Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malá arkána meče.

MEČE

 Živel
: Vzduch
 Atribut: „Rozděluj a panuj", vyjasňování, objasňování, destrukce.
 Symbol: Duch, vyšší vědomí. Oddělující a rozdělující vědomí a mozek, které mají vyjasňující, ale i ničivou moc. Symbol našeho sklonu k dělení - oddělování reality a k jejímu analyzování.
 Oblast: Svět myšlenek, úsudků, posuzování, rozlišování, rozdělování a oddělování. Řešení a činnosti související s rozuzlováním problémů v pracovní, citové či duchovní sféře. Odvaha, autorita, pozitivní agresivita.
 Význam: Aktivita a angažovanost při řešení problémů střízlivým, důstojným a vážným způsobem. Síla, sebezpytování, železná disciplína. Vytváření čehosi lepšího, kvalitnějšího a hodnotnějšího.

 KRÁLOVNA MEČŮ

Divinační význam
: Inteligentní, ne příliš krásná, ale zato šarmantní, graciózní, sebevědomá, pozoruhodná osoba. Výjimečná schopnost rychlého chápání, bohatý myšlenkový svět. Osobnost typu „hojný zdroj idejí a nápadů". Nezávislost. Touha po svobodě a volnosti. Objektivní, jasný, na cíl zaměřený duch. Přísná, káravá, smutná bytost. Vdovství, ženská melancholie a zádumčivost. Schopnost vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Zbavování se starých rolí a masek, někdy hraných a nošených velice dlouho. Objevování, odkrývání a odhalování vlastní skutečné osobnosti. Vzhůru nohama: Nepřítomnost duchem, neplodnost, povrchnost, cynismus. Obavy, utrpení, odloučení, odvrácení. Lež, podvod, dokonce až krádež, okradení. Zášť, bigotnost, lest, zloba, nenávist. Přepjaté puritánství, nemístná či přehnaná stydlivost a cudnost. Odloučení, smutek. Extrém: Tzv. „sloní" paměť, pomstychtivost, která si počká na vhodnou příležitost - třeba i sto let! Pesimismus, cynismus. Vypočítavý chlad, nepřekonatelný odstup, pokrytectví. Člověk označovaný většinou jako „psí čumák" anebo „ledová královna". Lehké propadání stavům hlubokého zármutku, ne vždy odůvodněného; svévolnost.
 Vztahy: Uvědomělé, mnohdy uzavírané na základě dohody. Manželství anebo partnerské vztahy jakékoli úrovně a druhu vznikající z rozumu či vypočítavosti. Nezřídka chladné, plné odstupu a neschopnosti sblížit se. Někdy měnící se v bitevní pole. Samostatný partner, schopný sám vychovávat v případě potřeby nebo nouze děti bez ohledu na pohlaví. Občas sklony vychovávat nejenom děti, ale i partnera. Příjemní spolupracovníci.

