Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malá arkána hole


Význam karet malá arkána.

 HOLE

Živel: Oheň
Atribut: božské v člověku
 Symbol pro: sílu vůle, morálku, ideály, skutečnou sílu a moc. Symbol životní energie. Barva života a nadšení, všeho, co je v rozkvětu a rozvoji.
 Oblast: aktivita v zaměstnání, v práci, v povolání. Potvrzování a získávání moci. Sféra zdraví, sportu, úspěchů či neúspěchů v komunikaci mezi lidmi. Postavení ve společnosti.
 Význam: Poukázání na potřebné kroky, které vedou k žádaným a současně nejlepším výsledkům.

 KRÁLOVNA HOLÍ

 Divinační význam: Přitažlivost, optimismus, radost ze života, laskavost, starostlivost, moudrost, přímost, velkorysost, nezávislost, tajemnost. Záhadná žena, venkovanka, přátelská, cudná, milující, vznešená, velice samostatná, sebevědomá, se silnou vůlí a vysokou inteligencí. Neústupnost, ale většinou se ukáže být opodstatněná. Pokud při výkladu označuje vedlejší karta muže, cítí k němu náklonnost. Pokud označuje ženu, má zájem o tazatele. Kromě jiného taky láska k penězům. Úspěch v pracovní oblasti, bohatá sklizeň. Hodná, spořivá, ochotná, pozorná a úslužná osoba.
Vzhůru nohama: Opozice, žárlivost až podvod či nevěra. Klevetnice, neodbytná žena, zahlcující své okolí vodopádem svých slov a nepřipouštějící ke slovu ty ostatní.
 Extrém: tragická osobnost do absurdity plnící příkazy, nařízení, zákony, přehnaně precizní. Intolerance, žárlivost, bezohlednost, touha po dominanci, zbytečné dramatizování, pomstychtivost, žena vládnoucí „železnou rukou", „mužatka".
 Vztahy: Aktivní, temperamentní. Tahle osobnost ovládá celé své okolí a manipuluje s ním. Její touhou je mít po boku „rozumného" Hrdinu, který by vyhovoval jejím představám a podřizoval se jejím přáním. Konfliktní vztahy, vyvolávající pocit frustrace a neštěstí. Napjaté rodinné vztahy.

 KRÁL HOLÍ

 Divinační význam: Prudký, vášnivý, pružný, živý, animální, vznešený, tajemný, přátelský muž, venkovan, obyčejně ženatý, poctivý a svědomitý, přející. Dokonalý manžel, vynikající partner. Identifikace s vyššími ideály, humanitární ideje, duchovní aktivity, schopnost nadchnout se, dynamika, síla vůle, využití osobního potenciálu.Sebevědomá, odvážná, idealistická, svobodomyslná, podnikavá osobnost, orientovaná na budoucnost, ochotná a schopná riskovat. Výborná zpráva, nezištná, dobrá rada, nečekané dědictví, šance nebo nabídka, kterou by bylo třeba přijmout. Člověk pevně stojící na zemi, zachovávající tradice. Ideální vzor pro ostatní.
 Vzhůru nohama: Dobrý, ale přísný; strohý, avšak tolerantní. Nikdy neustupuje od svých principů, ani když si je vědom jejich nesprávnosti a nepodloženosti.
 Extrém: Bezzásadový, vypočítavý lhář, dokonce intrikán. Dogmaticky vyžaduje plnění zákonů, které sám určuje a vytváří vždy jenom těmi ostatními. Těžká povaha, přesvědčený o neodolatelnosti vlastní osoby, především v oblasti verbálního projevu. Panovačnost, intolerance, egoismus, bezohlednost, touha po moci.
Vztahy: Nereálné představy o partnerovi a partnerství. Těžká komunikace a obtížné nastolování harmonie ve vztahu. Problémy při hledání vhodného životního druha. Nesnášenlivost vůči autoritám a pocity stresu. Nedostatek přirozenosti ve verbální komunikaci. Pokud prací na rozvoji své osobnosti překoná svou slabost - tendenci ovládat partnera a být jeho „pánem" - je schopen vytvářet a vstupovat do vztahů, které jsou naplněním a vyjádřením velkorysosti, skutečné vzájemné nezávislosti, a přitom nefalšované vřelosti, vroucnosti a oddanosti.

