svádění. Setkání se starou láskou. Egoismus, touha po samotě. Extrém: Návaly zoufalství, slabošství. Hledání úniku v alkoholu anebo v jiných formách závislosti. Život vpřeludech, fantaziích, nereálných snech. Těžké přizpůsobování se pracovním povinnostem. Neplodné utápění se v „hlubinách duše" s následným rozčarováním. Přílišná přecitlivěnost, těžkopádnost. Zklamání, zlé zprávy. Upozornění: Vystříhat se podvodníků!
 Vztahy: Uspokojivé. Velmi něžné, až dětinské. Lehce zranitelní partneři, vyvolávající lásku v druhých někdy na základě „ukájení jejich rodičovských pudů". Vytvářem'„zrcadlových" vztahů, nebo vstupování do vztahů bez struktury, neurčitých a nejistých. Občas sice příjemné, ale krátkodobé až jednorázové vztahy. Pohled na svět očima toho druhého. Zneužívání lásky ve všech jejích formách, jakož i své vlastní přitažlivosti. Zraňování druhých. Život v mýdlové bublině. Z pozitivního hlediska přináší tato karta svěží teplý nový vánek po období hádek a sporů, anebo impuls ke znovuobjevování dalších či jiných dimenzí lásky, než jsme poznali dosud.

 ESO POHÁRŮ

 Divinaíni význam
: Hluboké štěstí a uspokojení, veliká láska, zdraví, krása, úspěch v práci, plodnost. Tajemství života. Dům pravého srdce, radost, spokojenost. Bydliště, potrava, nadbytek, úrodnost, svatý stůl. Harmonie, schopnost přijímat i dávat, odevzdání se, plynutí, naplnění, pozitivní změna, proměna, víra. Tato karta je vyjádřením a zobrazením zázraku, jehož podstata leží mimo Malé arkány. Vzhůru nohama: Vzpoura, rebelie, revoluce. Nedostatek ohleduplnosti, nevnímání emocionálních potřeb těch ostatních. Dům nepravého srdce, změna, nestálost. Extrém: Iracionalita, hysterie. Odvrácená strana hojnosti. Zranitelnost, přehlušenost vlastními emocemi.
 Vztahy: Připravenost na „velkou Lásku" našeho života. „Cesta k srdci". V lásce od spontánního zamilování až po hluboké štěstí zralého milostného vztahu. Ve vztazích vzájemná důvěra, spolehlivost, pocit bezpečí a jistoty.

DVOJKA POHÁRŮ

Divinační význam: Láska, smyslnost, harmonie. Polarizace emocí a s tím spojený princip přitažlivosti. Štěstí, vliv. Úplný a dokonalý milostný pár, duchovní i fyzická výměna, štěstí v lásce, rovnováha protikladů. Vášeň, přátelství, spří¬zněnost, jednota, soulad, sympatie, vzájemný vztah dvou pohlaví a  jako aspekt, který se netýká žádného věštění  vztah, jehož podstata je posvěcená. K symbolům na této kartě se vztahují při hlubším studiu velice zajímavé interpretace.
Vzhůru nohama: Pomýlená láska, nedorozumění a vzájemné nepochopení, naivita, nezralost, zastírání si skutečného stavu věcí, neschopnost vidět věci a partnera v pravém světle. Dobrodružství. „Ruská ruleta" v lásce.
 Vztahy: Dokonalá harmonie a pochopení. Naplněný milostný vztah, vnímavost k partnerovi, dokonalý vztah, spojení, hluboké odevzdání se, úplná a dokonalá vzájemná důvěra.

 TROJKA POHÁRŮ

 Divinační význam: Bezpečné prostředí, radost, štěstí, vnitřní přírůstek a vnitřní růst i naplnění. Naplnění v lásce a naplnění lásky. Očekávání, radost, šťastná událost, možná až několikanásobné štěstí, potěšení, vyléčení. Výsledkem jekékoli záležitosti a činnosti je hojnost, dokonalost a veselí
. Vzhůru nohama: Expedice, poselství, dosažení, ukončení. Ztráta menší, bezvýznamné sumy peněz.
Vztahy: Oddanost, emocionální bohatství, důvěra, vzájemná blízkost, hluboká intenzita vztahu, bezpodmínečná blízkost bez zotročení a omezení. Společná tajemství. Přítomnost třetí osoby (snad dítěte?).