 KRÁL MEČŮ

Divinační význam
: Člověk se silnou vůlí. Logický, praktický, s pevnou, ustálenou psychikou. Aktivita, vytříbená mysl; ostrý, dokonalý úsudek. Moudrost, touha po vědomostech. Používání intelektuální strategie. Poznávání a měnění věcí. Vyjasňování, „vědecké" postupy a metody, duchovní bdělost. Obchodnická mentalita. Síla ducha, intelekt, abstraktní myšlení, veliká schopnost verbalizace a užívání slov. Cokoli, co se vybaví při myšlence na soud a okolnosti s ním související moc, velení, autorita, militantní inteligence, právo, nadřízené orgány, atd.
 Vzhůru nohama: Vítězství bez radosti. Krutost, perverznost, barbarství, věrolomnost, nekalé úmysly. Nervózní, zlomyslná, cynická, vypočítavá, tyranská, svéhlavá, hašteřivá a distancující se osoba.
 Extrém: Tvrdá až surová osobnost, bez lítosti a soucitu. Autoritativní člověk, příliš racionální, velmi praktický, nebere na vědomí jiné lidi, podceňuje je. Nemá ve zvyku podvádět ani lhát, ale pokud k tomu přistoupí, následky jsou přímo zničující pro ty druhé. Kousavý, cynický kritik. Těžkopádnost, chladný odstup v oblasti emocí, dvojakost, vrtkavá nestálost. „Past mysli". Soudní spor, konflikty.
 Vztahy: Ne moc přátelské, ale na druhé straně možná právě proto spolehlivé. Patriarchální přístup nejen k partnerským a rodinným vztahům, ale i ke vztahům všeobecně. Určuje směr a cíl vztahu. Přebírá odpovědnost za všechny a tím je okrádá o svobodu. Pohrdá všemi, kteří si od něho drží odstup, anebo se mu snaží vyhýbat. Přitažlivost a vzrušivost na základě pouhého vzhledu, častá výměna partnera. Strach z lásky, zamilovanosti aby se neztratil sám sobě, a proto odsouvá hluboké city, odevzdání, oddanost a du¬chovní spřízněnost. Nahrazování emocí důkladně zkoumající zvědavostí. Místo vřelé srdečnosti mudrování, rozumování.

 RYTÍŘ MEČŮ

 Divinaíni význam
: Tvořivý, talentovaný, podmanivý, kamarádský, velice aktivní, pohotový, čestný člověk, vždy připraven jednat. Někdy je však příliš opatrný. Zručnost, odvaha, obrana, obratnost, věrnost. Celkové možnosti, schopnosti, způsobilost. Boj ve jménu vyšších ideálů aniž by byly vyřešeny základní životní otázky a problémy. Náhlé změny. Hledání vědomostí. Překonávání překážek, odstraňování omezení. Novátorský duch, vynálezce. Nečekaná pomoc v konfliktní situaci, odvaha, předzvěst hrdinského činu.
 Vzhůru nohama: Nepřátelství, hněv, válka, destrukce, opozice, odpor, nitění. Neopatrnost, neschopnost, falešní proroci v našem okolí, výstřednost.
 Extrém: Uskutečňování činů pro činy samotné a ne pro jejich cíl. Vnímání okolí, dokonce nezřídka i celého světa, jen skrze „čočku" vlastní osoby, podle které vytváří i jejich obraz. Velíce zjednodušené chápání světa, života a jejich zákonitostí. Destruktivíta, ukvapenost, neuváženost, krátkozrakost, tvrdohlavost, zbabělost. Bojechtivost, přehánění až do krajnosti, rivalita, nepředvídatelnost.
 Vztahy: Nechápané a nepochopené, snaha vysvětlovat je jen logikou. Také bezhlavé vrhání se do vztahů jakýchkoli, často i pracovních nebo obchodních bez dostatečného zvážení základních okolností, podmínek a následků. Někdy je soužití s takovýmto člověkem poměrně nepříjemné, protože vidí všem do karet a dostatečně toho využívá při „řešení" konfliktů. Snahy udržet si osobní svobodu třeba i na úkor druhého či druhých. Porušování dohodnutých „pravidel hry" ve vztazích. Čistě teoretické fungování nalezených řešení problémů ve vztahu, jelikož byly přehlédnuty nejzávažnější a nejdůležitější aspekty (především emocionální stránka vztahu). Z pozitivního hlediska schopnost vnášet do vztahů nové rozměry, horizonty, způsoby komunikace a fungování vztahu.