 RYTÍŘ HOLI

 Divinační význam; Přitažlivý, otevřený, vášnivý, dynamický, riskující, kreativní, netrpělivý člověk. Dobrodruh. Přemíra odvahy, aktivita, neustálá touha po nových avantýrách a změnách. Odjezd, nepřítomnost, let, emigrace. Tajemný, přátelský mladý muž. Změna bydliště. Důvtip, tempe-rament, nadšení, průkopnický duch. Příjemná zkušenost, poznávání nových oblastí, rozloučení, nové cesty a jejich utváření. Neochvějná víra a důvěra v život, který je chápán jako radostná hra. Láska k životu, umění a opačnému pohlaví.
 Vzhůru nohama: Roztržka, rozdělení, odcizení, přerušení, rozbroje. Osoba nepokojného ducha. Plytkost, bouřlivost, nestálost.
 Extrém: Nedostatek tolerance. „Vodu káže, víno pije": morální kazatel nedodržující vlastní hlásaná přikázání; nebo ten, který je do té doby, než se stal zastáncem „morálky", sám často porušoval - a to ve vysoké míře. Extravagantní, se sklony hrát ve svém životě role jiných; herec. Pesimistický, ustavičně rozvíjející „katastrofické scénáře". Nepokojný, netrpělivý, nervózní, destruktivní.
Vztahy: Dobré na pracovišti, konfliktní v rodině a v partnerství. Občas se vášním - divokým a neovladatelným - a náhlým „sopečným" výbuchům lásky podaří zastřít poslední zbytky zdravého rozumu. Vnáší do vztahů netrpělivost, příliš mnoho a příliš přeexponovaných emocí, kterými se řídí taky v běžném životě a zahlcuje jimi všechny kolem sebe  čímž veliké množství vztahů doslovně zničí. V partnerství náladový, nevy-počitatelný, jednoduše „aprílový". Nová láska je pro něj novou hračkou, kterou se rychle zasytí a pak ji zahodí - stejně jako všechny předešlé do kouta. Nezralý, pubertální, neochotný vzdát se svých infantilních návyků a přístupu k mezilidským, především partnerským vztahům.

 PÁŽE HOLÍ

Divinační význam: Smysl pro krásu, poctivost a upřímnost. Schopnost věnovat se druhým. Radost a chuť do života, láska, nadšení, odvaha, spontánnost, láska ke svobodě, síla, entuziasmus, vášnivá životní síla. Tajemný, důvěryhodný mladý muž. Milenec, posel, pošťák, dobrý přítel. Pokud při výkladu leží na vedlejší pozici karta znázorňující muže, přináší mu příznivou zprávu. Jestli je za ním umístěna karta Pážete pohárů, může signalizovat nebezpečného soupeře. Páže je považováno za nositele nejlepších vlastností své barvy.
 Vzhůru nohama: Nerozhodnost, nejistota, špatná zpráva, nevhodné žertování, tajuplné oznámení, rozčarování, životní těžkosti a jednotvárnost. Ale taky neobvyklé, dobré zprávy, nové možnosti, nové zaměstnání.
 Extrém: Dekadence, přehnaný důraz na vzhledovou stránku věcí, dokonce i života samotného. Téměř žádná schopnost vciťování, oddanosti a obětavosti. Povrchnost, teatrálnost, nerozhodnost. Onemocnění.
 Vztahy: Před jakoukoli formou legalizace romantické, později přecházejí do všednosti, až se nakonec přerostou v ne moc příjemný, někdy až tragický konec. Občas přehnaná touha po svobodě a nespoutanosti, vyúsťující ve „volné" vztahy; anarchie. Možné sexuální problémy; náladovost, egocentrismus, pýcha a nafoukanost projevovaná vůči těm, se kterými vstupuje do vztahů různé úrovně. Pikantní dobrodružství, vrušující vztahy, jejichž navazování a spád jsou příliš rychlé.