 ČTYŘKA POHÁRŮ

Divinační význam: Blahosklonnost a radost. Péče, opatrování. Nasycení a přesycení. Emocionální stabilita. Zdroj života jako symbol zrodu. Konsolidace, soudržnost, jednota. Ideál domova (bezpečí, blahobyt, citové bohatství), stálost citů a duševní dominance (mateřství). Rozvinuté ženství. Nadbytek. Karta skryté radosti. Dlouhotrvající krize, která vypadá, jako by neměla konce, ale už brzy se dočkáme jejího vyřešení.
 Vzhůru nohama: Odpoutanost od okolí nebo také odmítání. Únava, znechucení, averze, pronásledování nutkavými představami. Jako by víno tohoto světa způsobovalo jen přesycenost. Nabízí se nám také jiný nápoj, jakoby z pohádky, ale ani v něm nenacházíme útěchu. Novinky, předzvěsti, nové pokyny, nové vztahy, ustavičně nové touhy, které neumíme uskutečnit.
 Vztahy: Starostlivost, podpora, mateřskost, důvěrnost. Nebezpečí omezení jako následek přehnaného opečovávání. Emocionální blahobyt, přemíra lásky ve vztahu. Tíživé působení přehnané blízkosti, ohrožující osobní integritu a hranice.

PĚTKA POHÁRŮ

 Divinační význam: Nové naděje, nový smysl, (bolestné) poznání. Karta ztrát, něco však zůstává: tři kalichy nám byly odňaty, dva však zůstaly. Pozůstalost, převod neodpovídající našim očekáváním. Lakota, zklamání. Zvládnutí problémů za podmínky, že přemůžeme svůj pesimismus a po- chopíme, že my sami jsme překážkou vlastního úspěchu.
 Vzhůru nohama: Starosti, žal, pochybnosti, poraženecké nálady. Lenost, nečinnost, stagnace. Rozloučení, slzy. Zprávy, svazky, spřízněnost, pokrevní příbuzenství, předkové, návrat, mylné představy.
 Vztahy: Manželství s příchutí trpkosti nebo frustrace. Nerealistická očekávání od partnera a od partnerství vůbec. Vystřízlivění z vlastních iluzí, nespokojenost, zármutek. Stará emocionální zranění z minulosti v oblasti nejhlubšího emocionálního života. Emocionální očišťování a uzdravování. Promítání svých frustrovaných představ na partnera. Strach ze zklamání. Nedostatek odpovědnosti a samostatnosti ve vztazích.

 ŠESTKA POHÁRŮ

 Divinační význam
: Solidární oddanost, radost, naplnění a emocionální obnovování, přání, vzpomínky, nostalgie, duševní vůle a tvořivá síla (rovnováha a harmonie získané prostřednictvím návratu k vnitřním zdrojům). Vnitřní centrum jako zdroj duševní síly. Karta minulosti a vzpomínek, ohlédnutí se zpět, například směrem k dětství. Štěstí, zábava, vycházející však spíš z minulých zážitků než ze skutečnosti dneška. Věci, které už neexistují. Nebo nové vztahy, nové vědomosti, nové prostředí. Pomocná ruka nabídnutá při jakékoli započaté činnosti, ale až když vstoupíme nejdřív sami s důvěrou do akce. Zlatý věk lidství jako prapůvodní rajský stav.
 Vzhůru nohama: Výsměch, ale bez odmítnutí, budoucnost. Chtíč, ukájení svých tělesných choutek bez emocionálního prožívání. Úzkostné, moralizující až odmítavé postoje k sexuální stránce partnerského vztahu. Obnovování.
 Vztahy: Prožívání sexuality ve vztahu s plným uvědoměním a láskou, radost z něho. Prožívání extatické rozkoše na úrovni plnohodnotné meditace, výměna s partnerem na emocionální úrovni