 PÁŽE MEČŮ

 Divinační význam
: Životaschopná, zvídavá, šikovná, zručná, pružná a čilá osoba. Dohled, tajná služba, ostražitost, špionáž, průzkum a vlastnosti k nim potřebné. Radost v rodině, nebo též narození dítěte. Objektivita, rozvaha, praktický přístup. Příležitost získat jasný přehled.
 Vzhůru nohama: Podlejší stránka vlastností uvedených v divinačním významu této karty. Okolnost, kterou jsme nemohli předvídat ani připravit. Možnost onemocnění. Rozčarování v partnerovi anebo v dětech.
 Extrém: Neschopnost stanovit si jakýkoli i životní cíl. Nesmírně, až nebezpečně roztržitý, zamyšlený člověk. Tak dlouho a hluboce uvažuje a zvažuje, až je na činy a vykonání zvažovaného pozdě. Agresivita, destrukce, rebelie, vzpoura, roztříštění. Impulzivnost, živelnost, nevázanost, blouznění, unáhlenost. Ostrý jazyk, přehnaná kritičnost, vyhledávání svárů, náladovost, nevděčnost, frivolnost. Neúspěch, překvapující novinky, zklamání. Indiskrétnost, skandál.
Vztahy: Často zanikají pro neochotu a neschopnost snášet nároky na plnění přání a tužeb druhých. Jediné, na které bere ohled, jsou jeho vlastní. Nedostatek taktu, sobecké prosazování vlastních neurotických tendencí ve vztahu. Konflikty bez náznaku jakéhokoli kreativního řešení. Pozitivní stránka: hádka, která „vyčistí vzduch" a vyjasní postoje, spor jako kreativní aspekt rozvoje vztahu.

 ESO MEČŮ

 Divinační význam
: Triumf. Dobytí, vítězství síly. Karta veliké síly, v lásce i v nenávisti. Úspěch a naplnění tužeb v nemateriální oblasti. Duchovní aktivity. Schopnost jasného rozlišování, organizační talent. Objektivita a nestrannost, inteligence, jasné uvažování, schopnost rozlišování, odvaha, sebedůvěra. Využití příležitosti, boj za správnou věc. Rozpoznání kvalit vlastního jasného úsudku a kreativního ducha a jejich používání. Logika a intuice v rovnováze.
 Vzhůru nohama: Nepokoj, nervozita, unáhlené a subjektivní myšlení, hašteřivost, zatrpklost, slabá vůle. Agresivita, bolest. Příliš vysoká cena za malé vítězství.
 Extrém: To, co se uvádí na začátku divinačního významu, ale s katastrofálními následky. Přehánění a nadsazování ve všem. Deprese, nezřízený spůsob života. Ale taky početí, narození dítěte, přírůstek, znásobování.
Vztahy: S hluboce utajenými, potlačovanými, často navenek nikdy neprojevovanými problémy či frustracemi. Ztráta iluzí. V pozitivním smyslu velmi jasné, strukturované vztahy s pevně stanovenými rolemi a pozicemi a neotřesitelnou stálostí založené - možná paradoxně - právě na přesně rozdělených úlohách a postavení ve vztahu. Bolestivé, někdy až bouřlivé vyjasňování problémů vedoucí ke zkvalitnění a zlepšení vztahu.

DVOJKA MEČŮ

 Divinační význam
: Rovnováha, spravedlnost, nestrannost. Kontrolovaný mír. Vhled, sbližování, vyrovnání prostřednictvím objevení poznání, vyrovnávající spravedlnost. Přizpůsobování se a životní okolnosti, které s sebou přizpůsobování přináší. Odvaha, přátelství, příměří ve válečném údobí, intimita. Spokojenost s tím, čeho bylo dosaženo. Vzhůru nohama: Opozice a ztráta. Afektovanost. Podvod, faleš, dvojakost, nevěra. Nezodpovědnost a váhavost.
 Vztahy: Rozhodování. Štěstí v lásce. Nový pohled na vztah. Mír zbraní. Oddychová přestávka v chaotické anebo nepřehledné situaci. Potřeba trvalého nebo alespoň dočasného zastavení se a upokojení, hledání vnitřního klidu.