 ESO HOLÍ

Divinační význam: Tvořivost i tvoření samotné, vynález, podnikavost. Síly, které vedou k následujícím aktivitám: princip, začátek, zdroj, narožení, rodina, původ, začátek podnikání. Peníze, štěstí, dědictví, veliké, doposud ne zcela využité schopnosti a šance. Energie, iniciativa, připravenost riskovat, nové cíle, impulzy, motivace a myšlenky, odvaha, rozhodnost, potenciál. Průkopnický duch. Příležitost ukrytá v nás a výzva využít ji.
 Vzhůru nohama: Pád, dekadence, zničení, záhuba, zkáza, neúspěch v jakékoli práci a v mezilidských vztazích. Ale taky radost, jenže ne bez mráčků.
 Extrém: Zničení jako následek přehánění; ztroskotání jako následek přílišného zápalu či bujnosti. Stagnace, duchovní prázdnota, smůla, pád.
 Vztahy: Vroucí, naplněné teplem a přítulností. Zaujetí a zájem o vztah anebo o jeho růst či rozvoj. Náznak nového chápání již existujícího vztahu a jeho budovaní na jiných principech, anebo vznik celkem nového vztahu.


DVOJKA HOLÍ

 Divinační význam: Tvořivá vůle, odhodlání, náhlá změna, rozhodnutí, získání, přivlastnění, ovládnutí a držení v moci, důvtip, vynalézavost, důmyslnost, aktivita, mužskost, spontánní síla rozhodování, připravenost ke konfrontaci. Taky činorodá práce, bohatství, štěstí, velkolepost, nadvláda. Rovný, přímý a čestný, ale přesto jenom boj. Válečná, rázná energie. Upozornění: V návodech k používání tarotových karet se k této kartě často vztahují různé, někdy těžko sjednotitelné výklady!
 Vzhůru nohama: Netrpělivost, malá výdrž, nemoc, zmatek, slabost, únava, vyčerpání, překvapení, údiv, ztráta důstojnosti v hádce, uzavření srdce pro malicherný spor, prosazování vlastních zájmů a cílů. Trápení, zklamání, deziluze, smutek, ponížení.
 Vztahy: Konstruktivní, tvořivá roztržka s partnerem, obhajování svých zájmů, někdy bezvýznamná příčina sporu, i když vedeného jiným než destruktivním způsobem, čestná konfrontace, měření sil vedoucí k bližšímu vzájemnému poznávání mezi partnery. Okouzlení, emoce, těžkosti, strach, nedůvěra v partnera.

 TROJKA HOLI

Divinační význam: Pokoj, důstojnost, fantazie, představivost, iniciativa, silné duševní impulzy, oduševnění pro uskutečňování činů, realizované plány, vůle k utváření a přetváření. Vnitřní síla, jistota, bezpečí, úspěch, štěstí, přízeň osudu, mír. Fungující, prosperující firma. Obchod, snažení, objev. Bezúhonnost, nový začátek, čistota, pravost, ryzost, živost a životaschopnost. Příjemné události, prosperita. Ctnost.
 Vzhůru nohama: Konec těžkostí, odklad anebo ukončení příkon, námahy a zklamání. Svár, podvod.
 Vztahy: Nový začátek starého nebo vznik nového vztahu. Tolerance, ale ne na úkor uzavírání kompromisů. Vnitřní vyrovnanost a klid, harmonie, radost ze života, vitalita, podvědomé ovlivňování stanovisek a rozpoložení partnera vlastními pozitivními postoji. Dělení se o rovnováhu a vyrovnaný vztah k ostatním. Otevřenost.