. SEDMIČKA POHÁRŮ

Divinační význam
: Osvobození, okouzlení a omámení (hledání pokladu na konci duhy). Zavádějící sladkost dávné radosti. Pohádková náklonnost, obrazy reflexe, sentimentalita, představivost, odraz skutečných věcí vnímán jako realita. Někdy také částečné získání těchto věcí, které se však nakonec ukáží jako nestálé a nereálné
. Vzhůru nohama: Překážky, denní snění, vzdušné zámky, únik ze světa a skutečnosti. „Delirium tremens" nebo rozplývající se skutečnost. Těžkosti, touha, slabá vůle bez možnosti prosazení, omezenost stanovenými hranicemi, ztráta výsledků práce jako následek přílišné chtivosti a lakoty, nové projekty, zkaženost.
 Vztahy: Negativní postoje týkající se řešení problémů ve vztahu. Potřeba alespoň dočasné samoty. Stará zklamání nevědomě ovlivňující současné vztahy, nepřiznané a nezpracované bolestné zážitky z minulosti. Nuda, sexuální chlad a rozmrzelost, přesycenost.

 OSMIČKA POHÁRŮ

 Divinační význam
: Nacházení smyslu a významu v hloubce odloučení. Pozdvihnutí hodnot, zničení předcházejících forem. Změnavedoucík (často dobrovolnému) opuštění bezpečného života přinášejícího radost, elán, záruky anebo odvrácení se od dřívějších zájmů. Také tichá radost, mírnost, váhavost, čestnost, skromnost, schopnost překonávat překážky.
 Vzhůru nohama:Veíki radost, štěstí, hostina. Ale též nechtěná změna, nevolnost, tíha, chmury, trápení, stagnace. Ztráta naděje, fáze úpadku. Odhalení, zatemnění světla. Pochmurné myšlenky, psychické problémy, sklony k duševnímu i tělesnému opouštění se. Vztahy: Nesoulad emocionálního a pracovního života, stagnace. Vzájemné vyčerpávání se, výčit ky. Sklíčenost, lhostejnost, ztráta energie, nevýraznost, nedostatečná emocionální zainteresovanost. Absence radosti ve vztahu, bezmocnost, prázdnota, pocit bezvýchodnosti

. DEVÍTKA POHÁRŮ

 Divinační význam
: Láska, přátelství, štěstí a naplnění. Duchovní hloubka nebo vnitřní světlo. Dovršení, hojnost (plnost). Poznání absolutní krásy. Ideál sebezapomnění, vykoupení anebo sjednocení s Boží podstatou. Vnitřní poznání lásky, spokojenost a veliká životní radost. Harmonie, spokojenost, tělesné blaho. Uspokojující odpověď na otázku tazatele. I kdyby byl úspěch jenom poloviční, konzultující osoba s ním bude nakonec velice spokojená.
 Vzhůru nohama: Pyrrhovo vítězství, úspěch, který nám nepřinese uspokojení. Pravdivost, svoboda, věrnost, ale i nesprávný postup, nedůslednost a nedokonalost.
 Vztahy: Otevřenost, vzájemné sdílení, překypující láska, extatické vyjádření naplněného emocionálního vztahu.

 DESÍTKA POHÁRŮ

 Divinační význam
: Dosažení, (následující) extatické pocity. Ovoce lásky anebo ustavičně znovu se opakující žeň. Duševní naplnění v duchovních ideálech. Síla užít si vrcholný bod a vzdát se ho. Spokojenost, nejhlubší klid srdce, dokonalost tohoto stavu. Pokud je tato karta při výkladu umístěna vedle některé z dvorních karet Malé arkány, označuje osobu, která má v péči zájmy tazatele. Veliký úspěch v lásce i v práci. Splnění všech přání.
 Vzhůru nohama: Touha po věčnosti a pomalý příchod soumraku jako předzvěst konce. Trápení a starosti. Nepokoj, rozhořčení, násilí, ztroskotání partnerského vztahu, jenom domnělý klid srdce. Završení, závěr.
 Vztahy: Spokojenost, harmonie, vyrovnanost, naplnění, sdílení, vyzařování, získání pozitivních zkušeností z předcházejících nepříjemných zážitků a sporů, plodný a tvořivý způsob řešení případných nedorozumění, nová kvalita vztahu, velkorysý a láskyplný vztah, vnitřní síla.

Literature : Tarot - Judith Peschlová

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< leden / 2022 >>

Statistiky

Online: 8
Celkem: 1131434
Měsíc: 8129
Den: 310