 TROJKA MEČŮ

 Divinační význam
: Moudré, ačkoli bolest přinášející záměry a rozhodnutí. Poznání, smysl života, celistvost a plné prožívání přítomnosti, kvality docílené odříkáním. Někdy však také odstranění, žal, opoždění, rozdělení, průlom, rozptýlení. Všechno ostatní, co obraz karty znázorňuje jasně sám o sobě.
 Vzhůru nohama: Mentální porucha, šílenství, deprese. Nesprávný postup, ztráta, nepořádek, zmatek. Konflikt mezi osobami opačných pohlaví. Idealismus, rozčarování, bolest, starosti, trápení. Oddělení, roztržka.
 Vztahy: Žárlivost, problematický trojúhelník, starosti o společnou existenci, strach ze ztráty obecně anebo iracionální strach ze ztráty partnera. Hádka a roztržky s blízkou osobou. Zlost a hněv.

 ČTYŘKA MEČŮ

 Divinační význam
: Imaginace, představivost, obrazotvornost. Vnitřní poznání (duchovní prostor). Překonání, klid a mír (sebepoznání a obnova prostřednictvím prožívání a překonávání bolesti), také mír zbraní s cílem dosažení úplného a absolutního míru. Bdělost, ústup, exil. Přehnaná pasivita. Promarnění vhodných příležitostí.
 Vzhůru nohama: Moudré velení a vedení, obezřetnost, spořivost až skrblení, opatrnost, závěť. Opakování navyklých nevhodných vzorů chování nebo též bolestné uchopení podstaty s následným léčením, vyléčením a poznáním.
 Vztahy: Nevyhnutelnost vyhrazení vlastního prostoru obou partnerů a vyjasnění podstaty i podmínek vztahu, přechodný ústup, příměří, zviditelnění utajených konfliktů a jejich ozřejmování či řešení, samota, pokoj poustevníka.

 PĚTKA MEČŮ

Divinační význam
: Poznání vlastních hranic a také poznání všeho nevyhnutelného. Umožnění projevů agresivních tendencí ve správném čase. Mistrovské zacházení s prostorem a ovládání prostoru. Degradace, destrukce, zvrat, ostuda, ztráta. Bezhlavé dobrodružství s nepříznivými následky. Porážka jako nepoznané a nerozeznané vítězství. Vzhůru nohama: Unáhlené rozhodnutí, ztráta, zrada. Strach ze strachu (vystupňovaný konflikt). Opoždění, převrat, změna. Odchod na delší cestu, splnění nějakého přání. Mimo toho také tentýž obsah, jako u divinačního významu.
 Vztahy: Obavy ze zrady, útěk, agresivita, ukrývání skutečných emocí, strach z prohry. Buď bezmocná zuřivost anebo bezmocné stáhnutí se. Opuštění partnera ze strachu, že budeme sami opuštěni. Neopodstatněná úzkost.

 ŠESTKA MEČŮ

 Divinační význam
: Pokrok. Rovnováha mezi duchem a přírodou. Celistvé a celostní myšlení, přiblížení se k viditelnému působení neviditelného a neuchopitelného. Cestování po vodě, vytyčování a zdolávání trasy, výlet, posel, poslanec, pomoc v nouzi, věda. Námaha a úsilí vynaložené v souvislosti s čestnou a seriózní činností přinese své plody. Týká se to především veřejných činitelů a pracovníků ve společenské oblasti a společenských vědách.
 Vzhůru nohama: Justice, právo, analýza, objektivita, tvořivá inteligence. Duševní rovnováha. Deklarace, přísaha, publicita.
 Vztahy: Plodná intelektuální výměna, vzájemná inspirace, porozumění, připravenost ke komunikaci. Chladný, distancovaný vztah, nedostatek živosti, emocionality a tělesnosti ve vztahu. Neschopnost navazovat kontakty s okolím. Milostný návrh.