 ČTYŘKA HOLÍ

Divinační význam: Úspěch. Koncentrace, stabilita a shrnutí (energie+struktura+základ), stabilizující energie. Kosmický řád a taky vnitřní řád různých forem života jako mikrokosmického vyjádření makrokosmického řádu stvoření. Zachovávání pořádku a pořadí, kontrola (zákon moci). Jinak je obsah karty a její divinační význam viditelný téměř na první pohled: mimoměstský život (což nemusí vždycky znamenat jenom venkov), odpočinek, soulad, harmonie, prosperita, mír a dokonalé dílo, uskutečnění. Štěstí, spokojenost, ukončení, nový začátek na vyšší úrovni, tvořivost, integrace protikladů, zdokonalení.
Vzhůru nohama : Kromě toho, že může jít o ztrátu ideálů, krizové období nebo o těžké vnitřní dilema, zůstává význam této karty i v obrácené pozici téměř nezměněný: znamená prosperitu,štěstí, krásu, zdobení a zkrášlování svého okolí a životního prostoru.
 Vztahy: Déle trvající, vážný partnerský vztah, směřující k uzavření manželského svazku, spojení. Ukončení jednoho cyklu a vstup do nového dobrodružství. Přijímání partnera i s jeho odlišnostmi, uznání nevyhnutelnosti protikladů, pocit naplnění. Láskyplné a přímé vyjasnění otevřených otázek ve vztahu, pročišťování zdrojů napětí.

 PĚTKA HOLÍ

 Divinační význam
: Asertivita, ctižádost, příliš mnoho odvahy. Protisíla anebo korigující moc, míchání sil a energií. Odstranění napětí (většinou prostřednictvím hádky), přemožení síly konfliktu. Napodobování, houževnaté zápolení a boj při hledání bohatství a štěstí. Zisk, bohatství, sláva, zlato, poklad. Hravé zvládání těžkých životních situací s mladickým elánem, možnost uvědomit si velikost vlastní vnitřní i fyzické síly.
 Vzhůru nohama: Svár, konflikt, rozepře mezi znepřátelenými sourozenci anebo spory s nejbližším okolím, nepochopení, zničení, vnucování se, lži, popírání.
Vztahy: Vnitřní konflikt s partnerem. Impulzivní chování, neschopnost prosadit ve vztahu vlastní vůli a vlastní cíle. Napětí, blokování snah a energií, pocit utlačování ze strany partnera, nedůvěra ve vlastní síly projektovaná do autoritářského chování partnera.

 ŠESTKA HOLÍ

 Divinační význam
: Impulzivní vůdcovství, přirozená schopnost vést, nadšení, důvěra, sounáležitost. Všechno prosvěcující vrcholný bod, vyvrcholení, víra a život, tvořivá síla. Karta je koncipována tak, aby obsáhla několik významů. Na první pohled jde o vítězný triumf, ale jsou to taky výborné zprávy, které může přinášet královský kurýr. Touha, koruna naděje. Jedna z nejlepších karet své barvy. Pokud vytrváme v započatém díle, čeká nás velký úspěch, vítězství. Průlom, osvobozená energie, síla, která vyvěrá z kolektivu.
 Vzhůru nohama: Bezdůvodné obavy, strach, zrada, porušení věrnosti, nedostek sounáležitosti, odcizení.
 Vztahy: Hravý vztah plný lehkosti a rozkoše, intenzivní prožívání vztahu, sdílení společných a vzájemně spojených sil, vášní a vnitřního ohně. Partnerství jako podpora a spojenectví.

 SEDMIČKA HOLÍ

Divinační význam
: Hrdinské osobní nasazení (přerůst sám sebe, síla regenerace). Karta chrabrosti a odvahy. Zobrazuje sice útok šesti proti jednomu, ten však má výhodné postavení. Na intelektuální úrovni vyjadřuje tato karta diskusi, slovní potyčky; v obchodě vyjednávání, obchodní rozbroje, soutěžení. Úspěch - bojovník je na vrcholu a nepřátelé na něj nemusí dosáhnout. Štěstí v hazardních hrách. Čestnost, bezúhonnost, sebevědomí, prosazení se, nekompromisnost, síla. Vášeň.
 Vzhůru nohama: Těžkosti a překážky, jakožto i odvaha postavit se jim. Nesmyslná vzpoura nebo vzpoura proti vnějšímu světu. Okleštění, ústup, výsměch, který nás uráží, zmatek, těžkosti, úzkostné stavy.
 Vztahy: Jasné vzájemné formulování svých stanovisek nebo čestné vzájemné vyrovnání se, otevřené vyjádření potřeb a názorů, společné dosažení společného cíle, vzájemné posilování.