 SEDMIČKA MEČŮ

 Divinační význam
: Láska. Neustálá změna. Odolávání, setkání. Odhazování vlastních masek a „vykuklení" nebo též odhalování masek těch druhých, pomoc při jejich „odmaskovávání". Diplomacie, svůdnost, kouzlo, amoralita ducha. Návrhy, pokusy, přání, touhy, naděje, jistota. Plány, které by mohly ztroskotat. Sváry. Ale také široká duše. Dokonale odvedená práce. Svoboda vůle a rozhodování.
 Vzhůru nohama: Vnitřní pochybnosti a nerozhodnost. Dobrá rada, rada nebo poradenství, návod, ale také kleveta, zbytečné řeči. Bojácnost
. Vztahy: Nedůvěra, zatajování vlastních přání, tužeb i obav. Pochybnosti, negativní očekávání, ustrašenost, nejistota, pocit slabosti, ztráty smyslu pro realitu ve vztahu. Neschopnost přijímat vztah přesně takový, jaký je. Destruktivní působení síly vlastních negativních myšlenek na kvalitu vztahu a vztah samotný. Přitahování negativních událostí svými negativními očekáváními.

 OSMIČKA MEČŮ

 Divinační význam
: Věčně hledající a neklidné osoby. Poznání celkových souvislostí (relativita času a prostoru). Strukturace vědomí a rozumu. Intelektuální obratnost. Ale taky nepříznivé zprávy, hluboké zklamání, krize, kontrola, cenzura, míchání se do cizích záležitostí, spoutaná síla, konfliktní situace, pomlouvání, klevety, onemocnění. Nutnost odříkání v zájmu uskutečnění vlastních úmyslů
. Vzhůru nohama: Utrpení výběru, zúžená struktura. Odklad, překážka, úzkost, těžkosti, opozice, nehoda, zrada, neštěstí, nešťastná náhoda. Vše, co nelze předvídat.
 Vztahy: Neupřímné jednání s partnerem, nedostatek otevřenosti, nedůvěra, vnitřní rozpolcenost, upřednostňování racionality před emocionalitou, mysli před srdcem, rozumu před city. Strach z nesprávného rozhodnutí, zbytečné hloubání nad údajně ztracenými šancemi.

 DEVÍTKA MEČŮ

 Divinační význam
: Sdílení (především verbální). Utlačování, vyčerpání, pochybnosti, bezútěšnost a utrpení. Prohra, interrupce, zpoždění, podvod, zklamání, zoufalství. Neštěstí, zloba, krutost, pomluvy.
 Vzhůru nohama: Pocity viny, obavy, „démoni noci". Destruktivní trauma (psychický šok). Muka, setkání se stínem, martyrium, hrůzostrašná vláda vnitřní inkvizice. Neoprávněná a neopodstatněná touha po ovládání. Uvěznění, podezření, potupa, ostuda. Vztahy:Neschopnost odpouštět (nejen jiným, ale i sobě), nenávistný postoj k sobě. Bezohlednost, brutalita až sadismus (anebo masochismus), touha po odvetě, uskoky, trestání, sebetrýznění, sebeobviňování, sebemučení. Partner jako obětní beránek nebo my sami jako oběť. Destrukce, osamocení.

 DESlTKA MEČŮ

 Divinační význam
: Prapříčina. Předvídatelné a zapříčiněné zhroucení (kalkulovaný pád). Povzbuzení, podněcování, otřes, „hromobití", „poslední kapka". Konec a uzavření jednoho cyklu. Také utrpení, bolest, slzy, smutek, bezútěšnost, zkáza. Vnitřní boj, dilema. Nedůvěra ve vlastní kvality.
 Vzhůru nohama: Zdivočení, opuštěnost, nejhlubší bod. Ale i výhoda, zisk, úspěch, přízeň, to vše však bohužel krátkodobé. Moc a autorita. Náhlý úspěch a náhlé rozšíření vlastního vlivu.
 Vztahy: Nepodložené iluze anebo ztráta iluzí, strach ze ztráty úsudku a rozumu. Pocity bezvýchodnosti situace ve vztahu, chaos, padlé ideály, nejnižší možný bod dosažitelný ve vztahu. Fádnost, prázdnota, vzájemné projekce, zničení vztahu, „rány osudu".

Literatura : Tarot - Judith Peschlová

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< srpen / 2021 >>

Statistiky

Online: 10
Celkem: 1086826
Měsíc: 8427
Den: 248