 OSMIČKA HOLÍ

 Divinační význam
: Rychlý tok idejí, spontánnost, všestrannost, cílevědomost, poznání, pokrok, rozvoj (nové cesty), nebo nové zpracovávání starých cílů (řešení problémů), nečekané impulzy, duchovní aktivita. Také aktivita v podnikání, rychlost v jednání, unáhlenost, veliké naděje, honba za cílem, který slibuje zaručený úspěch. Všeobecně karta symbolizuje všechno, co je v pohybu. Osoba na pohled klidná a sebevědomá, ve skutečnosti však ustrašená a nejistá.
 Vzhůru nohama: Vnitřní rozervanost, výčitky svědomí, hádky, zneužití důvěry.
 Vztahy: Šípy lásky, ale i žárlivosti. Otevřená, upřímná komunikace, urovnání sporů, přímost, jednoznačnost.

 DEVÍTKA HOLÍ

 Divinační význam
: Energie a síla napětí, vznikající spojením mužského a ženského principu. Duchovní oheň jako znak duševního naplnění. Duchovní a duševní harmonie. Síla, vnitřní pravda, vnitřní vedení, spojení vědomých a nevědomých sil, „sňatek Nebe a Země", architektura esoterního obrazu světa. Karta symbolizuje sílu opozice. Pokud dojde k útoku, směle mu budeme čelit. Dalšími významy jsou však taky přechodné psychické těžkosti, svázanost, spoutanost, opoždění, odklad, ale i růst, uzdravení přes uvědomění si příčiny zranění, nemoci a problémů. Plné rozvinutí vnitřních sil.
 Vzhůru nohama: Nestálost, sklony k alkoholismu, současné nashromáždění většího počtu nepříznivých okolností, překážky, protivenství.
 Vztahy: Vědomé přijetí potlačovaných, nepřiznaných, tzv. „temných" stránek partnera, ale i vztahu. Hluboká vázanost na partnera, vzájemná pomoc, vystupňovaná nebo nově vznikající kvalita vztahu.

 DESÍTKA HOLÍ

 Divinační význam
: Strukturovaný růst, odpovědnost, sebepotvrzení a sebeurčení. Karta s mnoha významy, některé z nich se vůbec neshodují, dokonce si protiřečí. Sláva, vynikající vyhlídky, štěstí, zisk, úspěch v kterékoli životní oblasti.
 Vzhůru nohama: Těžkosti. Kontrola nad ostatními, ohraničení, fixace na své Já, životní obavy, problémy s kontakty a komunikací s jinými lidmi, těžkosti související s motivací. Klamná zdání, předstírání, zrada. Míchání se do našeho soukromého života. Pokud je při výkladu následující kartou Devítka mečů, jakýkoli úspěch je vyloučen. V případě, že se položená otázka týká právního sporu, znamená odpověď jistou prohru. Útlak, potlačované agresivní pudy či impulsy, zadržovaná energie. Otcovský komplex. Přísná a trestající osobnost typu „superotec" (symbol patriarchální ochranné moci Boží). Potlačené univerzální vědomí. Protiklady, intriky a podobné projevy. Ukončení starší nebo déle trvající krize, ale současně též počátek nové.
 Vztahy: Uvolňování agrese konstruktivním způsobem, který nikomu neubližuje. Ale i vzájemné potlačování, omezování a blokování. Nedostatek spontánnosti. Vzdalování se od lásky, radosti, hravosti, harmonie, obrnění se nervózní opatrností. Hodnotící postoje.

Literatura : Tarot - Judith Peschlová

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< srpen / 2020 >>

Statistiky

Online: 7
Celkem: 994469
Měsíc: 9805
Den: 370